Вот здесь живу 20 лет. А. И. Панкагир

Текст записан в пос. Эконда в 2007 г. в экспедиции под руководством О. А. Казакевич. Алексей Иннокентьевич рассказывает свою биографию от рождения до настоящего момента и про членов своей семьи.

текст + перевод
(1) Так, би балдыса̄в Виви бираӈдӯн, Яӈго̄на гэрбӣсӣдӯ. (2) Балдӣдям hигэлэhэнӣт, октябрьдӯ бегадӯ. (3) То̄лӣ энтылви минӈил, амӣм энӣнэн бисо̄тын булта̄мнил. (4) Улумӣдесётын. (5) То̄лӣ долбо̄ балдӣӈаhив амӣм гэнно̄сан умукон атырканмэ, минэ балдӣдяракӣф аӈида̄н, юбдо̄н. (6) Тар атыркан бисён ама̄ка̄явун атырканин, Бороӈкон. (7) Бороӈкон гэрбӣсӣ амакав, бисён муктэӈудук. (8) Тадук тар тарэ таду-да эмкэев о̄са̄тын hэ̄кидук. (9) hэки эрдэлон тар илитчэрэн пэhисивсё. (10) Тэр Бороӈкон амакав пэhитнэн эмкэӈотыв. (11) Тар тугэ... тугэ... тарэ тугэнэс... тугэсолон, эмэрэвун гулэлдуло, Учамила энинэн. (12) hуливун-тэ эмэсо̄вун. (13) Ну тадук-та луhу моhаду бидяӈкӣф. (14) Са... садиктула̄ эӈкӣф гиркура. (15) Школалаӣ hурусо̄в, надан ан... аӈанӣси бисёв, илтэсо бисён. (16) Дяпкӣдӯи hурусо̄в, дяпкун анӈанӣдӯ. (17) Учиттяӈкӣф Учамидӯ. (18) Школа бисён. (19) Дыгин класпэ манаса̄в тадӯ. (20) Тадук мунэ уӈчо̄тын Тутончанэла̄. (21) Тутончанэдӯ школатын бисён дяпкуӈэ аӈанӣсӣ. (22) Дяпкун класпэ манапка бисён. (23) Тарэ дяпкун класпэ манаса̄в Тутончанэдӯ. (24) Тадук мунэ уӈдэ Туруло̄. (25) Турудӯ учӣтчав. (26) Егин класпэ манам. (27) Дянмэ класпэ манам. (28) Го̄сӣктаван hэлэ hурум армиела̄. (29) Армиедӯ биhэм дӯр аӈанӣвэ. (30) Тадук мусюм. (31) Амӣм то̄лӣ буслэлчо̄ бисё̄н. (32) Энӣмэ асин о̄сян. (33) Бусён дыгин кластӯ учитӈаhӣдӯв. (34) Аминнунми аӈанӣвэ инчо̄в-до̄, тариӈив буслэдинэ асин осян. (35) Тадук-та инилчов би. (36) Таду индэӈким.... (37) Эhикокон-до индэрэн акӣм, Сашка гэрбӣсӣ, агӣсӣ, нӣсӣ, hутэсӣ. (38) Эhикон нуӈан индерэн Учамидӯ. (39) Экнӣлвэ таду бидерэ, Лена, Тоня. (40) Мом эло̄ hэлэ эмэсо̄в. (41) Инь... Дюрдяр аӈанӣ, дюрдар-тэ аӈанӣвэ эдӯ индем. (42) Дяпкундяр надысидӯн эмэсо̄в. (43) Умуко̄н тыгӣсе егин нямади дяпкундяр надысидӯн аӈанӣду эмэсо̄в. (44) Эдӯ индеӈкӣн минӈӣ эким, Ольга Ивановна, Удыгир этырко̄ндулӣви. (45) Этырко̄нин нуӈанӈӣн Удыгир Владимир Константинович. (46) hо̄дыh тарэ орорво таhиктамнитын эрэ Екэӈдэвон. (47) Нуӈандӯн тарэ hава̄линэ правителство бусён дюр орденмэ Трудовой славы, второй, третьей степени. (48) Тар умукон аӈанӣ нуӈандӯн бисёв-до эло̄ отпускала̄и эмэм. (49) То̄лӣ бисёвун дюгаса̄вун, дюгаса̄вун, неӈнесёвун Лэӈколду, тэ̄р, Питэмэк тэнду. (50) Тадук болонӣвэ тагӣктам, орорво го̄тадяна. (51) Го̄тадяса̄в. (52) Таhик... орорво тагӣкталча̄в. (53) Тугэнӣвэ тагӣктаравун мартэлдула̄. (54) Мартэлдӯ тугэдяндукпэр hэлэ тэр Лэӈколдук. (55) Тар Гитлер hиндакиттыкин, тадӯ бирэн амӯт «Гитлер hиндакисин гэрбӣсӣ». (56) Тадук тастявун нямади эӈнэко̄нмэ, hуюко̄риктэлвэ. (57) Э то̄ли бисён эдӯ стадо. (58) Анан тарэ бэел гирку... бэел гиркувунатын, эдӯ иргитчэӈкӣтын. (59) Тэр эӈнэко̄рвэ нуӈардула̄тын тастяса̄вун, оhотникилдӯ буттотын, булта̄мнилдӯ. (60) То̄лӣ би дюгаса̄в эдӯ, Екондэдӯ, гулэлдӯ, отпускаттенэ. (61) Уча̄мила дэгиктэсёв, эр акнилви экнилви исетно̄де. (62) Тадук мусюми. (63) То̄лӣ-до̄ болоктовон аhӣлам. (64) Аhӣв гэрбӣн Маша. (65) Мо̄нин эрэ Екэӈдэва̄ндук. (66) Аминин Хирогир Дмитрий, аминин [оговорка: энинин] Удыгир Валентина Трофимовна. (67) Эhико̄н Турудӯ бидерэн. (68) Ирэмо̄hисён-до hутэлдэло̄ӣ. (69) Та̄дӯ-да бидерэн больницеллдула̄ hукуло̄hисё. (70) Ну вот аhиласалаф, тар hутэлви балдылда. (71) Кешав балдырэн. (72) Тадук гэ̄ф омолгӣф, Сашав тугэ балдисан февралэндӯ. (73) Тадук hуидыгиф аhатканӈиф дюга балдиран, Валя гэрбӣси. (74) Вот эдӯ-тэ индемэ дюрдяр аӈанӣва Екэӈдэдӯ. (75) Куӈакар hуюкур биӈэhӣтын-тэ, этэсов стадэлдӯ hавалдямӣ. (76) Эдӯ hавалилча̄в. (77) То̄лӣ эдӯ бисён совhоз. (78) Тар совhозтӯ би hавалилча̄в. (79) Нонон аӈӣнкӣф неӈненӣт мо̄лэ оёнмуно̄ӈкӣф. (80) Тадук hавалилча̄в завhозит совhозтӯ. (81) Совhозтӯ hавалчав дыгин аӈанӣвэ. (82) Тадук директориф то̄лӣ бисён Алексей Дмитриевич Елдогир, гиркӣв минӈӣ. (83) Тадук hурусёлон, тарэ умукон эмэсён. (84) Ну горово̄ эсён hавалда тар казах, Казаhстанилдук эмэсё. (85) Тарэ вместодӯн hавалчав-да тэр исполняющим директором. (86) Эсо̄в горово hавалда. (87) Тэр...вэгин эрэ перестройкало̄ӈаhӣтын, то̄лӣ hэлэ ӣн эрувсю осян эдӯ, Екэӈдэдӯ, перестройкадяӈаhӣтын. (88) hэлэ туги магазиндӯ экун-да̄ эсо̄н исепдемӣ, бурдука-да, hакир-да, чаил-да. (89) Арэн эса̄вун элэдэ буттэ. (90) То̄лӣ hутэлви hуюкукор, экунди-да эдеӈо̄ бисён улӣврэ. (91) hэлэ эрэ президент hуӈту о̄дакин-тэ, Путин о̄салан, hэлэ инмун аятмэр о̄са̄н. (92) hуливун о̄дан. (93) Дептылэвун-да о̄дан. (94) Антыптыкин hавода о̄дан. (95) Ну эрдэлон-тэ туккор индерэвун. (96) Эр-до-тэ муданиӈӣв, hэгэним hувулвон. (97) Все.
(1) Так, я родился на речке озера Виви [впадающей в Виви] под названием Янгона. (2) Родился осенью в октябре месяце. (3) Тогда родители мои, отец с матерью, были охотниками. (4) Они белковали. (5) В ту ночь, когда я родился,отец съездил за одной старухой, чтобы она это сделала, приняла роды [=меня, когда я рождался, вынула]. (6) Та старуха была женой [=старухой] нашего деда Боронгкона. (7) Дед был из рода Мукта. (8) Там же люльку мне сделали из большой лиственницы. (9) Эта большая лиственница до сих пор стоит расколотая. (10) Боронкон-дед расколол для люльки. (11) Когда настала зима, мы приехали в поселок Учами с матерью. (12) Мы все приехали. (13) Ну с того времени я все время в лесу находился. (14) В садик не ходил. (15) В школу свою я пошел, когда мне семь лет минуло. (16) На восьмом [году] пошел, в восемь лет. (17) Учился я в Учами. (18) Школа была. (19) Четыре класса закончил там. (20) Потом нас отправили в Тутончаны. (21) В Тутончанах школа была, восьмилетняя. (22) Надо было закончить восемь классов. (23) Восемь классов закончил в Тутончанах. (24) Потом нас отправили в Туру. (25) В Туре учился. (26) Девять классов закончил. (27) Десять классов закончил. (28) На следующий год вот пошел в армию. (29) В армии я был два года. (30) Потом вернулся. (31) Отец тогда заболел. (32) Матери не стало. (33) Умерла, когда я учился в четвертом классе. (34) С отцом я год прожил, и он умер от болезни [=болея]. (35) Потом я стал жить. (36) Там я жил. (37) И сейчас живет [там] мой старший брат по имени Сашка, с женой, с этим, с ребенком. (38) Сейчас живет в Учами. (39) Мои старшие сестры там живут, Лена, Тоня. (40) Сам сюда вот приехал. (41) Двадцать лет здесь живу. (42) В восемьдесят седьмом приехал. (43) В одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году я приехал. (44) Здесь жила моя сестра старшая Ольга Ивановна, Удыгир по мужу. (45) Ее муж — Удыгир Владимир Константинович. (46) Он лучший пастух оленей в Эконде [=экондинец]. (47) Ему это за работу правительство дало два Ордена Трудовой славы, второй и третьей степени. (48) В один год я у него был, сюда [в поселок] в отпуск приехал. (49) Тогда были, летовали, летовали, весновали на [реке] Лэнгко, далеко, на водоразделе с [рекой] Питемек. (50) Потом всю осень пас [оленей], изгородь делал. (51) Изгородь делал. (52) Оленей пас. (53) Всю зиму пасли, до марта. (54) В марте с места зимовки вот, с Лэнгко. (55) На гитлеровское место для ловли, там есть озеро под названием "Гитлеровское место для ловли". (56) Оттуда гнали сто телят, одних самцов. (57) Тогда здесь было стадо. (58) Специально здесь выращивали, чтобы люди ездили. (59) Тех телят мы к ним гнали, чтобы они раздали охотникам, охотникам. (60) Лето я провел здесь, в Эконде, в деревне, в отпуске. (61) В Учами летал, чтобы старших братьев, старших сестер увидеть. (62) Потом вернулся. (63) Тогда-то, осень когда настала, я женился. (64) Жену зовут [=жены имя] Маша. (65) Сама она из экондинцев. (66) Отец ее Хирогир Дмитрий, мать Удыгир Валентина Трофимовна. (67) Сейчас она в Туре. (68) Поехала в гости к детям. (69) Там находится, в больницу легла. (70) Ну вот, когда женился, дети рождаться начали. (71) Кеша мой родился. (72) Потом второй сын, Саша, зимой родился, в феврале. (73) Потом младшенькая девочка летом родилась, Валя по имени. (74) Вот здесь живу двадцать лет в Эконде. (75) Дети маленькие когда были, перестал в стаде работать. (76) Здесь стал работать. (77) Тогда здесь был совхоз. (78) В этом совхозе я стал работать. (79) Перед этим это делал, весной дрова сплавлял, несколько раз ходил. (80) Потом работать начал завхозом в совхозе. (81) Всовхозе работал четыре года. (82) Потом, директором тогда был Алексей Дмитриевич Елдыгир, мой друг. (83) Потом, когда он ушел [уволился], тот один пришел. (84) Ну, долго не работал тот казах, из Казахстана приехавший. (85) Вместо него я и работал тем исполняющим директором. (86) не долго работал. (87) В то время, когда была перестройка, тогда вот жизнь плохой стала здесь, в Эконде, когда перестраивались. (88) В магазине ничего не было видно, ни муки, ни сахара, ни чаев. (89) Чуть не поумирали совсем. (90) Тогда дети мои маленькие, не было возможности их хоть чем-нибудь накормить [=им хоть чем, чем-нибудь накормиться]. (91) Вот этот, когда президент другой стал, Путин стал, жизнь наша лучше стала. (92) Все стало. (93) Еда стала. (94) Разные вещи стали. (95) Ну до сих пор так живем. (96) Вот и конец, я рассказал все. (97) Все.