Волки. В. И. Андреев

Текст записан в поселке Стрелка-Чуня в 2007 году. Василий Иванович Андреев рассказывает, как он однажды повстречался со стаей волков.

текст + перевод
(1) Екунэ сундӯ гундем, энэ аксапка̄на? (2) Екунэ сундӯ гундем, минэ тылдо̄hун? (3) Эдук hэӈкэлэ бакадям аяла, онмэр дюло̄скӣ сундӯ улгуръе гундо̄ви, тылдо̄hун? (4) Би сундӯ-кэ улгучо̄ндем: умно̄, эрэ индӯ миннун это, индӯ эрэ, индӯ он умно̄ тургалдычо̄в иргичӣлнун. (5) Капкарэ би ичэно̄счо̄в баргида̄ла̄н-нун бираӈиви. (6) Атырка̄м гулэлдула̄ суручо̄н. (7) Иргишэлвэ гэнно̄счо̄н. (8) Ну, эчэл эмэрэ. (9) Дюлэ ужэ ачир. (10) «Буран» яӈургаран. (11) Би капкарви шо̄мна̄счэ̄в. (12) Иргичӣл чэранкитытын ӈэнэрэн. (13) Бēга бичо̄н — он гунэпкӣл илэдыт — мирэ ча̄гида̄дӯн. (14) Би шурум. (15) То̄лӣ багдакэл кэтэ бичо̄тын мунӈӣ дуннэлдӯ. (16) Багдакэлдӯ нама̄рэ иргичӣл. (17) Би шурум. (18) Ичэӈнэм удялатын багдакэл: илгуру, тыкэнӣл, тыма̄рнӣл. (19) Та̄ла̄, баргӣ, нурмака̄нмэ, нуӈарватын, удялватын, hолтылва ичэм. (20) Ну эдеӈо̄ нуӈарватын дагама̄вра. (21) Иргичӣл нуӈарватын тымӣсчол. (22) Тымӣсчол. (23) Би эчэ̄в нуӈарватын удясинэ. (24) Капкарви шо̄мим. (25) Горово̄ гиркудяча̄в. (26) Амаскӣви мучусиним. (27) Олочимӈум багдакэлэ сэстэ солоки. (28) Би амаскӣви мучусиним. (29) hактыра̄на̄ллан. (30) Бирала̄ эвулим. (31) Гороко̄н нонов. (32) Дюдӯ е̄кун-да̄ асин. (33) Ӈинакирви дюр уючэдерэ и орориктэл. (34) Ну, hэлинселим ичэми: иргичӣл вдруг курэ̄ло̄в эмэдерэ. (35) Орорвэв тырэдерэ. (36) Мучусиним. (37) Но он-до̄ элӣпдянал, но шо̄т тырганӣдӯ мучудеми бирала̄. (38) Бирала̄ уллэкив, hактыра̄ллан. (39) hэрэлгэ̄н hэгдымэмэ. (40) Эдук бими, он бира баргида̄ла̄н? (41) hэгды hэрэлгэ̄н. (42) Нуӈан иӈиндӯ hогоркӣдяпкӣ. (43) hогоркӣн hэрэлгэ̄н бэлгэвшилӣ. (44) Би эвум hогоркӣ дяпкала̄н. (45) Дуннэма миндук гороло̄ко̄н оран. (46) Дуннэма, баргида̄дук эмэдечо̄в. (47) Нямади, наверное, метрэ hэлэкэ оран нуӈандула̄н. (48) Би hэрэлгэ̄н, тарэ hогоркӣ дяпкала̄н эвум и олом. (49) Иӈинин бичо̄н. (50) Ну, ӈэ̄рӣдерэн аракӯка̄н. (51) Би долдым: (52) иргичӣл бунӣллэ солоки. (53) Элэкэ̄с аракӯка̄н эр бунӣшуллэ. (54) Би аят долдычим. (55) Эдӯ, ӣдӯ, эрэко̄ндӯ. (56) Солоки ичэсиним. (57) Миндук, наверное, нямади бино̄н hэлэкэ метр. (58) Марудэлӣ деринэдерэ. (59) Это, нуӈартын солӣло̄ солоки багдакэлвэ асактэрэ. (60) Та̄ла̄ дяваркал и амаскӣвэр мучустэ биралӣ, hогоркӣлӣ. (61) Би илим. (62) hактыра̄на̄ллан. (63) Он некэдо̄в некэрэн? (64) Элэкэ̄с аракӯка̄н бунӣстэ. (65) Илитчэм тугэ. (66) hэлинчэдем туг жэ. (67) Надо да̄гда̄в бирава он-мэр. (68) «Он-кэ тугэ?» — дялда̄м. (69) Эдӣгит бунӣллэ. (70) Дюрмэ̄нди, нуӈардӯтын сигдэлэ̄дӯтын оми. (71) Эдӣгит эмэдерэ и солӣгит. (72) Ичэвуллэ. (73) Ичэм: (74) баргида̄дӯ баӈтыкадӯ деринэдерэ дыгин. (75) Сологӯ надан. (76) Чэранкитынтэ̄ ӈэнэчо̄, но нуӈартын мэрвэр пурактэма̄тчэрэ, багдакэлвэ кайденэл. (77) Дялда̄м, он некэдо̄в некэрэн. (78) Амаскӣ мучускол тари бурдула̄ — это, гороко̄н hэрэлгэ̄н. (79) Тадӯ мо̄лдэ аялэ асин. (80) Ашун атурвэ тэгэтчэдем? (81) Доӈотодём. (82) Иӈин. (83) Нё̄чо бисим. (84) Би то̄лӣ дялда̄м: (85) «Кэ, ико̄го̄т! (86) Ни-кэ шундук шо̄тмэр бино̄н?» (87) Илим. (88) Пэктырэ̄вунми луким. (89) Пэктырэ̄вун бичо̄н согдоннодӯ. (90) Пэктырэ̄вунмэ луким. (91) hактыра̄на̄ллан. (92) Ичэсиним чококсо̄нмо: (93) ичэбдерэн аракӯка̄н. (94) Пэктырэ̄вун дуинкоктӯн тэвула дӣм тунӈава. (95) Шурви анам, пуртаи ичэвун бидо̄н. (96) Илитчим, дялда̄тчана, он гиранилдям. (97) Тукша̄ми... (98) hэлиндяна эдеӈо ӈэнэврэ таргасиндӯ тургавукиндӯ, тургалдыми-нэ. (99) Дялда̄м: (100) «Аракӯка̄н шуруктэ, аракӯка̄н, hимкитчэнэ». (101) Элэкэ̄с hэӈкэви бум нуӈардӯтын. (102) Пэктыро̄вун затворван о̄кӣра̄-да̄ анава̄ндем, долдыда̄тын. (103) Иӈиндӯ-тэ сэлэ горолӣ ӈэнэдепкӣ, пэктыро̄вунмэ со̄мӈноми. (104) Долдыра тарӈивэв. (105) Би, эделиви гираниллэ, нуӈардӯтын якушиним. (106) Они бунӣллэ, пэктыро̄вунмэ туг некэллэкиф. (107) Бунӣллэ, элэкэ̄с это, элэкэ̄с, аракӯн каӈкипдянал. (108) Как тарэ сундӯ гунми, бунӣллэктын, это эчол оллә. (109) Би, тадӯ илитчана, мо̄нми ембугим, чтобы веспи эмугдэви ембудо̄н, сирэктэлви веспи ембудо̄тын. (110) Каӈкит мо̄нми дявучадями, это̄н эмугдэ торо̄рэ. (111) Ембут бидо̄н надо эмугдэ. (112) Тоже, то̄лӣ же мо̄нми веспи эрудӯ уже монми «готовими», илэдыт гун... это, лучадыт гуннэ. (113) Чēрка̄шиним нуӈарватын: (114) «Симӯргакаллу! (115) Би ӈэнэктэ нё̄ву. (116) Шӯ амаргӯт». (117) Би эчэ̄в са̄рэ, hа̄лтын тыллэ ли, эчэл ли, чēрка̄стэкиф тугэ. (118) Чēрка̄шиним. (119) Ну, иӈиндӯ-тэ hэӈкэл отдается: тартыкӣ, дарискӣ, эртыкӣ. (120) Ичэтчэнэл, дэринэдерэ. (121) И сурум. (122) Гиранилим. (123) Дулиндула̄ hэрэлгэ̄нмэ тадӯ, hогоркӣвэ ӈэнэдэло̄ — о̄, нуӈартын бунӣллэ элэтпэр. (124) Нэӈэдеденнэ буниндӯтын. (125) Ӈо̄лэлдерӣ-тэ̄ илэ, наверное, ӈо̄лэлден. (126) Мēванин пэширгадян. (127) А если элэкин илэ, дэк нэӈэдеден, ē-ē дялдӯви гунденэ: (128) «Нуӈартын ӈо̄лэпко̄тчэрэ синэ. (129) Экун сарэ? (130) Может, сурудерэ синтыкӣ арчаптыкӣ сейчас, или это̄рэ, или улгучо̄ндерэ бодоловэр мо̄нӈӣвэр. (131) Ӈэнэдеӈнэм, ӈэнэдем, hэрэлгэ̄нмэ да̄гдянэ hогоркӣвэ. (132) Нуӈартын со̄тмэрит бунӣдяпкӣл. (133) Ӈэ̄лэвсыпчут. (134) Когда дулинман о̄ми, у ниx каӈкитытын бунӣӈкӣтын оран, эдӣгит, солӣгит. (135) Би ӈэнэдеӈнэм, hимкитчэнэ аракӯкан. (136) Тыепко̄ндиви иктэӈнэм дюкэвэ. (137) О̄кир дулинман тар hогоркӣвэ, hэрэлгэ̄нмэ илтэнилим, до̄лдым бунӣдӯтын: (138) hэрэкэтмэрит буɲӣллэ. (139) hэрэкэтмэрит бунӣллэ. (140) Нуӈартын навупкавунмэр ембурэ. (141) Ембурэ бунӣлвэр. (142) Дулумнӯтмэрит будто и некэллэ hэӈкэ-тэ, бунӣлкитытын. (143) Ембулэ, ембулэ аракӯн. (144) И би да̄гилим, да̄гилим, да̄гилим тугэ. (145) Туг-да̄ hэрэлгэ̄нмэ да̄гим. (146) Да̄гим. (147) Тарэ эдӣгит бидерӣл, деринэдерӣл, да̄гиллакив, оёкӣ ора. (148) Ичэтчэпкӣ... ичэвупкӣл тугэ аямамат урэ шандулӣн. (149) Оёкӣ ора. (150) Дюкэла̄ ора. (151) Би дуннэмала̄ оми и тадук илим. (152) Пэктырэ̄вун эдеӈо̄ уже чококсо̄нэ ичэрэ. (153) Тук-кэ, ӈэнэми-тэ̄ — hактырдӯ-дэ̄ бэе ӈэнэдевкӣ. (154) Ичэтчэлим, он нуӈартын некэлдерэ. (155) Дуннэмакэ̄ндулэ̄-нэ кӯктым hэрэлгэ̄ндук. (156) Тадӯ тэгэтчэлим та̄кача̄ндӯ, дэрӯмкӣчэденэ. (157) Нуӈартын суруллэ. (158) Эделивэр суруллэ, бунӣллэ тугэ. (159) Дялдӯви гуним мо̄ндӯи: (160) «Нуӈартын... он тарэ гунипкӣл. (161) Он синдӯ... сундӯ гункэл? (162) Тарэ сигдэлэ̄ ӈэнэкитпэр... э̄ амардӯ и дулумнӯтмэрит сурурэ, и бунӣденэл. (163) Ембут, ембут, ембут hэӈкудян. (164) Туг-до̄ ичэм нуӈарватын. (165) Нуӈартын hэрэк hогоркӣлӣ, надан бинэл, оёкӣнэ сурурэ. (166) А тарэ эдӣгӯл арчаптыкӣ нуӈардула̄тын ора. (167) Тугэ дагалдӯ умӯнуптэ и оёкӣ сурурэ. (168) Экун са̄рэн, может минэ тукшамэлчэмчо? (169) Экун са̄рэн, он тарэ омча бы. (170) Би да̄гим. (171) hактырдӯ сурум дюла̄ви. (172) Туги бичо̄н: умно̄ тургавум минӈӣ иргичилнун. (173) Амаргӯт, амаргӯт нэлки би тарэ иргичилнун гēвум тургам. (174) То̄ли-тэ би нуӈарватын тугундӯ умуко̄нмэ буктараним. (175) Буктараним тугундӯ. (176) Ӈэ̄рӣдӯ тургаса̄в нуӈарватын. (177) Ну, тарэ бодо, как говорится. (178) Эчэ тарэ турунмуврэ. (179) Эт укучо̄нмэ-тэ буктараним. (180) Эдын индерэн эрдэло̄н. (181) Нуӈан гēдӯ анӈанӣдӯ гēва hэрэкэвэ асӣви бакаран. (182) И э <нрзб> эрэ индӯ орорвун потом, амаргӯт... (183) Веситпи семьятпи эмэрэн. (184) Долбо тӣрэрэн. (185) Ēкун <нрзб>. (186) Этэ̄м улгучо̄нэ hэрэкэтмэрие. (187) Таргачин бодо бипкӣ эвэды агӣлдӯ. (188) Ēкун-да бипкӣ. (189) Элэкин ритатуктыв улгурвэ. (190) hэрэкэл, hэрэкэл улгурилвэ амаргӯт о̄кир-вал инми дукудям, улгучо̄ндем ли.
(1) Что я вам скажу, не обижая? (2) Что я вам расскажу, чтобы вы меня поняли? (3) Откуда найду хорошие слова, чтобы как-нибудь вам впредь рассказать рассказ, чтобы вы поняли? (4) Я вам расскажу: однажды... в жизни со мной, как однажды я столкнулся с волками. (5) Капканы я пошел смотреть на ту сторону своего ручья. (6) Моя жена ушла в деревню. (7) За продуктами отправилась. (8) Ну, не приехали. (9) Чумов уже нет. (10) «Буран» сломался. (11) Я пошел закрывать капканы. (12) У волков шел гон. (13) Месяц был — как сказать по-эвенкийски — в сторону месяца «мирэ» {около февраля}. (14) Я пошел. (15) Тогда было много диких оленей на наших землях. (16) К диким оленям привязались волки. (17) Я пошел. (18) Вижу следы диких оленей: только ступали, вчерашние, утренние. (19) Там, на той стороне, подкравшись[???], вижу их, их следы, их навоз. (20) Но к ним невозможно приблизиться. (21) Волки на них напали. (22) Напали. (23) Я не стал их преследовать. (24) Капканы закрыл. (25) Долго ходил. (26) Стал возвращаться назад. (27) Погнал[???] диких оленей вверх по реке. (28) Я назад стал возвращаться. (29) Стало темнеть. (30) Я стал спускаться к реке. (31) Долговато сначала [?]. (32) В чуме никого нет. (33) Мои две собаки привязаны, и олени только. (34) Ну, стал спешить посмотреть: волки вдруг придут к моему огороду. (35) Оленей моих задавят. (36) Стал я возвращаться. (37) Но, как ни старайся, весь день возвращаться к реке. (38) Пока я добирался до реки, стемнело. (39) Долина очень большая. (40) Будучи [здесь], как отсюда на другую сторону реки? (41) Большая долина. (42) Она в мороз покрывается наледью. (43) Наледь на долине страшная. (44) Я спустился по краю наледи. (45) Земля от меня далековата стало. (46) Земля, я с той стороны пришел. (47) Сто с лишним метров стало до нее. (48) Я по краю той наледи спустился и вздрогнул от испуга. (49) Мороз был. (50) Ну, светает потихоньку. (51) Я услышал: (52) волки завыли вверх по реке. (53) Сначала потихоньку завыли. (54) Я хорошо прислушался. (55) Где-то здесь [=здесь-где], неподалеку. (56) Посмотрел вверх по течению. (57) От меня, наверное, было сто с лишним метром. (58) Мелькают. (59) Это, они вверх по течению диких погоняли. (60) Там, наверное, схватили и обратно повернули вдоль реки, вдоль наледи. (61) Я встал. (62) Стало темнеть. (63) Что делать? (64) Сначала потихоньку завыли. (65) Постоял так. (66) Тороплюсь так же. (67) Надо как-то переправиться через реку. (68) «Как же так?» — думаю. (69) С низовья завыли. (70) Вдвойне [воют], я стал между ними. (71) С низовьев и с верховьев идут. (72) Начали виднеться. (73) Я увидел: (74) на другой стороне на кочковатом месте мелькают четыре. (75) Сверху по течению семь. (76) Гон-то у них прошел, но они ходят следом друг за другом, загораживая диких. (77) Думаю, как же быть. (78) Назад вернуться на остров — далеко долина. (79) Там дров нет. (80) Сколько буду сидеть? (81) Замерзну. (82) Холод. (83) Я вспотел. (84) Я тогда подумал: (85) «Ну, давайте споем! (86) Кто же из вас будет сильнее?» (87) Я встал. (88) Ружье снял. (89) Ружье было на спине. (90) Ружье снял. (91) Начинало темнеть. (92) Посмотрел в прицел: (93) виднеется потихоньку. (94) В магазин ружья я вложил пять патронов. (95) Верхнюю одежду раскрыл, чтобы было видно нож. (96) Встал, думая, как я пойду. (97) Бегом... (98) Второпях не следует идти на такое препятствие, когда встретился. (99) Думаю: (100) «Тихонько пойду, тихонько, кашляя». (101) Сначала дал им свой голос. (102) Несколько раз затвор ружья открывал, чтобы они услышали. (103) На холоде-то железо далеко идет {т. е. звучит}, если закрываешь ружье. (104) Услышали это мое [действие]. (105) Я, прежде чем начать шагать, крикнул им. (106) Они завыли, когда я стал так делать с ружьем. (107) Завыли, сначала тихо, затягивая {перевод неясен}. (108) Как вам это сказать когда завыли, не стали {???}. (109) Я, стоя там, стал расслабляться, чтобы расслабить свои внутренности, чтобы расслабить свои жилы. (110) Если крепко себя держать, нутро не справится. (111) Надо, чтобы внутренность была расслабленной. (112) Тогда же себя в несчастье «готовить», по-эвенкийски... по-русски говоря. (113) Я стал кричать им: (114) «Замолчите! (115) Я пойду первым. (116) Вы потом». (117) Я не знаю, некоторые поняли ли, нет ли, когда я стал так кричать. (118) Стал кричать. (119) На морозе-то слова... отдается: туда, в сторону, сюда. (120) Смотрят и мелькают. (121) И я пошел. (122) Зашагал. (123) Когда дошел до середины долины, наледи — о, они завыли со всех сил. (124) Будешь молиться??? от их воя. (125) Боязливый человек, наверное, испугается. (126) Сердце у него разорвется. (127) А если нормальный человек, то взмолится, говоря в мыслях: (128) «Они пугают тебя. (129) Кто знает? (130) Может, пойдут к тебе навстречу сейчас, или не станут, или расскажут про свое житье-бытье. (131) Иду, иду, переходя долину, наледь. (132) Они сильнее воют. (133) Страшно. (134) Когда половину прошел, у них быстрый[?] вой стал с низовьев, верховья. (135) Я иду, тихонько кашляя. (136) Посохом своим ударяю по льду. (137) Когда миновал середину, эту наледь, эту долину, услышал в их вое: (138) стали по-другому выть. (139) Стали по-другому выть. (140) Они свою злобу ослабили. (141) Ослабили свой вой. (142) Спокойнее будто стали делать, звук-то, их вой. (143) Стали потихоньку ослабевать, ослабевать. (144) И я стал так переправляться, переправляться, переправляться. (145) Так-то переправился через долину. (146) Переправился. (147) Те, кто находились в низовьях, мелькавшие, пока я переправлялся, стали ниже по течению (148) Смотрит... видны хорошо вдоль подножья горы. (149) Ниже по течению стали. (150) На льду стали. (151) Я дошел до простой[?] земли и потом встал. (152) Уже нельзя было увидеть прицел ружья. (153) Так-то, если идти — и в темноте-то человек идет. (154) Стал смотреть, как они будут вести себя. (155) На простую землю забрался из долины. (156) Там я стал сидеть на бревнышке, отдыхая. (157) Они стали уходить. (158) Пока не ушли, завыли так. (159) Я сказал себе: (160) «Они... как это говорят. (161) Как бы тебе... вам сказать? (162) Протяжение своего пути... сзади и спокойнее ушли, и воя. (163) Слабо, слабо, слабо послышится {перевод неясен}. (164) Тогда увидел их. (165) Они осторожно вдоль наледи всемером вниз по реке пошли. (166) А [волки] с низовьев навстречу к ним пошли. (167) Так вблизи[?] собрались и вниз по течению пошли. (168) Кто знает, может, на меня наскочили бы? (169) Кто знает, что стало бы. (170) Я переправился. (171) В темноте ушел домой. (172) Так было: однажды я столкнулся с моими волками. (173) Позже, позже, весной я повторил свое столкновение с волками. (174) Тогда-то я их по насту одного шлепнул. (175) Шлепнул по насту. (176) При свете наткнулся на них. (177) Ну, такая жизнь, как говорится. (178) Не задержалось. (179) Самку-то я шлепнул. (180) Муж ее жив до сих пор. (181) Он на другой год другую жену нашел. (182) И в этой жизни наши олени потом... (183) Всей семьей пришел. (184) Ночью задавил. (185) Что... (186) Не буду рассказывать по-другому. (187) Такая бывает эвенкийская жизнь в тайге. (188) Что угодно бывает. (189) Достаточно ??? рассказ. (190) Другие, другие рассказы, потом когда-нибудь, если буду жить, напишу или расскажу.