Каждый год вижу разбойников. С. М. Андреева

Текст записан в 2007 году в Стрелке-Чуне. Светлана Михайловна рассказывает о том, как медведь пришел к ней домой. Отец Светланы Михайловны, обладавший шаманскими знаниями, также часто встречал медведей и бился с ними.

текст + перевод
(1) Вес, инми сувулвон арчаӈнам тарэ чаӈитылвэ, hомо̄тылвэ. (2) Анӈанӣтыкин, анӈанӣтыкин ичэӈнэм чаӈитылвэ тарэ, hомо̄тылвэ. (3) Умно̄ эмэчо̄н дюла̄в, дюла̄в. (4) Умукоко̄н бидечо̄в. (5) Этырко̄нмэ во̄тана̄деча̄н. (6) Сурупчо̄н ӈинакинми. (7) Минӈӣ умуко̄н ӈинакин бичо̄н. (8) Пэктыро̄вур уже бичо̄тын. (9) hэгдыт пэктыро̄вунди, hэгдыт пэктыро̄вунди муллӣ бисим. (10) Ӈо̄лэтчиӈнэм пэктыро̄ндо̄и. (11) Албаӈнам увӣрдями. (12) В основном тозовкат пэктырӯдеӈнэм, умуко̄нди тозовкат. (13) Тозовка бичо̄н минӈӣ аямама. (14) {Дю̄дӯ бидерӣлӣ кошкалӣ} царапает, царапает. (15) Умно̄ сурум, (16) диктэлвэ тэвло̄синим. (17) Диктэлвэ тэвло̄синим. (18) Укумнӣвэ сирим. (19) Укумнӣвэ сирим. (20) Думаю гунилим: (21) «Кэ, тэвло̄ктэ укумнӣвэ, укумнӣт депдо̄ви диктэвэ». (22) Орор самнӣндӯф тоготчоро. (23) Сурум. (24) Тэвло̄синим. (25) Тэв тэвлӣм. (26) Кэтэвэ тэвлӣм, ведрова. (27) Ведро, веспан ведрова тэвлӣм гуявундии. (28) Мучуста̄и некэм-да̄, гунилим: (29) «Ча̄скӣ ӈэнэктэ. (30) Ча̄скӣ ӈэнэктэ». (31) Минэ нӣ-вэл гунэн: (32) «Экэл ӈэнэдерэ та̄ла̄. (33) Мучудякал». (34) Мучусиним. (35) Эмэм дюла̄и. (36) Девулдо̄и некэлим. (37) Ӈинакин hа=... (38) «Нинакēм!» — (39) орēсинам. (40) Ӈинакин дюдӯ тэгэтчэчо почему... (41) То̄лӣ орорви эчэв ни та̄ла̄ ичэттэ. (42) А̄дяркал орорви, наверное. (43) Тоготчонол, а̄дяркэл. (44) Орорви эчэл ни мэдэрэ эмэдярӣвэ hомо̄тывэ, тарэ эмэчово прямо дюла̄в. (45) Юм та̄ла̄. (46) Ичэсиним: (47) нуӈан илитчэрэн уже. (48) Илитчэрэн мо̄дӯ мо̄дӯ. (49) Мо̄нин мо̄дӯ илитчэрэн. (50) Ēлдям би? (51) Орēсиним нуӈанман. (52) Орēлим-да̄, мо̄лди но̄да̄нчэлим нуӈанман. (53) Но̄дӯнчутилим. (54) Мо̄лва га̄мэ, мо̄ка̄рвэ. (55) Аӈим. (56) Ӈинакинми пустым. (57) Ӈинакин нуӈанман... дявалдыран тадӯ нуӈаннунин. (58) Ӈинакинмэ нуӈан hанӈатпи аӈиран дӯкӣлӣн. (59) Гēӈаллэн ӈинаким. (60) Тозовкави га̄м. (61) Ӈэ̄лэтчэм пэктыро̄ндо̄и. (62) Э̄, ӈэ̄лэлим пэктыро̄ндо̄и. (63) Карабинми га̄ми и угискӣ пушкатчим, до̄лды̄да̄н hунӈӣн, hунӈӣ, бэе, эды̄ф до̄лды̄да̄н. (64) Нуӈан тукса̄дян, наверное. (65) Эмэден, пока аӈидерэкин. (66) Тариӈилив-ка... илитчавкӣ век. (67) Пэктырӯдеӈнэм, пэктырӯдеӈнэм та̄лӣ, та̄лӣ, нуӈанман эдо̄и тымӣрэ. (68) Тымӣдем — всё, миндула̄ эмэден. (69) Микча̄нден миндула̄. (70) Ēлдям би? (71) Та̄ла̄ пэктырӯӈнэм, та̄ла̄, та̄ла̄, та̄ла̄, угискӣ, не угискӣ, антыкӣ, дегинтыкӣ-тэ̄. (72) Пэктырӯӈнэм тозовкатпи, сурудо̄н. (73) Эпкӣ не суруллэ. (74) Орорви аӈилла, илла орорви самнӣндук. (75) Тарилэ гунилим: (76) «Ой, эктын hуктыллэ только. (77) Эктын эктын hуктыллэ, а то нуӈан нуӈарватын асасчан». (78) Орор тоже са̄пкӣл нуӈанман. (79) Тоже он-мэл мэдэпкӣл мēгардивэр. (80) Иличиллэ век тадӯ миндӯ около. (81) Миндӯ, дягадӯв ора век. (82) Ило̄-да̄ эчэл сурурэ. (83) Ну это, тариӈивун бурукэ̄куттэн. (84) Сурурэн. (85) Этэ̄тчэнэ, ӈэнэдепкӣ. (86) Би-кэ что. (87) Раз нуӈан суруллэн, давай амардӯн ӈэнэдеӈнэм, мо̄ла но̄дӯва̄тчэнэ, но̄дӯва̄тчэнэ. (88) Уже век эчэ̄в ӈэ̄лэллэ. (89) Сама, мо̄нми эчэ̄в, энэ мэдӯчэрэ, hа̄ӈидеӈнэм нуӈанман, орēденэ. (90) Тугэ тэр... (91) Ӈинакин нуӈанман ?. (92) Дынӈӣлэ̄стэн hата! (93) Слава богу, Батюшка. (94) Ē, молиӈнэм Батюшкава. (95) Тугэ говорю. (96) Эмэм. (97) Аӈил ороко̄рви — нет чтобы ча̄скӣ сурудо̄вэр — (98) удялӣн сурурэ орорви. (99) Удялӣн сурурэ. (100) А там, удялӣн ӈэнэденэ, дак аӈича̄в... (101) Корēво, во̄тарвэ яӈуча. (102) Давай орорво асасиним. (103) Сукэчэ̄нми га̄ми, орорви асасиним, тарэ аӈилва, делгэлвэ со̄мда̄и, где hомо̄ты аӈича, ючо. (104) Юдектӯн, ӣдектӯн тарилва бакам, успела орорвэ, эдэ̄тын юрэ аӈил. (105) Потом, ну, через некоторое время... (106) Тэгэминин опять, опять во̄тана̄стэн, опять во̄тана̄стэн. (107) Би гуно̄м: (108) суруно̄н тугэ. (109) Тоже мӯло̄синим бираяла̄. (110) Бираяла̄ горомомо мӯло̄декэл та̄ла̄. (111) Илара̄ надо аӈикэл, тэгэденэ отдыхать, тэгэткэл тадӯ, пока обратно идешь с полными ведролвэ. (112) Мӯвэ тугэ га̄ссэлим, га̄ссэлим мӯвэ тугэ, мӯвэ бираядук. (113) Ичэсиним баргимнак. (114) Нуӈан минэ ичэтчэрэн. (115) Ичэтчэрэн тугэ. (116) Ēсалдивэр ичэтма̄чиллэв. (117) Городывэ ичэттэв мэ̄рвэр. (118) Тукса̄скол нельзя, тукса̄скол онэ. (119) Асастян минэ. (120) Век тугэ нуӈаннунин ичэтчилим мэ̄рвэр. (121) Мэ̄рвэр век ичэтмэ̄чиллэв. (122) Он никэ...? (123) Та̄ла̄ одяннэ — синэ аӈидян, микча̄ндян синдуло̄. (124) Он никэдем-дэ̄, эӈэнӣ-дэ̄ [?] (125) Ичэтчэӈнэм тугэ. (126) Тариӈив hоролистэн. (127) Сурурэн, сурурэн. (128) Тадук эсӣлэ̄ би тукса̄мэт дюла̄и сурум. (129) Пэктырӯлим. (130) Пушкачилим. (131) Угискӣ пэктырӯлим. (132) Этырко̄м эмэрэн. (133) Тукса̄ран опять ӈинакиндиви. (134) ? асаран, асаран. (135) Собаки выгнали. (136) Не догнал. (137) Албаран бокондёми. (138) Это, говорит, тарэ гундерэн. (139) Амӣм минӈӣ, амӣм минӈӣ гунчо̄н туги. (140) Гунчо̄н: (141) «Сӣ святой бисиннэ. (142) Синэ этэ̄н нӣ-дэ̄ аӈирэ, синэ этэ̄н нӣ-дэ̄ аӈирэ, дабды̄ра», — гаварит. (143) Ну как нуӈан, ну навроде толкир. (144) Вот нуӈандулӣн би ӈэнэдем. (145) Тоже тугэ аӈиӈнэм ӣлдӯ-вэл. (146) Ичэӈнэм весъе. (147) Весъе ичэӈнэм: ēкун одян, ēкун бичо̄н. (148) Весъе ичэӈнэм. (149) Инмэ веспан, илэлвэ ичэӈнэм, hоть та̄ла̄ биктын, hоть, hоть та̄ла̄ биктын, гороло̄ илэл. (150) Тарилва веспа са̄ӈнэм. (151) Тадӯ тугэ оча̄н ин. (152) Амин минӈӣ веспан инми, сувулвон кусӣдеӈкӣн бичо̄н hомо̄тылвэ. (153) Ēкун нуӈанман тугэ аӈирка... (154) Дабды̄ӈкӣн нуӈарватын. (155) Эмэӈкӣн дюла̄и. (156) То̄лӣ бу бичо̄вун hуюкӯко̄р. (157) Соӈоӈнэрэв. (158) Ēдерэв бу? (159) Ēтпэр бэлэдерэв нуӈанман? (160) Ранэлвэн ичэтчэӈнэрэв, со̄ксэлвэн веспан, ӈа̄лэлвэн веспан, дылилван. (161) Соӈодеӈнэрэв элэ. (162) Ранэлви мэ̄нин путэӈкӣн шаманскэилди тарэ. (163) Нуӈанӈӣлин бичо̄тын весин ēкурин, чем он, путэчивурин.
(1) Всю свою жизнь я встречаю этих «разбойников», медведей. (2) Каждый год вижу «разбойников», медведей. (3) Однажды пришел к моему дому. (4) Я была совсем одна. (5) Муж пошел делать огород {изгородь для оленей}. (6) Увел свою собаку. (7) У меня одна собака была. (8) Ружья уже были. (9) Из большого ружья не умею. (10) Боюсь стрелять. (11) Не могу поднять. (12) В основном из тозовки стреляю, из одной тозовки. (13) Тозовка у меня была очень хорошая. (14) {О кошке, присутствовавшей при записи} царапает, царапает (15) Однажды пошла, (16) ягоды пошла собирать. (17) Ягоды пошла собирать. (18) Молоко подоила. (19) Молоко подоила. (20) Подумала: (21) «Соберу-ка я ягоды, чтобы с молоком поесть ягоду». (22) Олени возле моего дымокура лежат. (23) Пошла. (24) Пошла собирать ягоды. (25) Собрала. (26) Много набрала, ведро. (27) Всё ведро собрала гуявуном {битком для сбора ягод}. (28) Хотела вернуться, но подумала: (29) «Пойду-ка подальше. (30) Пойду-ка подальше». (31) Мне кто-то сказал: (32) «Не иди туда. (33) Возвращайся». (34) Стала возвращаться. (35) Пришла домой. (36) Стала собираться есть. (37) Собака... (38) «Собака!» — (39) я закричала (40) Собака дома сидит почему<-то>. (41) Оленей нигде не вижу. (42) Спят олени, наверное. (43) Лежа, наверное, спят. (44) Мои олени не почувствовали приходящего медведя, пришедшего прямо в дом. (45) Вышла туда. (46) Увидела: (47) он уже стоит. (48) Стоит на дереве. (49) Сам на дереве стоит. (50) Что я буду делать? (51) Закричала на него. (52) Стала кричать и палками бросаться в него. (53) Стала разбрасывать. (54) Взяла палки, палочки. (55) Я это самое сделала. (56) Собаку это, пустила. (57) Собака его... схватилась там с ним. (58) Он собаку задней лапой это самое, по тазу. (59) Собака заскулила. (60) Я взяла свою тозовку. (61) Боюсь стрелять. (62) Испугалась стрелять. (63) Взяла карабин и выстрелила вверх, чтобы услышал хозяин, мужчина, чтобы мой муж услышал. (64) Он прибежит, наверное. (65) Он придет, пока это самое. (66) Они... все стоит. (67) Стреляю, стреляю, туда, туда, чтобы не попасть в него. (68) Попаду — всё, ко мне придет. (69) Прыгнет ко мне. (70) Что я буду делать? (71) Туда стреляю, туда, туда, туда, наверх, вправо, влево. (72) Стреляю из своей тозовки, чтобы он ушел. (73) Не уходит. (74) Олени стали это, встали из дымокура. (75) Подумала о них: (76) «Ой, только бы не побежали. (77) Пусть не побегут, а то он их погонит». (78) Олени тоже знают его. (79) Тоже как-то чуят его сердцами. (80) Стоят там все время около меня. (81) У меня, рядом встали. (82) Никуда не идут. (83) Ну этот наш рухнул [с двух ног на четыре]. (84) Ушел. (85) Идет, оглядываясь. (86) Я-то что. (87) Раз он ушел, давай сзади его идти, бросая палки. (88) Уже совсем не боюсь. (89) Сама, себя не помня, преследую его, крича. (90) Так... (91) Собака его прогнала [?]. (92) Как побежал! (93) Слава богу, Батюшка. (94) Молюсь так Батюшке. (95) Так говорю. (96) Пришла. (97) Олени мои — нет чтобы подальше уйти — (98) олени пошли по его следу. (99) Пошли по следу. (100) А там, идя по его следу, это самое... (101) Изгород, огород сломал. (102) Я давай оленей загонять. (103) Взяв топорик, я стала загонять оленей, чтобы закрыть щели, где медведь это самое, вышел. (104) В месте его выхода, в месте его входа я нашла их, успела оленей..., чтобы они не вышли. (105) Потом, ну, через некоторое время... (106) Назавтра [муж] опять пошел делать огород. (107) Я, наверное, думаю: (108) наверное, ушел так. (109) Тоже пошла по воду на речку. (110) На реку, очень далеко ходить по воду туда. (111) Три раза надо там, сидя, отдыхать, сидеть там, пока обратно идешь с полными ведрами. (112) Попыталась воду набрать из речки. (113) Увидела его на другом берегу. (114) Он на меня смотрит. (115) Смотрит так. (116) Глазами стали друг на друга смотреть. (117) Долго смотрели друг на друга. (118) Бежать нельзя, как бежать. (119) Погонится за мной. (120) Все время так с ним стали смотреть друг на друга. (121) Друг на друга все время стали смотреть. (122) Что <буду делать>? (123) Туда станешь, он тебя это, прыгнет к тебе. (124) Что буду делать, сильно [?] (125) Я всё смотрела так. (126) Тот повернулся. (127) Ушел, ушел. (128) Потом я наконец бегом пошла домой. (129) Стала стрелять. (130) Стала стрелять. (131) Стала стрелять вверх. (132) Мой муж пришел. (133) Прибежал опять со своей собакой. (134) Гнал, гнал. (135) Собаки выгнали. (136) Не догнал. (137) Не мог догнать. (138) Это, говорит. (139) Мой отец, мой отец так говорил. (140) Говорил: (141) «Ты святой. (142) Тебя никто не это, не победит», — говорит. (143) Ну как он, ну вроде [вещие] сны. (144) Вот в него я иду. (145) Тоже так я это делаю где-либо. (146) Всё вижу. (147) Всё вижу: что будет, что было. (148) Всё вижу. (149) Всю жизнь вижу людей, хоть там будь они, хоть там, далеко люди. (150) Всех их знаю. (151) Там так стала жизнь. (152) Мой отец всю жизнь дрался с медведями. (153) Что его, наверное... (154) Побеждал их. (155) Приходил домой. (156) Тогда мы были маленькие. (157) Мы плачем. (158) Что мы сделаем? (159) Чем поможем ему? (160) Раны его посмотрим, кровь его, руки все, голову всю. (161) Поплачем вот. (162) Раны свои он лечил шаманскими. (163) У него были всякие эти, чем он, лекарства.