В давнее время. А. Н. Комбагир

Текст записан в Эконде в 2007 году. Анна Николаевна Комбагир, старейшая жительница Эконды, отвечает на вопросы Изольды Николаевны Удыгир о жизни. Родившаяся в 1917 году, Анна Николаевна была свидетельницей коллективизации, войны. Она рассказывает о тяжелом труде оленеводов, сравнивает прошлое с нынешней жизнью.
Анна Николаевна не владела русским языком, но ее правнуки уже не знали ни ее родной якутский, ни эвенкийский языки.

текст + перевод
И: (1) Бабушка, нӣ гуникэл. А: (2) А? И: (3) Идӯ ноноптыдӯ балдынды, идӯ балдыса, идӯ индеса? А: (4) А? Эсэв до̄лдӣра, эвадя гундяна̄ндэ. И: (5) Гукэл, идук эмэса̄с, э̄... (6) Идӯ балдынды? (7) Дундэӈис ӣдӯ нонопты? А: (8) Ленадӯ. И: (9) Идӯ? А: (10) Ленадӯ. И: (11) Тадук hэгдыhэндэ. (12) hэгдыканэм, тар дедушкас эмэрэн-сэ? А: (13) Ē. (14) Гэнна̄рэн. (15) Та̄ла̄ асин война бисāн-сэ? А: (16) Ēкун война билдэн то̄лӣ? (17) hуюкӯн туг биркэф. И: (18) А. (19) Дедушканун эла̄ орорди эмэса̄лдун? А: (20) Орорди-кӯн. И: (21) Ē. А: (22) Экспедициял-кэ орорди. И: (23) Ē. (24) Луhу пастукилдяса̄лдун, да? (25) Орордур кэтэ бисāн? А: (26) Ӣдӯ? И: (27) Ута̄лэ-тэ? А: (28) Тар пастукилдинэл? И: (29) Ē, ē. А: (30) Кулакэ-кэ орорватын, вот тар гатналтын тыгисял. И: (31) Тысяча, тысяча голов было. А: (32) Кулакил орорвотын. И: (33) М-м. А: (34) Мордӯтын дянмэ hулавкӣл. И: (35) Тадук? А: (36) Тадук гавкӣл уставан. (37) Тарилвэ бу пастукилча̄вун. (38) Анты-до оронтын асин бисён совхозтӯи. (39) Тадук-тэ оросил ода. (40) Тадук гурус Турула̄: ēкун самолетпэ, эва, э-гу. (41) Аhал кэгэдяӈкӣтын бэелнун. (42) Гурустявкӣл Турудук эла̄. (43) Кэгэдяӈкӣтын. (44) Тарилвэ бу пастуктяӈнэрэв. (45) Таhиӈнэрэв, омоӈнэрэв ороротын. (46) Эдук hурувкӣл. (47) Ēкун-ка самолет биhи, бэел кэгэдяӈкӣтын, некэденэл. (48) Ē. И: (49) Куӈакарнун, да? А: (50) Ēкун куӈакар билдэ? (51) Эдерэ эксэлдэ. И: (52) М-м. А: (53) hутэл асир. (54) Аhал бивкӣл. (55) Бэел. (56) Бу только пастукил. И: (57) Олдомо̄ттесалдун? А: (58) Дептылэвэр гада̄вэр, эмэӈнэрэв эла̄. (59) Собраниела̄ эмэвкӣл бригадирил. (60) Бу эӈкӣвун эмэма̄тэрэ. И: (61) Суглантыкӣ. А: (62) Ē, суглантыкӣ эмэвкӣл бригадирил. (63) Бу эӈкӣвун эмэма̄тэрэ. И: (64) Луhу тайгадӯ. А: (65) Ē, тайгадӯ луhу. (66) Э-гу гэлэдерэ эпко̄? (67) Бэйӈо̄лвэ депдидерэ. (68) Мо̄ты̄е депдерэ. (69) Улдэ полно. (70) Эва гэлэдерэ? И: (71) hэлэл ута̄лэ, ута̄лэ биӈкӣн? (72) hэлэл, hэлэсил? А: (73) Э̄, hэлэсил-кӯн. (74) Тэммэл, тэммэл hэлэвэ, hэлэӈитын. (75) Ēкун-кэ, hэлэпунел биденэл. (76) Кэгэдеӈкӣтын hэлэӈа̄тыи асин. И: (77) hутэлдэ̄ тайгадӯ балдысал? А: (78) Тайгадӯ. И: (79) hувулитын-сэ? А: (80) Ē, hувулитын. И: (81) hэлэ, иргӣтчэнэ то̄лӣ, доӈотоденэ... А: (82) Э, эбэй, э-дэ̄. И: (83) Куӈакар hуюкӯр, эмкэл. А: (84) Ē. (85) Толӣ войнаӈэhӣ дюкча. (86) Ēкун палатка билдэн? И: (87) Ē. А: (88) Дюкчако̄кун. (89) Иӈинено! (90) Тэргэксэлди. (91) То̄лӣ-кэ куӈакар асир. (92) Войнадӯ-кэ асир. (93) Нина-ка, война илтэсэлэнэ, балдыча̄н. (94) Тавар. А: (95) Война илтэсалэн? А: (96) Ē. И: (97) Балдырэн. А: (98) Ē. И: (99) А, туг-гу. А: (100) Тадук дялви, муннун пастуктесал — нӣдэ̄ асин. (101) Он-кэ эдӯ нянэ буттэ. И: (102) Гиркӣл-дэ̄? А: (103) Ē. И: (104) Нӣе бисо̄тын? А: (105) Ē, тар са̄гӣлэ̄ войнаӈэhӣ. (106) Ёлдогир-этырко̄н бисён, нӣ-кэ гэрбӣн биркэ-хинче? Христофор-hинче, Ёлдогир Христофор. (107) Тар бисён бригадирко̄кун. (108) Кулакил-кэ орортын кэлӯр кэтэтын, кэтэ. (109) Тыгисялувэркэ элэдэ, элэ. (110) Укэнилбэтын депденэл биӈкӣвун, килэвэлдӯ hо̄лденал. И: (111) Бурдукэвэ Турудӯ гэнна̄ӈнэрас, да? А: (112) Биркэ. (113) Некэӈдэдӯ. (114) Мо̄ртыннун магазиндӯ. (115) Эма̄дерэ Турула̄? (116) Грузчикил эмэвувкӣл бурдукэлвэ, дептылэлвэ. И: (117) Старый Некэӈдэдӯ бисён [магазин]? А: (118) Старый Некэӈдэдӯ. (119) Тадук эла̄ нулгирэв эда̄вэр. (120) Амуттук, Моӈтурэ амуттук. (121) Старый Некэӈдэдӯ-кэ бира асин. И: (122) Ē. А: (123) Эркэ бирала̄, гуннэл, эла̄ нулгирэ эhӣко̄н. (124) Тадук эдӯ билде. (125) Биркэ ēкун. (126) Эhӣко̄н Лаӈтая аминтын бригадир бисён. (127) Иван Григорьевич. (128) Нӣ-гу, нӣ-кэ биркэ. (129) Тар бисён. (130) Тавар Григорий эhӣко̄н, тар-вэhин. (131) Эhӣко̄птыл илмакта тавар Григорий-вэhин. (132) Пастуктеӈкӣтын hуӈтукул. (133) Орор буктэвкӣл. (134) Бувкӣл. (135) Эва инилдэ кулакил орортын? (136) Бутчэвкӣл. (137) Бутнэл, манавса̄тын. И: (138) Премиясил? А: (139) Эвкӣл бурэ биӈкӣтын? (140) Эвкӣл, эhӣко̄н булчо̄тын. И: (141) Ē, эhӣко̄н. А: (142) Ē, эhӣко̄н. (143) Дянэрэ аhӣдӯ-да̄, бэедӯ-да̄. (144) Дян. (145) Кэтэ орон hамнӣндӯ эвкӣ бирэ. (146) Тогово hамнӣндӯ илаӈнэрэ. (147) Идӯ, тадӯ дюкчака̄р мо̄лди. (148) Олоктэдеӈэ̄тын-кэ тогодӯ. (149) hэ̄кӣмнэдеӈа̄тын. (150) Мо̄ка̄нмэ, дюкчагасӣн, овкӣлда̄. (151) Тар тадӯ того. (152) Идӯ, тадӯ того. (153) Тыпивка̄..., тыпивка̄нивкӣл. (154) Тадӯ орор илитчэдерэ. (155) Эhӣко̄н навэспэ оӈкӣтын. (156) Навэско̄кун hēкталди. И: (157) Ē. А: (158) Орор тадӯ луhу ода̄тын. (159) Илитчэдерэ. (160) Туг оӈкӣвун. (161) Бэел — тыгдэ-да̄, нӣ-да̄ — бэел луhу орорва аhактэдедерэ. (162) Мо̄ӈӣетын тэтыгэ̄етын... (163) Совхоз это̄н бурэ. И: (164) М-м. А: (165) Эвкӣ. (166) Тар мо̄ӈӣлдивэр кэгэдяпкӣл: опо-ко, кэгэмай-ко. (167) Анты-да̄ тыгдэдӯ. (168) Эhиктын аhактэрэ-ка, hуктылдэӈо̄тын, hокорӣвдеӈо̄тын орор-ко. И: (169) М-м. А: (170) Тарит аhактэдепка̄ орорво. (171) Доктор бивкӣ. (172) Буслэливкӣл-кэ орор, доколосиливкӣл, эсе? И: (173) Ē. А: (174) Тадӯ доктор бивкӣ. (175) Аитчавкӣ hэрэкэт. (176) Тэр бидевкӣ, биркэ. (177) Грузчикил кэгэдеӈнэркэлтын: иӈине-ко. (178) Дюкэриктэлувэр. (179) Иӈине. (180) Ēкун-ко, самолет тар дювуден. (181) Эhӣко̄н, эр самолот одакин, hэлэ, эрӣhинэ. (182) Этэрэ гурусёми. (183) Туруло̄-кэ орорди-кэ горо-ко, ине-ко, дюкэриктэвэ-кэ. (184) Аhал, аhал кэгэдеӈкӣтын. И: (185) Мо̄я, мӯя. А: (186) Тадук эя hаӈӯктадерэ? И: (187) [лингвисту] Спрашивайте ее. Лингвист: А как к вам сватался ваш муж будущий, расскажите. И: (188) А тавэр. (189) Он-кэ, аӈэ, этырка..., эдыс-кэ, дедушкас-кэ, бабушка, он эмэрэн? А: (190) А? И: (191) Тар hаӈӯктадерэн, он дедушка эмэрэн. (192) Экспедициядӯ эмэса он, гулэл. А: (193) Он нуӈан-нэ? (194) Орорди-тэ, лусанэл. И: (195) Ē. А: (196) Лусал-кэ, экспедициял гиркудявкӣл. (197) Ēкура-нэ гэлэ̄ктэмнӣл. И: (198) Ē. А: (199) Тадӯ нуӈан проводник. И: (200) Нуӈан проводник бисо̄н. А: (201) Ē, проводник-кӯн. (202) Тарит тадӯ билдэн. (203) Тар лусал hурурэ Якутскайдула̄. И: (204) А. А: (205) Нуӈан билдэн. (206) Илэ̄-кэ ороло̄н-кэ hуруден? И: (207) А. А: (208) Тадӯ дюр-гу, анӈанӣе-гу умукон луhу. И: (209) А. А: (210) Тадук эмэвсэл. И: (211) Тадӯ бакалдыдерас? А: (212) Ē. А: (213) Тадук орорди эло̄ эмэсолдун? А: (214) Орордиви, ороло̄н-кэ. И: (215) М-м. А: (216) Экспедициялдӯ hаваливунэ орор. [куӈакандӯ] (217) Эмэкэл. (218) Исеткэл бэелвэ, э̄hэ. Лингвист: А вот до свадьбы, расскажите, как вы жили у отца с матерью? И: (219) Гундерэн, энӣндӯс эрэ он индесалдун, тар ами, аӈэ? (220) Мирэнэ, он, энэ мирэнэ, индесалдун он? (221) Орорди тоже индесалдун? А: (222) Орорди-кӯн, эт-кэ, гиркуча-гу? И: (223) Ну тайгадӯ тоже бидисалдун? А: (224) Тайгадӯ-кӯн. И: (225) Тара hаӈӯктадерэн. А: (226) Ē, тайгадӯ, тайгадӯ орорди. Лингвист: А там тайга отличается от этой-то? И: (227) hундӯкэ орор кэтэл бисал? А: (228) Кэтэ-кӯн. (229) Индевун-тэ-лувэр, орорди-лувэр индеп. (230) Эвкӣл эдук ... (231) Э, аӈдӯ, тайгадӯ луhу бидевкӣл. И: (232) М-м. А: (233) Устатын-тэ бэел бивкӣл-до̄ ороло̄н. (234) Эдедерэ? И: (235) М-м. А: (236) Дептылэевэрин гадяра-да̄ и все. (237) hурудерэ улукӣлэ ва̄ми. (238) Улукӣт гавкӣл, делэкӣт. (239) Делэкӣе ва̄дерэ. (240) Улукӣе ва̄дерэ. (241) То̄лӣ дэӈкэл асир. И: (242) А. А: (243) Туг гукэл, улукулвэ элисивкил. И: (244) А. А: (245) Делэкӣлвэ, улукӣлвэ, гукэл. И: (246) Делэкӣл, улукӣл. А: (247) Тара тар еколдула̄ биӈаhалдула̄вэр эмэвкӣл, бувкӣл. (248) Тарит дептылэе гадяра. (249) hакэр, бурдука, устая-тэ. (250) Туг никэвкӣл, биӈкӣтын. (251) Тадук он индерэ... И: (252) Лусадыт эӈкӣс яӈурэ-сэ? А: (253) hэ. И: (254) Лусадыт эӈкӣс яӈурэ? А: (255) Ē, ēкундук тылилдэ? (256) Ēкун лусал биhивэр? (257) Лусал биӈкӣтын-гу тадӯ? Асин. (258) Ēкун тар лусал? И: (259) Тар-кэ, дедушка, эмэӈэhӣка, екодыт яӈудяса̄н или эвэдыт? А: (260) Энинми-кэ эвэӈкӣ. И: (261) А. А: (262) Эвэдыт яӈудявкӣл нуӈартын. И: (263) А. А: (264) Тадук тылилдэн. (265) Тар hэлэй анӈанӣвэ бидерӣ, тылил-кӯн, илмакта. И: (266) А. А: (267) Тадук яӈулдан. (268) Эвкӣ тылдэ бисо̄н нонопты. (269) Эдук-кэ тылдэн. (270) Энӣм-кэ эвэӈкӣ чиста. (271) Тарнун яӈудявкӣл нуӈартын. И: (272) М-м. (273) А. (274) Бу эӈнэрэп тылдэ эвэдывэ. (275) Нуӈа-риктэлтын яӈудявкӣл. Лингвист: А про детей расскажите, пожалуйста. И: (276) hутэлви, оки hутэс бисо̄н? (277) hутэл-дэ анты? А: (278) Нюӈун. (279) Нюӈун, нюӈун. И: (280) Нюӈун. (281) Тайгадӯ, балдыдеӈкӣс же тайгадӯ-риктэ? А: (282) Тайгадӯ-кӯн. (283) Устатын тайгадӯ бивкӣл. (284) Балдывкӣл нӣл-да̄, hуӈтул-да̄. Лингвист: А кто помога..., кто помогал? И: (285) Нӣ бэлэӈкӣн hинэ? (286) Балдырэкис, нӣ бэлэдеӈкӣн? А: (287) А? (288) [неразборчиво] (289) Аhал-тэ атырка̄р, роднялин дедушка, эбэкэ̄лин. (290) Нӣ-ко биден? (291) Но̄дэ. (292) Доктурма̄т туг аятмар. И: (293) Балдырэнда̄ — опять hурулдэн, гиркуӈнэрэс, да? А: (294) Гирку-кӯн, абгара̄ми-да. (295) Нулгӣктэдес эде. (296) Луhу нулгиктэӈнэрэ орорди. Лингвист: А если болели, то как лечились? И: (297) Буслэл-ми, он аӈи, аитчэсалдун? А: (298) Эвкӣл буслэрэ. (299) Эӈкӣв би буслэрэ. (300) Куӈакар-да̄ эӈкӣтын буслэрэ. (301) Тайгадӯ, наоборот, абгара̄ бивкӣл. (302) Эвкӣл hимкитма̄тэрэ. (303) Би эӈкӣв буслэрэ. (304) Нӣ hа̄рэн. И: (305) М-м. (306) hутэлдэ̄ hувулитын hагды, hагдыл осал-сэ? А: (307) Тар-тэ умка̄-риктэдӯ эсэ манавра, умдянэл-кэ. И: (308) М-м. А: (309) Умка̄дерэ нуӈартын. Лингвист: А в поселке уже давно бабушка живет? И: (310) Эр-кэ, эр-кэ, Некэӈдэла̄-кэ эмэконэм, уедӯ уже индеса̄с эдӯ, тайгадук-ка? А: (311) Городӯвэр. И: (312) Городӯ. А: (313) О̄кир пэнсияла̄вэр ода̄вун, толӣ орордук этэрэв ороло̄тчэми, пастукчэми. (314) Тар са̄гида̄дӯн луhу пастукчэӈкӣвун. (315) Тар пэнсияла̄вэр оми, то̄лӣ-мак этэсэ̄вун. И: (316) Нюӈундярдула̄-сэ? А: (317) Ē. И: (318) Нюӈундяр олдан-да̄, тар-да эмэрэс эртыкӣ. А: (319) Ē. И: (320) Эдӯ инилдэс-сэ. А: (321) Нуӈан буслэ одан, дедушка. (322) Нуӈан-кэ hо̄тмэрит кэгэдерӣ-кэ. (323) Доӈототчэнэ, уйденэ-кэ. (324) Булдэн. (325) Буслэлдэн. И: (326) Куӈакар тайгадӯ гиркулдэ. А: (327) Ē. И: (328) hэгдыhэрэ-да. А: (329) hэгдыhэрэ-да. (330) Усисил-да. И: (331) Школадӯ hувулитын, школадӯ уситча̄тын куӈакар-дэ̄? А: (332) hа̄лтын-тэ. (333) hа̄лтын hуюкӯрдӯвэр эсэл-кэ, адӣл. (334) Илан-гу, дюр-гу бусо̄тын, hуюкӯр бинэл, тайгадӯ буслэнэл. (335) Тар-ка Ниная школьникил, Прокоӈа тар-кэ, нӣ биден тар-тэ? И: (336) Голэ? А: (337) Голэ минӈӣ-гу ута̄лэ? И: (338) Нинади. А: (339) Эр-кэ Эдик акӣм, Эдикъяӈӣ. И: (340) А, ну-ну-ну. (341) Тара путайдяӈнам-ӈу? А: (342) Ē, эсэ минӈӣ бирэ тарэ. (343) Только иргӣтнэвун-ну hориен. (344) Тар тоже. Лингвист: А к себе туда, на родину, ездили когда-нибудь? И: (345) Тар-кэ, мирэндэ, тадук тар амтылдула̄икэ дундэла̄тын ӈэнэса̄с? А: (346) Эсэлвун, hэлэ. И: (347) Эсэ̄с вообще. А: (348) Ē. И: (349) А родня же эмэктэса̄тын-сэ, родняндэ? А: (350) Ē. (351) Ē, эмэктэ-кӯн. И: (352) hи мо̄ндэ эсэ̄с гиркурэ. А: (353) hутэвэ эсэл иседема̄тэдерэ. (354) Тайгадӯ оhотникчарэкивун, эмэсол бисол. (355) Нина-риктэвэ исеркэл hуюкуко̄нмэ. И: (356) А. А: (357) Нинавэ-кэ эмонэӈкӣвун эбэкэ̄лдӯн. (358) Ну бу, би эсэв иседема̄тэдерэ нуӈарватын. И: (359) М-м. А: (360) Тар-кэ орордико̄н нуӈартын тар эмэдерэ дага тэр дундэӈдула̄в. (361) Экспедициялдӯ эдӯ hавалина̄лиhивкӣл тара. Лингвист: А как вот тут в поселке про ранешнюю жизнь и про теперь рассказать? Что вы про поселок можете сказать? И: (362) Эр-кэ, hолокто инин-кэ, бабушка, и эр нонопты-кэ — анты инин ая бивкӣ? А: (363) А? (364) Ēкун инин? И: (365) Эр-кэ, эhӣко̄н индерэ-кэ. А: (366) hолокто инин? И: (367) Ē. (368) hолокто-гу или эhӣкоко̄н-гу аяӈитмар? А: (369) Эhӣкоко̄н-кӯн. (370) hолокто инин, тар ēкун ая биден? И: (371) М-м. А: (372) Война уставан аӈдан, бомбаран. (373) Бурдука кирипчумэмо. (374) Овсянкэл, ēкур гунэӈнэрэ, гунэӈкӣтын... (375) Тара дебдегин. (376) Тар ēкун ая? И: (377) М-м. А: (378) Эhӣкоко̄н-кэ аявэ девулдэ. Лингвист: А отсюда на войну брали? И: (379) Эдук войналэ̄ же hуруӈкӣтын-сэ? А: (380) Эдуок эдук. И: (381) Нӣ? А: (382) Орорди. И: (383) Орорди. А: (384) Орорди. И: (385) Нӣ эла̄... эдук войналэ̄ hурурэн? (386) Максимка̄н-сэ, нӣ-гу? А: (387) Максимка̄н дундэнӈу эрэ? И: (388) Ē. А: (389) А? И: (390) Ē. А: (391) Эмамӣ, чириндаган бинэ, эла̄, дундэндыhдан, Максим, Максимка̄н. И: (392) Максим Елдогир, э̄, Ялогир. А: (393) Максим Ялогир. И: (394) Этырка̄н. А: (395) Ē, уӈун. И: (396) Прасковья Александровна... А: (397) Тар, тарэ hуручо̄н. И: (398) Войнаткӣ-гу нуӈан ӈэнэдеса̄н? А: (399) Ē, войнаткӣ, ӈинакирвэ элгэктэмнӣ бисо̄н. И: (400) О. А: (401) Ӈинакирвэтын элгэктэчичапкӣ бисё. (402) Эсе, эбэй, пэктырӯмо̄ттерэ эсе. И: (403) М-м. А: (404) Монин гуниӈкӣн, hэhэниӈкӣн. И: (405) М-м. (406) Нӣ еще тадук hурурэн? А: (407) Тадук Петровичъядук умукон бэе hуручо-да, тар вавуркэ-тэ. (408) Тарит эсэ эмэдерэ. (409) Тадук нӣя-вэл тэр hуруркэл-тэ, эсэл тар... гадярӣлбу-кэ. Лингвист: А когда вы сюда приехали, еще поселок был на озере? И: (410) Нет. (411) Ну в Старой Эконде же жили. (412) Тар аӈма hаӈӯктадерэн, hи дедушканун-ка, эмэми-кэ, Старый Некэӈдэдӯ же индесалдун-сэ? А: (413) Ē, тадӯ-кӯн. И: (414) А. (415) Тадук эла̄ эмэрэс? А: (416) Эла̄ устатын нулгирэ. И: (417) Эр гулэл асир бисо̄тын? А: (418) Асир-кӯн. (419) Идук-ка ора-тэ? И: (420) Мортын одесо̄тын? А: (421) Эла̄ некэл эмэӈкӣтын Турудук. (422) Тарил онатын, лусал. И: (423) Магазин-да̄, ēкун-да̄ асин бисён. А: (424) Асин, асин. (425) Эва-да̄, эвэӈкӣ-та-нэ эр гулэлва дэрэкла̄ви олда, лусал-тэ. (426) Турудук боло, некэнэ, эмэнэлва, одяса̄тын. (427) Эва-ка hа̄дерэ лу..., э̄, эвэӈкӣл. Лингвист: Бабушка, а вы, наверное, еще шаманов застали? Когда вы молодая была, еще, наверное, шаманы тут были? А: (428) Эва гундерэн? И: (429) Аӈ-кэ, шаманил-кэ, бабушка, биса̄тын-кэ? А: (430) Э̄? И: (431) Тарилвэ исеса̄с? А: (432) А? И: (433) Шаманилвэ исеса̄с? А: (434) Э, эсэ̄в. (435) Минӈӣ энӣм hама̄н, тар эрэ. И: (436) А, ну мама ее шаман, а так не видела. А: (437) Тара hуӈтулвэ би эсэ̄в hа̄рэ. И: (438) Эдӯ шаманил асир бисо̄тын или..? А: (439) Идӯ? И: (440) Эдӯ, эдӯ, Некэӈдэдӯ. А: (441) Тар-ка, hама̄н гун-нэ-кэ, унал, аӈма тар-кэ Тэӈдэ этырко̄нмэ hуруврэ — hама̄н. (442) [нет на аудио:] Грибокъя эбэкэ̄вэ..., ама̄ка̄вэтын. (443) Тара hурувсо̄тын. (444) Эе эр шама̄нма никэлдэ. (445) Эва нян hаӈӯчан луhу. (446) Федор аминин, тарэ гася, войнадӯ бисё. И: (447) Энӣнми..., эниндэ-сэ-кэ, бабушка, шаман бисён-кэ. (448) Тар бэелвэ аисивка̄ниӈкӣн. А: (449) Эвкэ̄. И: (450) Эвкэ̄. А: (451) Эвкэ̄. И: (452) Монин просто шаман бисён? А: (453) Ē, так просто, монин. И: (454) Нӣ-дэ̄ эӈкӣн алагуврэ нуӈан? А: (455) Эвкӣл. Лингвист: А что она могла делать, вот что, лечить? И: (456) Орорво эӈкӣн аисивка̄нэ? А: (457) Орорво? И: (458) Ē. А: (459) Орорво hамаhал аисиргурэ-гу? И: (460) Ē. А: (461) Эсэл тарэ. (462) Орон эвкӣ буслэрэ, биӈкӣн, орорво... Лингвист: А людей? И: (463) Бэелвэ? А: (464) Эвкӣ, эвкӣ, эвкӣ. Лингвист: А бубен у нее был? И: (465) Эр-кэ, аӈин бисо̄н? А: (466) Ēкун? И: (467) Тар-кэ, тар-кэ, колтувкил-кэ? А: (468) Ē колтувкил? И: (469) Бубен, таргасин-кэ. (470) Уӈтугу. А: (471) Ē, уӈтугун. И: (472) Ē. А: (473) Асин. И: (474) Асин би. А: (475) Асин, так просто. И: (476) А. А: (477) Асин, асин. Линвгист: А здесь были еще шаманы, когда приехали? И: (478) Нӣ эдӯ бисо̄н шаман? А: (479) А? И: (480) Нӣвэ гундеса̄с? А: (481) Эдӯ? И: (482) Ē. А: (483) hама̄н? И: (484) Ē. (485) Нӣвэ hурувсо̄тын? А: (486) Тар-кэвэ, Грибокъя-кэ, тар этырка̄н Грибок. И: (487) Ē. А: (488) Ама̄ка̄н-ка тарэ. И: (489) А. А: (490) Тэӈдэ. И: (491) Тэӈдэ. (492) Тара hурувсо̄тын. А: (493) hурувсо̄тын, hо̄момомо hагды, hиӈненэ. (494) Тадӯ-тэ войнадук уӈунирэ эркэл. (495) Тар эсэ мусудерэ. (496) Тавар-кэ, Христина Олгарик-кэ аминин, Кургур. (497) Тара тоже hуруврэ, «hама̄н», — гуннэл. И: (498) М-м. (499) Эда̄-ка hурувуӈкӣтын? А: (500) Эда̄-ка — нӣ hа̄рэн? (501) Нӣдук-ка, нуӈардуктын-гу hаӈӯктадяӈа̄н? (502) Эда̄ hурупдерӣетын, нӣ hа̄рэн? И: (503) Тюрмала̄, илэ̄-гу? А: (504) Тюрмала̄-кӯн, илэ̄-кэ тадук? И: (505) А. (506) Тюрьма, в тюрьму увозили тогда шаманов. Лингвист: Как раз когда бабушка сюда приехала? А: (507) Тар умуко̄н анӈанӣвэ биконэм, тавэр Христина аминин эмэсён. (508) Эда̄-вэл мусювсо̄тын. (509) Тар гē этырко̄н таргит. (510) Тар Грибокъя ама̄ка̄тын эсе, эсе эмэдерэ. (511) Тар-тэ дюрвэ hурувсётын эдук, hиӈненэ. Лингвист: Никого не осталось, все подчистую, да? Жалко, плохо. Такое дело. А вы всегда, когда в тайге, всегда с оленями кочевали, да? И: (512) Луhу же орорди бисолдун, луhу, луhу-сэ? А: (513) Луhу-кӯн. Лингвист: А на собаках тут никогда не ездили? И: (514) Ездили. (515) Ӈинакир же, ӈинакирди же гиркудеса̄тын куӈакар-тэ-сэ-ви? А: (516) Ӈинакирди? И: (517) Ē. И: (518) hаӈӯктадян, ӈинакирди гиркудеӈкӣтын? А: (519) Эр энтэнугу. (520) Эбэй! И: (521) Эдӯ-рикта куӈакар эвӣдеӈкӣтын и всё. А: (522) Ӈинакинди hурувуӈкӣтын? (523) Эда̄ ӈинакинди? (524) Куӈакар только эвӣвкӣл ӈинакиндӯ. И: (525) Ē. (526) Гиркукталдяра-да̄, мо̄тӣе гэлэ̄ктэна̄hилдерэ-да̄, ӈинакинмар hурупдерэ. (527) Мо̄тӣ удяван иседерэ-дэ̄, ӈинакинмар ток. (528) Ӈинакин гогоден. (529) Тара пэктырэ̄ндерэ. (530) Тара дебдерэ. Лингвист: А детям какие игрушки делали в тайге? И: (531) Абдултын антыл бисо̄тын куӈакардӯ? А: (532) Абдултын. (533) hаняка̄тчэпкӣл. (534) Ко̄кча̄р, hа̄рэн нуӈан? (535) Ко̄кча̄рди эвӣдисо̄тын. И: (536) Ко̄кча̄рди-кэ. (537) А, бу тоже таргасӣрди эвӣдисо̄вун. А: (538) Тар-тэ, тарэ, тарэ. (539) Тар элэтын эвӣвунтын. (540) Туг гукэл. И: (541) Тар-тэ дукусэдевкӣл. А: (542) hа̄рэн? И: (543) Ē. А: (544) Ē. (545) Тадук hуӈту асин абдултын. (546) hаняка̄ттедерэ элэ hанялди и всё. (547) Биралдӯ уриннэлӣ, бират-тэ умуко̄ттедерэ. (548) Иhэлди эвӣдедерэ. Лингвист: А в какие игры ребятишки играли? Вот, может быть, бабушка из своего детства расскажет, в какие игры играли, когда маленькая была? Или когда ее дети, в какие игры играли? И: (549) Анты-кэ эвӣвун биӈкӣн? А: (550) Эвӣвун? И: А: (551) Ē. А: (552) Ēкунда асин эвӣвунэ. (553) Асин, асин. (554) Только иhэко̄нди hуюкӯр куӈакар аӈивкӣл. Лингвист: А палочки? А: (555) Элэ гē эвӣдеӈо̄тын иет иhэдӯ умуко̄тнэл. (556) Тар-тэ ēкунэ эдӯ биден? (557) Эвӣдерэ тадук. (558) Дюкака̄ттедерэ. (559) Тадук hаняка̄ттедерэ hанялдивэр аhатка̄р. Лингвист: А когда бабушка маленькая была, из луков еще, вот из лука ее отец еще охотился или уже только ружьями? И: (560) Амӣндэ-кэ ута̄лэ hуюкӯндукис-кэ аӈэ hэлэл-кэ, то̄лӣ асир же биӈкӣтын? (561) Тар лукӣлди аӈдяӈкӣн. А: (562) О, ēкун лукӣлди? (563) hэлэӈит, элэдэ hэлэт. И: (564) А. А: (565) Пулкилвэр ēкунтулӣ, эргасӣндӯ, hэлэӈ hулугӣдерэ эрдадӯ. (566) Тадук пулкилдивэр уӈкудерэ. (567) Тадук-кэ тук аӈиливкӣл, тэвувкӣл hэлэдӯ пулкие-тэ. (568) Тар тарэ пэктыро̄нден. (569) Ēкун hэлэпунен! (570) Нодикалдылдэн. (571) Ура̄ка̄кӯттерэ тариӈитпар. (572) Аятыгу но̄да̄нтанлувэр кэгэдерӣл. Лингвист: А «бэр» («лук») уже не было старинного? Бэр? И: (573) Бэр асин бисён? А: (574) Бэрил? И: (575) Ē. А: (576) Куӈакар эвӣдевкӣл бэрит, лукӣт. Лингвист: А уже так специально не охотились взрослые, нет, да? А белку: ловушки ставили или стреляли из ружья? И: (577) Тарка̄нма. (578) Как она будет, мундукан [=заяц]? Лингвист: Нет, этот самый, улуки [улуки 'белка'] И: (579) Улукӣвэ-ка он ватчиӈкӣтын? (580) Бултаӈкӣтын? А: (581) Тарпэр. (582) hэлэӈитпэр. (583) Эт-кэ тадук-кэ? (584) hэлэтпэр пэктыро̄ндеӈо̄тын hēкӣдӯ-вэл? би до̄с бидерӣвэ. И: (585) М-м. А: (586) Делэкӣе капканди, мо̄ё одерэ-да̄ тугэ. (587) Эдӯ мо̄ва овкӣл анан. (588) Ēкун капканин биден. (589) Мо̄ва. (590) Анан, анан овкӣл мо̄ва. (591) Та̄ла̄ угдуhэнден-дэ̄ делэкӣ тар. (592) Тадӯ тававкӣл. (593) Улукӣ-вэhин-ка hэлэт. (594) hēкӣдӯ бидерӣвэ. (595) Ӈинакир гогодерэ, гогодеко̄кӯттерэ тара. И: (596) М-м. Лингвист: А на медведей тут вот, добывали медведей или у вас запрещено было? И: (597) Бабакайлва ута̄лэ анӈкӣтын? А: (598) Эбэй, ēкун бабайкэл билдэн? (599) Эчэ̄в hа̄рэ би бабайкава тарэ. И: (600) М-м. Лингвист: А волков много? И: (601) Иргисир. А: (602) То̄лӣ иргиси-мо̄т асин биӈкӣн. (603) Умукоко̄р бивкӣл. (604) Мортын дэрэкло̄и иргисир, эва-да эпкӣл мешайда. (605) Гиркудяпкӣл. Лингвист: Говорят, сейчас много волков стало. Ясно. А вот еще, бабушка, про семью свою: братьев, сестер у нее много было? И: (606) Акӣндэ, некунэhэл бисал? А: (607) Би-кӯн. И: (608) Тадӯ, Якутскадӯ индерэ? А: (609) Тадӯ-кӯн дылакургир[?] дундэлдӯвэр.
И: (1) Бабушка, скажи что. А: (2) А? И: (3) Где ты сначала родилась, где родилась, где жила? А: (4) А? Не расслышала, что ты говоришь. И: (5) Скажи, откуда ты пришла... (6) Где ты родилась? (7) Где твоя самая первая земля? А: (8) На Лене. И: (9) Где? А: (10) На Лене. И: (11) Потом ты выросла. (12) Когда выросла, твой дедушка приехал же? А: (13) Да. (14) Забрал. (15) Тогда войны не было? А: (16) Какая война будет тогда? (17) Я маленькая, наверное, была тогда. И: (18) А. (19) С дедушкой вы сюда на оленях приехали? А: (20) Конечно, на оленях. И: (21) Да. А: (22) Экспедиции же на оленях. И: (23) Да. (24) Все время вы пастушили, да? (25) Оленей ваших много было? А: (26) Где? И: (27) Раньше-то? А: (28) Когда пастушили? И: (29) Да, да А: (30) У кулаков оленей взяли тысячи. И: (31) Тысяча, тысяча голов было. А: (32) Кулацких оленей. И: (33) М-м. А: (34) Себе десять оставляют. И: (35) Потом? А: (36) Потом взяли всех. (37) Их мы пасли. (38) Нисколько оленей не было в совхозе. (39) Потом-то оленными стали. (40) Потом груз в Туру: какой самолет, что ли. (41) Женщины мучились и мужчины. (42) Возили грузы из Туры сюда. (43) Мучились. (44) Тех [оленей] мы пасли. (45) Мы пригоняли, оставляли оленей. (46) Отсюда уезжали. (47) Это самое, самолеты были, люди мучились, когда это делали [перевозили грузы]. (48) Да. И: (49) С детьми, да? А: (50) Какие дети будут? (51) Не станут возить. И: (52) М-м. А: (53) Детей нет. (54) Женщины были. (55) Мужчины. (56) Мы только пастухи. И: (57) Вы ловили рыбу? А: (58) Приезжали сюда, чтобы взять продукты. (59) На собрание ездили бригадиры. (60) Мы не ездили совсем. И: (61) На суглан. А: (62) Да, на суглан ездили бригадиры. (63) Мы совсем не ездили. И: (64) Все время в тайге. А: (65) Да, все время в тайге. (66) Что просить-то? (67) Диких оленей едят. (68) Лосей едят. (69) Мяса полно. (70) Чего им просить? И: (71) Ружья, раньше, раньше было? (72) Ружья, с ружьями? А: (73) Да, конечно, с ружьями. (74) Их ружья заряжались через ствол. (75) Ведь были с плохими ружьями. (76) Мучились без ружья. И: (77) Дети же в тайге родились? А: (78) В тайге. И: (79) Все же? А: (80) Да, все. И: (81) Вот, когда растили их тогда, когда замерзали... А: (82) Ой, ой, что же. И: (83) Дети маленькие, люльки. А: (84) Да. (85) Тогда во время войны чум. (86) Какая палатка будет? И: (87) Да. А: (88) Чум, конечно. (89) Ой, как холодно! (90) С тряпками. (91) Тогда-то детей не было. (92) В войну не было. (93) Нина-то родилась, когда война кончилась. (94) Она-то. А: (95) Когда война кончилась? А: (96) Да. И: (97) Родилась? А: (98) Да. И: (99) А, вот так. А: (100) Потом друзья, которые с нами пасли, — никого нет. (101) Как же, здесь опять-таки все умерли. И: (102) Друзья-то? А: (103) Да. И: (104) Кто был? А: (105) Да, там далеко, во время войны. (106) Во время войны был Елдогир-старик, как же имя было его? Христофор, кажется, Елдогир Христофор. (107) Это был большой бригадир. (108) Кулацких-то оленей много, очень много. (109) Тысячами-то точно, вот. (110) Их молоко мы ели, смешивая в хлеб. И: (111) Муку в Туре брали, да? А: (112) Наверное, есть [мука]. (113) В Эконде. (114) С собой, в магазине. (115) Зачем в Туру? (116) Грузчики привозили муку, продукты. И: (117) В старой Эконде был [магазин]? А: (118) В старой Эконде. (119) Потом сюда преехали зачем-то. (120) С озера, Экондинского озера. (121) В Старой Эконде реки нет. И: (122) Да. А: (123) На эту реку, говорили, сюда переехали недавно. (124) Потом здесь стали. (125) Есть что-то, наверное. (126) Сейчас отец Ланты [Владимира] был бригадир. (127) Иван Григорьевич. (128) Кто-то, кто же, наверное. (129) Тот был. (130) Этот самый, сейчас-то Григорий. (131) Нынешние, молодой же он, этот Григорий. (132) Пастушили разные. (133) Олени умирали все. (134) Умирали. (135) Зачем станут жить кулацкие олени? (136) Поумирали. (137) Умирая, закончились. И: (138) С премией [вы]? А: (139) Не давали? (140) Нет, недавно давать стали. И: (141) Да, недавно. А: (142) Да, недавно. (143) Десять [оленей] женщине и мужчине (144) Десять. (145) Много оленей на дымокуре не бывает. (146) Огонь на дымокуре зажигают. (147) Там и сям чумики из палок. (148) Испугаются же огня. (149) Затопчут. (150) Деревяшку, как чум, делают. (151) Там огонь. (152) Там и сям огонь. (153) Дымокурится, дымокурится. (154) Там олени стоят. (155) Недавно навес делали. (156) Хороший навес из веток. И: (157) Да. А: (158) Чтобы олени там все время стояли. (159) Стоят. (160) Так мы делали. (161) Мужчины все время — дождь, не дождь — оленей гоняют. (162) Свою одежду [носят]... (163) Совхоз не даст. И: (164) М-м. А: (165) Не [дает]. (166) Со своей [одеждой] мучились: мокро, тяжело. (167) Хоть в какой дождь. (168) Если не гонять, убегут, потеряются олени-то. И: (169) М-м. А: (170) Поэтому надо гонять оленей. (171) Доктор есть. (172) Олени же болеют, хромают, разве нет? И: (173) Да. А: (174) Там есть доктор. (175) Лечит отдельно. (176) Он есть, наверное. (177) Грузчики мучились, наверное: холодно. (178) Лед везде. (179) Холодно. (180) Этот самый-то, самолет будет летать. (181) Сейчас, когда стали самолеты, вот, вздохнули. (182) Перестали быть грузчиками. (183) В Туру-то на оленях же далеко, холодно, лед же один. (184) Женщины, женщины мучились. И: (185) Дрова, воду [возили]. А: (186) Что еще спрашивают? И: (187) [лингвисту] Спрашивайте ее. И: (188) А, это самое. Лингвист: А как к вам сватался ваш муж будущий, расскажите. И: (189) Как же, это самое, муж твой, дедушка твой, бабушка, как приехал? А: (190) А? И: (191) Она спрашивает, как дедушка приехал. (192) В экспедиции приехал. А: (193) Как он-то? (194) На оленях, перевозя русских. И: (195) Да. А: (196) Русские-то, экспедиции ходили. (197) Что-то искали. И: (198) Да. А: (199) Там он проводник. И: (200) Он проводник был. А: (201) Да, конечно, проводник. (202) После того он там стал [жить]. (203) Те русские уехали в Якутию. И: (204) А. А: (205) Он остался. (206) Куда уедет с оленями? И: (207) А. А: (208) Там один или два года — все время один. И: (209) А. А: (210) Потом привезли. И: (211) Там вы встретились, нашли друг друга? А: (212) Да. А: (213) Потом на оленях сюда приехали? А: (214) На оленях, на оленях, конечно. И: (215) М-м. А: (216) Олени для работы в экспедициях. (217) [правнучке:] Иди сюда. (218) Посмотри на людей. Лингвист: А вот до свадьбы, расскажите, как вы жили у отца с матерью? И: (219) Говорит: у матери вы, это самое, как жили, отец...? (220) Когда не выходила замуж, как вы жили? (221) С оленями тоже жили? А: (222) Конечно, на оленях, а на чем, пешком, что ли? И: (223) Ну в тайге тоже жили? А: (224) В тайге, конечно. И: (225) Это спрашивает. А: (226) Да, в тайге, в тайге, на оленях. Лингвист: А там тайга отличается от этой-то? И: (227) У вас оленей-то много было? А: (228) Много, конечно. (229) Для жизни ведь, оленями же живем. (230) Отсюда не [уезжали]. (231) В этой, в тайге всегда жили. И: (232) М-м. А: (233) Все люди-то были с оленями. (234) Что они будут делать? И: (235) М-м. А: (236) Продукты забирают и все. (237) Уезжают белок добывать. (238) Берут белкой, горностаем. (239) Горностая убивают. (240) Белку убивают. (241) Тогда соболей не было. И: (242) А. А: (243) Так скажи, белку [неразборчиво]. И: (244) А. А: (245) Белок, горностаев, скажи. И: (246) Горностаи, белки. А: (247) Это местным якутам приезжали, сдавали. (248) За это брали продукты. (249) Сахар, муку, все. (250) Так они жили. (251) Потом как жили... И: (252) По-русски ты не говорила? А: (253) Что? И: (254) По-русски ты не говорила? А: (255) Откуда будут понимать? (256) Какие русские, были там русские? (257) Были там что ли? Нет. (258) Какие там русские? И: (259) Это самое, дедушка когда приходил, говорил по-якутски или по-эвенкийски? А: (260) Моя мать эвенкийка. И: (261) А. А: (262) По-эвенкийски они разговаривали. И: (263) А. А: (264) Потом он стал понимать. (265) Пробыв целый год, стал понимать, конечно, молодой. И: (266) А. А: (267) Потом он стал говорить. (268) Сначала не понимал. (269) Потом стал понимать. (270) Ведь моя мать — чистая эвенкийка. (271) С ней они разговаривали. И: (272) М-м. (273) А. (274) Мы не понимали эвенкийский. (275) Только они говорили. Лингвист: А про детей расскажите, пожалуйста. И: (276) Дети, сколько детей у тебя было? (277) Детей сколько? А: (278) Шесть. (279) Шесть, шесть. И: (280) Шесть. (281) В тайге, рожала же ты в тайге только? А: (282) Конечно, в тайге. (283) Все были в тайге. (284) Рожали и другие. Лингвист: А кто помога..., кто помогал? И: (285) Кто помогал тебе? (286) Когда рожала, кто помогал? А: (287) А? (288) [неразборчиво] (289) Женщины, старухи, дедушкина родня, его тетки. (290) Кто же будет? (291) Хорошо. (292) Даже лучше, чем доктор. И: (293) Родит — опять пойдет, вы кочевали, да? А: (294) Конечно, ездила, выздоровев. (295) [Перевод неясен] (296) Все время ездили на оленях. Лингвист: А если болели, то как лечились? И: (297) Если болели, как, это самое, лечились? А: (298) Не болели. (299) Я не болела. (300) И дети не болели. (301) В тайге, наоборот, здоровые были. (302) Даже не кашляли. (303) Я не болела. (304) Кто знает. И: (305) М-м. (306) Дети же все выросли, да? А: (307) Вот они из-за выпивки закончились [=только из-за выпивки, не кончились], потому что выпивали же. И: (308) М-м. А: (309) Пьют они. Лингвист: А в поселке уже давно бабушка живет? И: (310) Это самое, в Эконду придя, давно уже живешь, из тайги? А: (311) Долго. И: (312) Долго. А: (313) Когда нам надо было выйти на пенсию, тогда мы перестали быть с оленями, пастушить. (314) А раньше мы всегда были пастухами. (315) Когда вышли на пенсию, тогда-то закончили. И: (316) К шестидесяти? А: (317) Да. И: (318) Когда шестьдесят стало, приехали вы сюда. А: (319) Да. И: (320) Здесь вы стали жить. А: (321) Он заболел, дедушка. (322) Он сильнее мучился. (323) Мерзнет, когда привязывал [оленей]. (324) Заболел. (325) Заболел. И: (326) Дети в тайге стали ходить. А: (327) Да. И: (328) Выросли. А: (329) Выросли. (330) Учились. И: (331) В школе все дети-то учились? А: (332) Некоторые. (333) Некоторые нет, когда были маленькие, сколько [их]... (334) Сколько: трое ли или двое умерли маленькими, в тайге, потому что болели. (335) Школьники: Нина, Прокопий, это самое, кто будет-то? И: (336) Голэ? А: (337) Голэ разве мой раньше? И: (338) С Ниной. А: (339) Это же старший брат Эдика, Эдика и его родни. И: (340) А, да, да, да. (341) Это я путаю, что ли? А: (342) Да, он не мой. (343) Мы [его] только воспитывали, просто. (344) Тот тоже... Лингвист: А к себе туда, на родину, ездили когда-нибудь? И: (345) Это самое, ты вышла замуж, потом на землю своих родителей ездила? А: (346) Мы не ездили, вот. И: (347) Ты не ездила вообще. А: (348) Да. И: (349) А родня же, приезжали, родня твоя. А: (350) Да. (351) Да, приезжали. И: (352) Ты сама не ездила. А: (353) Ребенка не видели. (354) Когда мы охотились в тайге, они приезжали. (355) Только Нину маленькую, наверное, видели. И: (356) А. А: (357) Нину-то оставляли у бабушек. (358) Ну мы, я-то даже не видела их. И: (359) М-м. А: (360) Это самое, они на оленях приезжали близко, на мою землю. (361) Приезжали здесь работать в экспедициях. Лингвист: А как вот тут в поселке про ранешнюю жизнь и про теперь рассказать? Что вы про поселок можете сказать? И: (362) Это самое, старая жизнь-то, бабушка, и это, прежняя жизнь, какая жизнь лучше? А: (363) А? (364) Какая жизнь? И: (365) Это, сейчас живут. А: (366) Старая жизнь? И: (367) Да. (368) Старая или теперь лучше? А: (369) Конечно, сейчас. (370) Старая жизнь, что будет хорошее? И: (371) М-м. А: (372) Война все это самое сделала, разбомбила. (373) Мука вонючая. (374) Овсянка, это самое, говорили... (375) Пусть это ест. (376) Что хорошего? И: (377) М-м. А: (378) Сейчас-то хорошее есть стали. Лингвист: А отсюда на войну брали? И: (379) Отсюда на войну же уходили? А: (380) [неразборчиво] отсюда. И: (381) Кто? А: (382) Оленями. И: (383) Оленями.ы А: (384) Оленями. И: (385) Кто сюда [оговорка], отсюда на войну пошел. (386) Максим же, кто-то? А: (387) Максим, какая его земля? И: (388) Да. А: (389) А? И: (390) Да. А: (391) Когда он, Максим, Максимка, сюда приехал, будучи чириндинцем, его земля стала. И: (392) Максим Елдогир, нет, Ялогир. А: (393) Максим Ялогир. И: (394) Старик. А: (395) Да, он. И: (396) Прасковья Александровна... А: (397) Он, он пошел. И: (398) Он пошел на войну? А: (399) Да, на войну, собак водил на поводу. И: (400) О. А: (401) Собак водил на поводу. (402) Нет, чур меня, не стрелял совсем. И: (403) М-м. А: (404) Сам говорил, рассказывал. И: (405) М-м. (406) Кто еще ходил? А: (407) Потом от Петровичей один человек ушел и его, видимо, убили. (408) Так и не пришел. (409) Потом кто-то пошел, наверное, нет... брали же. бу-кэ. Лингвист: А когда вы сюда приехали, еще поселок был на озере? И: (410) Нет. (411) Ну в Старой Эконде же жили. (412) Это самое спрашивает, когда вы приехали с дедушкой, в Старой Эконде же жили, да? А: (413) Да, там, конечно. И: (414) А. (415) Потом сюда приехали? А: (416) Сюда все перекочевали. И: (417) Домов не было? А: (418) Конечно, нет. (419) Откуда же они будут-то? И: (420) Сами делали? А: (421) Сюда приезжали из Туры. (422) Они сделали, русские. И: (423) Ни магазинов, ничего не было. А: (424) Не было, не было. (425) Ничего [не было], эвенки-то эти дома себе стали делать и русские. (426) Из Туры вот осенью приехали и сделали. (427) Это же знают ру..., то есть эвенки. Лингвист: Бабушка, а вы, наверное, еще шаманов застали? Когда вы молодая была, еще, наверное, шаманы тут были? А: (428) Что она говорит? И: (429) Это самое, шаманы, бабушка, были? А: (430) Что? И: (431) Ты их видела? А: (432) А? И: (433) Шаманов видела? А: (434) Нет. (435) Моя мать шаман, вот. И: (436) А, ну мама ее шаман, а так не видела. А: (437) Тех других я не знаю. И: (438) Здесь шаманов не было или..? А: (439) Где? И: (440) Здесь, здесь, в Эконде. А: (441) Шаман, говорили, этого, старика Тэндэ увезли — шаман. (442) [нет на аудио:] Грибков бабушку=, дедушку. (443) Его увезли. (444) [Перевод неясен]. (445) Что опять она спросила? (446) Отец Федора, его взяли, в войну было. И: (447) Твоя мама, бабушка, была шаманка. (448) Она людей лечила? А: (449) Нет. И: (450) Нет? А: (451) Нет. И: (452) Сама просто шаман была? А: (453) Да, так просто, сама. И: (454) Она ничему не училась? А: (455) Нет. Лингвист: А что она могла делать, вот что, лечить? И: (456) Оленей не лечила? А: (457) Оленей? И: (458) Да. А: (459) Разве шаманы лечат оленей? И: (460) Да. А: (461) Нет, это самое. (462) Олень не болел, оленей... Лингвист: А людей? И: (463) Людей? А: (464) Нет, нет, нет. Лингвист: А бубен у нее был? И: (465) Этот самый был у нее? А: (466) Что? И: (467) Этот, этот, колотушка? А: (468) Какие колотушки? И: (469) Бубен, вот такой (470) Бубен[искаж] А: (471) Да, бубен И: (472) Да. А: (473) Нет. И: (474) Не [было]. А: (475) Нет, так просто. И: (476) А. А: (477) Нет, нет И: (478) Кто здесь был шаман? А: (479) А? И: (480) Про кого ты говорила? А: (481) Здесь? И: (482) Да. А: (483) Шаман? И: (484) Да. (485) Кого увезли? А: (486) Этого-то, вот родственника Грибка, старик Грибок И: (487) Да. А: (488) Его дед. И: (489) А. А: (490) Тэндэ. И: (491) Тэндэ. (492) Его увезли? А: (493) Увезли, очень старый, бедный. (494) Тогда-то, в войну... (495) Он не вернулся. (496) Этот-то, отец Христины Олгарик-то, Кургур. (497) Его тоже увезли, говоря: «Шаман». И: (498) М-м. (499) Почему увозили? А: (500) Кто знает почему? (501) У кого, у них ли спрашивать будет? (502) Кто знает, зачем увозили [=зачем их увезение]. И: (503) В тюрьму, куда ли? А: (504) Конечно, в тюрьму, куда еще? И: (505) А. (506) Тюрьма, в тюрьму увозили тогда шаманов. Лингвист: Как раз когда бабушка сюда приехала? А: (507) В один год отец Христины приехал. (508) Почему-то вернули. (509) Тот другой старик оттуда. (510) Дедушка Грибка и его родственников не приехал. (511) Этих-то двоих увезли, бедные. Лингвист: Никого не осталось, все подчистую, да? Жалко, плохо. Такое дело. А вы всегда, когда в тайге, всегда с оленями кочевали, да? И: (512) Всегда же с оленями вы были, всегда же? А: (513) Конечно, все время. Лингвист: А на собаках тут никогда не ездили? И: (514) Ездили. (515) Собаки же, на собаках же ездили дети-то? А: (516) На собаках? И: (517) Да. И: (518) Спросит, на собаках ездили? А: (519) [Перевод неясен] (520) Что ты! И: (521) Здесь только дети играли и все. А: (522) На собаке возили? (523) Зачем на собаке? (524) Дети только играют на собаке. И: (525) Да. (526) Когда ходят, идут искать лося, собаку уводят. (527) Видят след лося и натравливают собаку. (528) Собака залает. (529) Потом стреляют. (530) Потом едят. Лингвист: А детям какие игрушки делали в тайге? И: (531) Игрушки какие были у детей? А: (532) Игрушки... (533) Бабками играли. (534) Копыта: она знает? (535) Копытами играли. И: (536) Копытами, да. (537) А, мы тоже такими играли. А: (538) Вот-вот, это. (539) Это всеобщая игра. (540) Так скажи. И: (541) Это записано. А: (542) Знает? И: (543) Да. А: (544) Да. (545) Потом других не было игрушек. (546) Играли вот бабками и все. (547) Во время стоянки на реках рекой играют по одному. (548) Камушками играют. Лингвист: А в какие игры ребятишки играли? Вот, может быть, бабушка из своего детства расскажет, в какие игры играли, когда маленькая была? Или когда ее дети, в какие игры играли? И: (549) Какие игры были? А: (550) Игра? А: (551) Да. А: (552) Никакой не было игры. (553) Не было, не было. (554) Только камушком маленькие дети это самое. Лингвист: А палочки? А: (555) Вот еще для игры рогом[?], в камень по одному. (556) Потом-то что здесь будет? (557) Играют вот. (558) Делают чумики. (559) Потом бабками играют девочки. Лингвист: А когда бабушка маленькая была, из луков еще, вот из лука ее отец еще охотился или уже только ружьями? И: (560) Твой отец раньше, с твоего детства, ружей же тогда не было? (561) Стрелами это самое, это самое делал. А: (562) Ой, какими стрелами? (563) Ружьем, только ружьем. И: (564) А. А: (565) Пули вдоль этого самого, в такое, ружье, нагревают... (566) Потом пулями насыпают. (567) Потом-то это самое делают, кладут в ружье пулю. (568) Потом стреляет. (569) Какое плохое ружье! (570) [Неразборчиво] (571) Очень легко промахиваются из него. (572) Хорошо бы выбросить его-то, мучась [?] Лингвист: А «бэр» («лук») уже не было старинного? Бэр? И: (573) Лука не было? А: (574) Луки? И: (575) Да. А: (576) Дети играли луком, стрелой. Лингвист: А уже так специально не охотились взрослые, нет, да? А белку: ловушки ставили или стреляли из ружья? И: (577) Эту самую. (578) Как она будет, мундукан [=заяц]? Лингвист: Нет, этот самый, улуки [улуки 'белка']. И: (579) Белку-то как убивали? (580) Добывали? А: (581) Это самое. (582) Своим ружьем. (583) Чем же еще? (584) Ружьем будут стрелять то, что на лиственнице есть. И: (585) М-м. А: (586) Горностая капканом, дерево делали так. (587) Здесь дерево делали специально. (588) Этот, капкан его будет, дерево. (589) Дерево. (590) Специально, специально делали дерево. (591) Туда влезет-то тот горностай. (592) Там попадаются. (593) Белка-то ружьем. (594) Сидящую на лиственнице. (595) Собаки залают, как залают ее! И: (596) М-м. Лингвист: А на медведей тут вот, добывали медведей или у вас запрещено было? И: (597) Медведей раньше это самое? А: (598) Что ты, какие медведи будут? (599) Не знаю я этого медведя. И: (600) М-м. Лингвист: А волков много? И: (601) Волки? А: (602) Тогда волков совсем не было. (603) По одному были. (604) Сами по себе волки, совсем не мешали. (605) Ходили. Лингвист: Говорят, сейчас много волков стало. Ясно. А вот еще, бабушка, про семью свою: братьев, сестер у нее много было? И: (606) У тебя были старший брат, младшие? А: (607) Были, конечно. И: (608) Там, в Якутске живут? А: (609) Там, на своих землях.