Стрелки. В. Н. Удыгир

Текст записан в Эконде в 2007 году. Виктор Николаевич Удыгир рассказывает сказку о стрелках. Те напали на стойбище и убили отца семейства, а его жену увели. На стойбище остались только старик и маленький мальчик. Старик вырастил мальчика, Тот, став прекрасным стрелком, отомстил за отца.

текст + перевод
(1) Ама тар, как его.... (2) Ама̄ка̄ тар этот... (3) Умуко̄н бэе бисё. (4) Ну там ганалчи-тэ hо̄ биӈкин бэе. (5) Кэтэмэмо урилэ̄н бисё тэ. (6) Этырко̄н аӈитын, аӈитын. (7) Умуко̄н этырко̄н тар урилэ̄нмэ иргӣтчисо бисё. (8) Бэелэ асир. (9) Потом дэлкэндӯи, эевэл гада̄и, туктысо бисё. (10) hуӈтул ганалчил эмэсёл-до̄, дэлкэндукпи микчанденэ. (11) hутакандукин эрэ лукӣлин бикиттуктын, микчандерэкин, лукӣлин бурусо. (12) Нуӈанман, микчандерэкин, hалганман капуллакар гарпасол ганалчил. (13) Тадук, ваканэмил, ума̄нман уматымкасалда̄. (14) «Мӯрэтко̄кун, — гусол, — ёпу, hо̄ ёпу». (15) [неразборчиков] hэлэ, амининhинче тар аӈи бисё. (16) Куӈакан, ама̄ка̄н-тэ, этырко̄н инде... — илани, энӣтын. (17) Эрэ ганалчил эмэсолдо̄. (18) Дюла̄тын иконэмил, гусол. (19) «О̄, ёпун-кэмэ hо̄!» (20) Аhӣн тар, тар бэе аhӣн гусё: (21) «Он кэден ёпу бирэ, тарба бэевэ иргӣтчэрӣ нуӈан?» (22) Куӈакан тадӯ hутэтын бисё. (23) Аӈман тарэ уйчол. (24) Аhаткан одан. (25) Ганалчилтыкӣ гусо: (26) «Эр аhатканмэ эвунавэр гадяс, эва никодо̄н?» (27) Уитчэсол-да̄, тар ваденавра аhӣван hурувупкӣ начальник, hо̄ӈэтын ганалчил. (28) hурунэ, дюдуктын тарэ, илкэ̄ндинэ̄л, hурусо. (29) hурупкӣко̄кун, илкэ̄ндепкӣ. (30) Тадук тарэ этырко̄н эмонмусё куӈаканнун. (31) Дюктэкон индевкӣл. (32) Куӈакан тарин луhу, балдыдяна, hаӈӯктавкӣ: (33) «Эрэ ēкур илкэ̄hалтын, ама̄ка̄? (34) Ēкур илкэ̄ндекисилтын?» (35) Нуӈан hаӈӯктаса. (36) Эвкӣ hилбэрэ ама̄ка̄. (37) hимула̄вкӣ. (38) Дупконэм hаӈӯктадямӣ, куӈакан эпет эвӣливкӣ, ӣло̄-та̄ла̄ туксактэденэ. (39) Но эпкэ немного биконэм, hэгдыhэсо. (40) Уже дяндук дяпкуси-вэл о̄рка нуӈан анӈанӣ-сэ. (41) Тар ама̄ка̄н гундерэн... (42) Ама̄ка̄н лукӣлон о̄са бэетко̄ндӯ, элэ нӣко̄р, уставатын. (43) Ганатчинэ̄, туксадявкӣ. (44) Туксактадявкӣ, эвӣдяна. (45) Тадук, ну, аямамат hэгдыhэсо куӈакан. (46) Тадук ама̄ка̄н гаша-да тар hэктэка̄мэлван, лукӣлван гаканэм. (47) Бэетко̄нмэ тар ганасилча. (48) Тариӈми ганасивкӣ-да̄, идӯ-до̄ эвкӣ на̄вканэ. (49) Оhӣӈасын ӣло̄-та̄ла̄ адавупкӣ. (50) Туг-до̄ эсэ на̄вканэ. (51) Тадук тариӈин... (52) Тадук элэ, тар эконэм на̄вканэ, ама̄ка̄н лукӣлвэн hэлэ пēрēм о̄лча аямамалэ. (53) Бэръён, лукӣён о̄ран тадук. (54) Тадук элэ hэhэнилчо, гуннэ эрэ. (55) «Ганалчил эмэсо̄тын, — гундерэн. — (56) Аминмэс ва̄са̄тын. (57) Тадук энинмэс hуруврэ. (58) Энинмэс hуруврэн. (59) hурувсо̄тын, эр илкэ̄нденэл hурурэ. (60) Илкэ̄ндулӣтын hурукэл». (61) Тар гундерэн: «hэгдыӈэ, hо̄ӈэтын ганалчиӈӣл дюнэ бидеӈо̄н hэгдыко̄кун», — гуньдерэн. (62) Дулиндӯтын дюкчал исчэндэ-до̄, исетто̄и тар hэгдымомовэтын дюва-до̄. (63) Тар бэетко̄н удялӣтын hурусо, илкэ̄ндулӣтын. (64) Ӈэнэдесо, (65) ӈэнэдесо. (66) Тадук дюлватын исча. (67) Исча-да̄, тар дюкчала̄ hэгдылдуло̄тын исча-да̄, мо̄лдӯтын тэгэсё уркодӯтын. (68) Тэгэконэм, мо̄лдӯ тэгэтчэрэн. (69) Тара нуӈан эмэнэдукин амакакан, бисё тар бэел эмэсо. (70) Бэеко̄кун исё дюла̄, тар дюла̄. (71) «Эр нян ēкун куӈаканин тэгэтчэрэн?» — (72) гуннэ, hаӈӯктаса аhӣдукпи. (73) Тариӈин гусо: (74) «"Койно биhим" — гундерэн». (75) «Койнонун-тэ бирокин, улӣкэл, — гусё, — (76) Девугин! (77) Эя-вэл, ēкуӈан биноро? — гунденэ, никосо. — (78) Улӣкэл-тэ, койнонун бирокин». (79) Тариӈин улӣсо. (80) Девсо, нӣсо... (81) Девконэм, куӈакан эвэр-кэ, тулискӣ юсо-до̄ эвӣно̄де. (82) Куӈакар тадӯ лукӣлдивэр мо̄лвэ, нӣлвэ ганатчэнэл, туксактадесол. (83) Куӈакан тар моӈӣлди лукӣлди куӈакар hутэлвэтын hоёлдулӣтын гарпануса̄н, (84) гунденэ: «Эрдӯвэр ēкуннун-мэл, ēкурви туги ганат. (85) Нёконо̄мчов, — гунденэ, — ганасилимчов». (86) Эвӣлэн. (87) Ганалчил hо̄ӈэтын гусё: (88) «hатанава эр, — гусё, — элэвэл биӈнэдерэ», — гунденэ. (89) Лукӣлви савуриhиса-да̄ лупоро̄са. (90) Бэел, устатын-тэ ганалчил, устатын лупоро̄тчал. (91) Куӈакан туксаhисе̄ мо̄лоро, оёко̄курвотын, угидо̄лдулӣтын туксаhиндяна. (92) Тадӯвэр лукӣлви дяяналви савуриhинивкӣ туксамнӣнка̄кундук, нуӈарнунтын ганатма̄силча. (93) hо̄вэ горово ганатма̄тча. (94) Уставатын манаса, лукӣлватын дявана, гарпавкӣ мортыкӣтын. (95) Тадук уставатын-тэ манаран. (96) hо̄ӈэ-риктатын эмонмусо умуко̄н. (97) Тадук hэлэ нуӈан, нуӈанман умканэм[неразборчиво], нян гуканэм[неразборчиво], тадук ганатма̄силча. (98) Ганатма̄тчэвкӣл. (99) Тадук-тэ тар hо̄ӈматын тоже ва̄рэн. (100) Энинми гаран-да̄, ама̄ка̄ткӣē hурурэн. (101) Амаска̄ла̄и мусурэн-да̄, тадӯвэр билдэн. (102) Горово̄ бидевкӣл. (103) Тадук инденэ, бултавэ-до̄, эвкӣ hуларэ нӣвэ-до̄. (104) Уставан манавкӣ, ва̄вкӣ. (105) Тадук ама̄ка̄дукпи hаӈӯкталча: (106) «Ама̄ка,̄ та̄вэр-тэ ēкун, нэлгэлвэ, мо̄лвэ каhиденэ,гиркудявкӣ? (107) Ēкун нуӈанман эӈэhӣн?» (108) Эр ама̄ка̄н гусё: (109) «hэлэ тар-ваhин бидеӈно̄гин. (110) Эӈнэкэл нуӈанман эрэ, эhактара. (111) Монин-кэмулин дёротпи бидеӈно̄гин!» (112) Потом. (113) Умно̄ hурусо бэетко̄н тарэ. (114) Бирая дяпкалӣн ӈэнэденэ, исесо этырко̄нмэ ама̄ка̄вэ. (115) hалгардии туги эрденэ, олдолво дяваксидерэн. (116) Исетча-да̄, гундерэн: (117) «Э̄, ēкунинда̄-кэм эсё ӈэливсипчу бирэ!» (118) «Эва ӈэливсипчу?» — гусён. (119) Лукӣлви, лукӣлви бира дяпкадӯн тугартын иливса-да̄. (120) Огдоко̄соко̄нви, карияса̄нми лукча-да̄, амардукин туксадянэ. (121) Тэрэhэ̄денэ, туксаhисе нуӈанман. (122) Горово̄ аhаса. (123) Тарин hэкэргэсо-до̄, амаргилдии илконэм, эрэ иконмон тугилвэр уставан каhиливкӣ. (124) Тадук каhилиса. (125) Эр бэетко̄н, каhиливконэм, дюла̄и hурупкӣ. (126) Дюи исча-да̄, уркэвон. (127) Уркэе эделиконми аӈарэ, бурупкӣ. (128) Тадук-та̄ туг-до̄ тадӯ бусо. (129) Бурэн-да̄, тар-да̄ манаврэн, ило̄-кэ одян?
(1) Дедушка тот, как его... (2) Дедушка этот... (3) Один человек был. (4) Ну там стрелок-то он сильный был. (5) Много стойбищ было. (6) Старик это... (7) Один старик на этом стойбище жил. (8) Людей других нет. (9) Потом на лабаз что-то взять залез. (10) Когда пришли другие стрелки, спрыгнул с лабаза. (11) Когда он прыгал, его стрелы упали из его мешка, из места, где они были. (12) Когда он прыгал, его ногу сломали стрелки, выстрелив. (13) Потом, убив, стали пытаться есть его костный мозг. (14) «Совсем как вода, — сказали, — жидкий, очень жидкий». (15) Отец, наверное, это был. (16) Ребенок, и дедушка-старик, и мать — трое. (17) Вот стрелки пришли. (18) Когда пришли в их чум, они сказали: (19) «О, очень жидкий!» (20) Жена его, жена этого человека сказала: (21) «Как же ему [=костному мозгу], кормившему того человека, не быть жидким?» (22) Там был их ребенок. (23) Это самое [пенис] привязали. (24) Он стал девочкой. (25) Стрелкам сказал [дедушка]: (26) «Для чего вы возьмете эту девочку, что вы собираетесь делать?» (27) После того, как привязали, начальник стрелков увел жену того, которого приходили убить. (28) Уходя, они пошли из чума, делая зарубки. (29) Уходя, они делали зарубки. (30) Потом этот старик остался с ребенком. (31) Вдвоем жили. (32) Ребенок этот все время, пока рос, спрашивал: (33) «Что это за зарубки, дедушка? (34) Чьи это зарубки?» (35) Он спросил. (36) Не рассказывает дедушка. (37) Молчит. (38) Не сумев спросить, ребенок опять начинал играть, бегая туда-сюда. (39) Но, немного так поделав, вырос [мальчик]. (40) Уже стал он, наверное, где-то восемнадцати лет. (41) Дедушка сказал... (42) Дедушка сделал мальчику стрелы, все это самое [коряги, ветки], все. (43) Стреляя, [мальчик] бегает. (44) Бегает, играя. (45) Потом очень хорошо вырос ребенок. (46) Потом дедушка взял те стрелы из веток. (47) Стал стрелять в этого мальчика. (48) Стрелял в него, никуда не попадая. (49) Как искра от огня, туда-сюда уворачивается [мальчик]. (50) Так и не попал. (51) Потом тот... (52) Потом вот, не попав, дедушка стал делать настоящие стрелы, очень хорошие. (53) Ему лук, стрелу сделал потом. (54) Потом вот стал рассказывать, говоря: (55) «Стрелки пришли, — говорит. — (56) Твоего отца убили. (57) Потом твою мать увезли. (58) Твою мать увел. (59) Увели, делая зарубки, пошли. (60) Иди по их зарубкам». (61) Говорит: «Чум начальника стрелков, главного, будет очень большой. (62) Ты дойдешь до середины чумов, чтобы увидеть этот огромный чум». (63) Тот мальчик пошел по следам, по зарубкам. (64) Шел, (65) шел. (66) Потом дошел до их чумов. (67) Дойдя до этого большого чума, он сел на дрова у их двери. (68) Сел и сидит на дровах. (69) Немного погодя после его прихода пришли люди. (70) Начальник зашел в чум, в тот чум. (71) «Это еще что за ребенок сидит?» — (72) спрашивает у жены. (73) Та сказала: (74) «Говорит, что заблудился». (75) «Раз заблудился, накорми, — сказал, — (76) Пусть поест! (77) Кто, откуда могут быть? — вот он говорит. — (78) Покорми же, раз он заблудился». (79) Та покормила. (80) Он поел и это самое... (81) Поев, ребенок это самое, вышел на улицу поиграть. (82) Дети там бегают, стрелами стреляя по дровам ли, по чему-то [еще]. (83) Тот ребенок пошел стрелять своими стрелами детей в лоб, (84) говоря: «Кому, с кем-то, кого так пострелять? (85) Я бы тогда, — говорит, — это самое, пострелял бы». (86) Стал играть. (87) Начальник стрелков сказал: (88) «Черта этого, — говорит, — какие-то бывают». (89) Стрелы взял и вышел на улицу. (90) Люди, все стрелки, все выскочили на улицу. (91) Ребенок побежал, убегая выше вершин [деревьев]. (92) Потом стрелы, которые спрятал, схватил на бегу и начал с ними перестреливаться. (93) Очень долго стрелялся. (94) Всех прикончил, хватая их стрелы и стреляя в них самих. (95) Потом всех прикончил. (96) Остался только один их начальник. (97) Потом это, он его... стал стреляться. (98) Долго стрелялись. (99) Потом он этого их главного тоже убил. (100) Мать взял и пошел к дедушке. (101) Назад вернулся и там стал жить. (102) Долго они жили. (103) Потом, живя, он не оставлял никакой добычи после себя. (104) Всех приканчивал, убивал. (105) Потом стал спрашивать у дедушки: (106) «Дедушка, это кто ходит, ломая коряги, деревья? (107) Кто его сильнее?» (108) Дедушка сказал: (109) «Пусть он живет! (110) Не делай это, не трогай его! (111) Пусть живет сам по себе!» (112) Потом... (113) Один раз пошел этот мальчик. (114) Идя по берегу реки, увидел медведя. (115) Вот так разгребая воду лапами, ловит рыб. (116) Увидев, говорит: (117) «Э, никого же страшного нет!» (118) «Что страшного?» — сказал. (119) Свои стрелы, свои стрелы вдоль них на берегу реки воткнул. (120) Он снял свою парку с шерстью, свою замшевую парку и бежит сзади. (121) Побежав, колотит его. (122) Долго гнал. (123) Тот рассердился и, встав на задние лапы, вот так всю грудь ему порвал. (124) Потом стал рвать. (125) Этот мальчик, после того как его порвали, пошел домой. (126) Дошел до дома, до двери. (127) Не успев открыть дверь, упал. (128) Потом так-то он там умер. (129) Так он умер, кончился, куда же он денется?