Рассказ о жизни. Г. Н. Хутокогир

Григорий Николаевич рассказывает о жизни. Вначале он описывает, как в детстве кочевал с отцом, когда тот развозил продукты и бюллетени по стоянкам. Он рассказывает про детство, про учебу и про работу оленеводом, а также про современное состояние оленеводства.

текст + перевод

(1)    Раньше, эвэдыт, да? эвэдыт. (2)    Раньше аминми э̄кун бишё̄н. (3)    То̄лӣ истанокил бишё̄тын. (4)    Истаноктӯ бидеңкӣвун войнаңэhӣл. (5)    Устэва дептилэлво, гуруhилво дювӯдяңкӣтын дептилэлво орорди, hэтилди. (6)    Истанокил бэйэл экур уполномоченнийил гиркудяңкӣтын. (7)    Виборил бюллетэрвэ ңэнэвуңкивун. (8)    Би, куңакан то̄лӣ, аминми луhу бэлэдеңкӣф. (9)    Луhу бэлэдеңкӣф, бэлэдеңкӣф. (10)    Куңа= ңэнэвуңкӣф бэйэлво. (11)    То̄ли hулукокон бишо̄в. (12)    Инэктэңкӣтын. (13)    "Вот проводник!" — гундерэ. — (14)    "hулюлан hо̄ куңакан". (15)    О̄н туги ңэнэвуфкӣ-тэ, проводник бинэ? (16)    Тадук эмэңнэрэв эдӯ дю= дюгаракин . (17)    Олдомосилиңнэрэв, олдолво турумденэл войнаңэhи . (18)    Амив= аким бишё̄н Иван Николаевич, Николай Егорович амин, эни. (19)    Би, куңакан, бэлэдеңкӣф луhу. (20)    Олдолво турумнэ̄ңкӣвун, любой олдово войнаңэhӣ. (21)    Кэтэмэмэ̄вэ ва̄ңкивун. (22)    То̄лӣ норма биңкӣн. (23)    Бурдука а̄син. (24)    Овсянкилвэ дявуңкивун, дё э̄кун. (25)    Бу-вэhин аят, амия, акин-да аят олдово булта̄ңкӣн. (26)    Кэтэво оролорвэ буңкитын, оролоңмэ. (27)    hа̄кин, дептэл-дӯ, крупа̄-дӯ, масло-дӯ, бурдука-дӯ, эсэ hунтил-дӯ бу бэлэңкӣвун оролон= оролордӯ демӯдерӣлдӯ, мэнңӣвэр hэлэрэкин э̄вэр. (28)    Бу= оролорвун дефкиттыкӣвун. (29)    Народ-тэ hо̄т демӯдеңкӣтын. (30)    hа̄лтын бэйэл гиркудярӣл карточкаhинӣңкӣтын. (31)    Тар гурустӯ гиркудярӣл. (32)    Карточкат и= дептилэконэтын бӯпкӣл. (33)    Тадук эр Турула̄ эмэвуңкӣтын гурушшикил. (34)    Долбонӣвэ гуруhи= гуруhӣдеңкӣтын дептилэлвэ, энэл эра. (35)    Э̄кун-да hе̄вун а̄син. (36)    Фонарил тар, hогдимӣл фанарил бифкӣл. (37)    Тарилди долбонӣ тирганӣ гурусӣпкӣл бурдукалво уставан-тэ. (38)    Мученье hэгди бишё̄н эрэ то̄ли. (39)    Тар-да̄ hурувупкӣл дяндук дюлдо кило= дӣгин няматэ ки= километр hэлэкэмэт. (40)    Дяндук дюлдо hэлэ-кэ ңэнэдеңо̄̄тын. (41)    Аhал-да э̄-нэ hавалдяфкӣл. (42)    Аhал надан толгокӣтын бифкӣл, бэйэлңӣл дяндук дюрэ, дяндук илан бинэл. (43)    Э̄дяфкӣл, hавалдяфкӣл. (44)    Туг некэнэ, туги би-тэ тар hагдиhэлим, hэгдиhэлим. (45)    Аким-нэ алэнивоттӯ hавалдяса̄н, Павел Николаевич. (46)    Тариңӣв мини= минэ бӯрэн. (47)    Эдӯ а̄рӣрэн, эду-кэ, "Пастукилкэл!" — гуннэ. (48)    То̄лӣ-кэ железный навеhилвэ о̄дяңкӣтын, орор аят индо̄тын, нянмактал, оводыл эдо̄тын бирэ. (49)    Глушнев Михаил Павлович бишё̄н, hэгди доктур. (50)    Кан нуңан о̄фкандиңкӣн эр навеhи= навеhилвэ. (51)    Тиhисе туңаняма орон батикнэн истадо, воти биңкӣн тӣhисэ туңаняма. (52)    Би тар навеhилвэ о= о̄дяңкӣф пастукилдӯ. (53)    Бэлэдеңкӣвун. (54)    Дюганӣвэ о̄ңкӣвун дигин-да туңа-да навеhъэ дюганэ. (55)    Ая= аямама̄т орон та̄дӯ илӣсифкӣ. (56)    Нянмактал а̄сир бифкӣл. (57)    Оводылвэ уставан ва̄сифкӣл э э̄курди, брызгователди. (58)    Бры= брызгэвэттерэ. (59)    Туг нэкэнэл, э луhу тугэ hэгдиhэденэ, олэнэ= hэгдиhэдем. (60)    Тадук оленевод о̄дам мэ̄клойи. (61)    Гундерэ: (62)    "hинңӣ опытис hэгди. (63)    Бригадир о̄кэл!" (64)    Би ба̄ңнэм, "о̄н бригадир бидем?" — гуннэ. (65)    "Одяңа̄с, — гунифкӣл, — бригадир". (66)    Э̄-да̄ эдендэ. (67)    "hинңӣс опытис hэгди". (68)    Туг нэкэм-да. (69)    Бригадир о̄нэ, hавалдяшя̄в, hавалдяшя̄в. (70)    Туг некэнэ эдӯ, Норильскала̄ ӯсе̄дӯ надан дяр умукосӣтын анңанӣдӯ орӣрэ. (71)    Норильскала̄ hурурэв учебадӯ. (72)    Тар уситтэм, институт та̄дӯ, о̄нэл-до. (73)    Айисифка̄ буслэвэ оронмо, татарвэн айисифка̄. (74)    Минңӣв опытив hэгди. (75)    Граматэв а̄син, все равно улгусёниңнэм: "Тугу, тугу, тугэ айисӣңнэм орорво, тугу, тугу оңнокорвэ балдивуңнэрэв," — гунденэ. (76)    Туңивэ-нэ миндӯ ту= туңэва отмэткава бӯпкӣл, пятёркэлвэ полушишя̄в, энэ гирамэтнэ биhэ, монңӣтпӣ опытитпӣ hавалнатпӣ орон hававан. (77)    Орон hаван hо̄ бэйэ, hавалдакин. (78)    Ороhэмэ, орон hэгди умнэй. (79)    Устэ= бэйэвэ hа̄рэн, бэйэ. (80)    Дюлдэвэ иландэвэ этондэ биhэ, hиндук ңо̄лисилдеңо̄н, hуктилдеңо̄н. (81)    Орон hэгди hо̄, эр, э̄кунин, э-нэ, ая-нэ hо̄. (82)    Самолётилдук-та, нилдук-тэ аятмэр. (83)    Кола Бельды-лувэр-ти икэнин гуннэ. (84)    "Самолет hорошо, оленей hорошо, а олени лучше!" (85)    Тар гунэн тэдё̄. (86)    Орондӯ-май э̄кун бензин не надо. (87)    Ило-до ис'тэңа̄т. (88)    Экумайэ-да булта̄йи булта̄деңа̄т, оронди hурумӣ. (89)    И= ило-до ңэнэдеңо̄с оронди. (90)    Туг оронми иргидефкӣ-то̄, оронми иргивдо̄н, короппан менять надо, hирулвэ меняттеңа̄т. (91)    Ӣдук, та̄дук галдяңа̄с,hунтулдук эв, факториялдук. (92)    Еhэлдук, Чириндалдук,  Байкисилдук hирулвэ меняйиңкӣвун. (93)    Тарит орон кэтэ иргифшё̄н амаскӣ. (94)    Тадук hэлэ э-давэл этэрэ эрэ, бу hагданэв. (95)    Орор манавулда. (96)    Оленеводил hуңту измени= изменирэ оронми иргиhӣтпэ. (97)    Амаскӣ бэлэдеңкӣтын. (98)    Вертолетил дэгиңкӣтын оленеводилдула̄. (99)    Дептилэлэтын эмэпдерэ. (100)    Таравэр койивко̄тнэл, орорвэ hи= бӯсилдэ бэйэлдӯ. (101)    Бэйэл орорвэ га̄ттэ. (102)    Бэйэл орор мулдикар-кэ, орорво hокориттэ. (103)    hокориттэ-да, малый стадо, манаврэн орон. (104)    Эhӣкоко̄н мало орор бидерэ. (105)    Некоторый hагдикар оленеводил тар дявӯседерэ оронмэ. (106)    Эсэл-тэ hа̄рэ дюлоски, он иргӣдерэ? (107)    Может, балдимил, иргӣдерэ-му, орорвойи дявӯседерэ эhӣкокон. (108)    Оронмэ иргиссолhэндерэ. (109)    Может иргидерэ, может. (110)    Би туг туг думайдям. (111)    Минңӣ что. (112)    Би-кэ hагдисаңэhийи-нэ, э̄кун о̄дам? (113)    Инвалид о̄дам, эр орордӯ э̄дэнэ, hавалдяна, монми угробичэ̄в тугэ. (114)    Мм. 

(1)    Раньше... по- эвенкийски, да? По-эвенкийски. (2)    Раньше мой отец этим самым был. (3)    Тогда станки были. (4)    У станка мы были во время войны. (5)    Все продукты, грузы возили, продукты оленями, санями. (6)    Станки, люди эти, уполномоченные, ходили. (7)    На выборы мы бюллетени привозили. (8)    Я, ребенок тогда, отцу своему всегда помогал. (9)    Всегда я помогал, помогал. (10)    Я возил людей. (11)    Тогда я маленький был. (12)    Смеялись они. (13)    "Вот проводник!" — говорят. — (14)    "Маленький очень ребенок! (15)    Как так отвозит, будучи проводником?" (16)    Потом приезжаем сюда летом. (17)    Рыбачить начинаем, рыбку солили в войну. (18)    Старший брат был Иван Николаевич, Николай Егорович отец, мать. (19)    Я, ребенок, помогал всегда. (20)    Мы рыбу солили, любую рыбу во время войны. (21)    Очень много добывали. (22)    Тогда норма была. (23)    Муки нет. (24)    Овсянку ели, желчь какая. (25)    Мы хорошо, отец, брат хорошо рыбу добывали. (26)    Много оленеводам мы давали, оленеводу. (27)    Сахар, еда, крупа, масло, мука, еще другие (продукты), мы помогли, оленеводы, оленеводам голодающим, если у нас останется что-то. (28)    Оленеводам нашим наши продукты (=к нашим продуктам) (давали). (29)    Народ-то сильно голодал. (30)    Остальные люди ходили по карточкам (получали). (31)    Те, кто с грузом ходили. (32)    Карточкой продуктов мало давали. (33)    Потом, это, в Туру привозили грузчики. (34)    Всю ночь грузили продукты, этого самого не делая. (35)    Никакого света нет. (36)    Фонари эти, большие фонари были. (37)    С ними ночь, день грузили муку, все подряд. (38)    Мученье большое это было тогда. (39)    Везли двенадцать дней четыреста километров с лишним. (40)    За двенадцать дней доедут. (41)    Женщины тоже это, работали. (42)    У женщин семь саней грузовых было, у мужчин двенадцать, тринадцать было. (43)    Что-то делали, работали. (44)    Так [делая], я взрослел, рос. (45)    Брат старший оленеводом работал, Павел Николаевич. (46)    Он меня отдал (в оленеводы). (47)    Сюда позвал, сюда, говоря: "Пастуши!" (48)    Тогда-то железные навесы делали, чтобы олени хорошо жили, чтобы комаров, оводов не было. (49)    Глушнев Михаил Павлович был, большой доктор. (50)    Именно он велел делать навесы. (51)    Тысяча пятьсот оленей вплотную, стадо было тысяча пятьсот. (52)    Я эти навесы делал пастухам. (53)    Мы помогали. (54)    Все лето делали четыре-пять навесов, за лето. (55)    Очень хорошо олень там стоит. (56)    Комаров не было. (57)    Оводов всех убивают этими, брызгателями. (58)    Брызгают они. (59)    Пока так делали всегда, так рос, расту. (60)    Потом оленеводом стал сам (=сам себе). (61)    Говорят: (62)    "У тебя опыт большой. (63)    Будь бригадиром!" (64)    Я отказываюсь, говоря: "Как буду бригадиром?" (65)    "Будешь, — говорят: — бригадиром!" (66)    Почему нет? (67)    "У тебя опыт большой". (68)    Так это самое сделал (стал). (69)    Я работал, став бригадиром. (70)    Когда я так делал (работал) здесь, в Норильск давно, в семьдесят первом году позвали. (71)    В Норильск мы уехали на учебу. (72)    Вот учусь, институт там, это делали. (73)    Лечить надо больного оленя, чесотку лечить надо. (74)    Мой опыт большой. (75)    Грамоты у меня нет, все равно рассказываю, говоря: "Так, так, так лечу оленей их. Так, так телят выращиваю." (76)    Пятерку вот, мне отметку пятерку дают, пятерки получал, будучи неграмотным, со своим опытом, с проделанной (=проработанной) оленьей работой. (77)    Оленья работа большая, если человек работает. (78)    Что касается оленя, олень очень умный. (79)    Человека знает (узнает). (80)    Два, три дня не будешь (с ним), тебя бояться будет, убежит. (81)    Олень очень это, какой же это самое, хороший. (82)    И самолетов, и всех лучше. (83)    Кола Бельды песня говорит: (84)    "Самолет хорошо, оленей хорошо, а олени лучше!" (85)    Он сказал правду. (86)    Оленю никакого бензина не надо. (87)    Хоть куда дойдем. (88)    Хоть какую добычу, оленями пойдя, добудем. (89)    Хоть куда доедешь оленем. (90)    Так оленя воспитывают, чтобы оленя воспитывать, важенок менять надо, быков менять будем. (91)    Отсюда, оттуда возьмешь, с разных факторий. (92)    Из Ессея, из Чиринды, из Байкита меняли быков. (93)    Поэтому оленей много воспитывали раньше. (94)    Потом вот почему-то не стали, мы постарели (95)    Олени кончаться стали. (96)    Оленеводы другие изменили воспитание оленей. (97)    Раньше помогали. (98)    Вертолеты летали к оленеводам. (99)    Продукты привозят. (100)    Заблуждались, когда оленей людям раздавать стали. (101)    Люди оленей разобрали. (102)    Люди, олени, неопытные (=не умеющие) ведь, оленей порастеряли. (103)    Потеряли, малое стадо, олень закончился. (104)    Сейчас мало оленей. (105)    Некоторые старые оленеводы, те держат оленя. (106)    Не зная впредь, как вырастят? (107)    Может, выращивая, воспитают, оленей держат сейчас. (108)    Оленя воспитывать начинают, стараются. (109)    Может, вырастят, может. (110)    Я так думаю. (111)    Мне что. (112)    Старый стал, что буду делать (=чем стану)? (113)    Инвалидом стал, при этих оленях это самое делая, работая, самого себя угробил вот так. (114)    М-м