Огонь. В. Х. Елдогир

Валентина Христофоровна Ёлдогир рассказывает сказку о ленивой женщине, которая не следила за огнем. Это чуть было не привело к тому, что огонь погас у всех ее соседей. В сказке говорится о традиционных представлениях эвенков, связанных с огнем и с ролью женщины.

текст + перевод
(1) Умуко̄н урикӣттӯ индесёл-кэт дыгин кэргэн. (2) Умуко̄н дюкчадӯ бисё аhӣ этырко̄ннунми. (3) Тар аhӣ hо̄ энэӈгэ аhӣ бисё. (4) Ēвада̄ эвкӣ никэмӯрэ. (5) hававэ-да̄ эвкӣ hавалмӯра. (6) О̄hалбада̄ эвкӣ тэлэрэ. (7) Этырко̄нин hо̄ бултагит бэе бисё. (8) Девувкӣ-дэ̄ а̄hинивкӣ. (9) Этырко̄нин бултана̄hинивкӣ. (10) Умно̄ этырко̄нин бултана̄hиса. (11) Атырка̄нин девсо-до̄, аӣвса-да̄ а̄hиса. (12) Тар а̄диракин, тырга дюкчан тогон hӣвсё эрэгэрит. (13) Э̄лаhа-вал мēлча-да̄ долболтоно. (14) Тогон hӣвсё. (15) Албаран илатчами тогоё. (16) Албаран. (17) Албаканэм илатчами, тыкулча. (18) Тыкулча-да̄, пуртаи гаса-да̄, пуртатпи тогои hаранман гидаса. (19) Туӈ никэсэ-дэ̄, тумниса элэдӯн, элэдӯн hарандӯи, тогодӯи. (20) Албаканэм илатчами, туг-дэ̄ hурурэн. (21) Юрэн. (22) Юрэн-да̄, нимокилдула̄и ӣрэн, аhӣла̄. (23) Тар аhӣла̄, нимоктула̄и ӣмӯрэкин, тогон hӣврэн. (24) Аhӣ тар гулдэн: (25) «Эбо̄й. (26) Эр-кэ, ӣрэкис, эда̄ тоготы, тогов hӣврэн? (27) Эва оса̄с? (28) Эда̄ тогов hӣврэн, эрэ ӣрэкис?» (29) Тар аhӣ hимула̄. (30) Эвкӣ hилбара, туӈ никэнэи тогово. (31) Тэгэтчэконэм, юрэн. (32) Тар аhӣ тогон эрдэло̄н hӣврэн. (33) Албаран илатчами. (34) Юрэн тар аhӣ. (35) Эру эрупчу аhӣ тар юрэн hэлэ. (36) Юрэн-да̄ — (37) тар юмӯрокин, уркэвэ hо̄ммӯракин, тар аhӣ тогон лургилдэн но̄дэ, суhӣла. (38) Но̄дэ лургилдэн. (39) Тар гēла̄ аhӣла̄-валин ӣрэн тар аhӣ. (40) Тар гēла̄ аhӣла̄ ӣрэкин, эпэт, эпэт hӣврэн тоготын, этырко̄н этырко̄нэн бидерӣлдуло̄. (41) Эрдэло̄н hӣврэн тоготын. (42) «Эбо̄й. (43) Эр-кэ эда̄ тоговун hӣврэн? (44) Эва оса̄с?» — (45) гулчо̄ тар бэе. (46) Тар аhӣ hимула̄дявкӣ. (47) «Эсе̄в эва-да̄ одяра», — гундевкӣ. (48) «Эда̄0кэ тоговун hӣврэн, ӣрэкис?» (49) Тэгэттэн, тэгэттэн-дэ̄. (50) Тар аhӣ албаран илатчами тогои. (51) Тар эрупчу аhӣ юрэн. (52) Юрэн-да̄ думайдявкӣ: «Эр эда̄ туг одам?», — гуннэ. (53) Эбэко̄ла̄и hурурэн. (54) Эбэко̄н эпэт hэрэкэ дюкчаси бисё тадӯ. (55) Эбэко̄ла̄и ӣрэн. (56) Эбэко̄ла̄и ӣмӯрэкин, эпэт эбэко̄н тогон hӣврэн эрдэло̄н. (57) Эбэко̄н тэпкэлдэн. (58) Эда̄ндерӣватын, тар тоголдивэр эда̄ндерӣватын до̄лча̄тчаса тар атырка̄н, эбэко̄ тарэ аhӣӈӣ. (59) Эбэко̄н тэпкэлдэн тар hуна̄тпи, тар аhӣ... аhӣла̄. (60) Гулдэн... (61) Гулдэн: (62) «Эва оса̄с? (63) hатана hуна̄дин! (64) Эва оса̄с? (65) Тогово никэсо̄с эрэ... (66) Эда̄ тоголты hувулӈит hӣврэн? (67) hӣвусилда. (68) hи ӣрэкис, тоголтын hӣвувкӣл. (69) Эр миндула̄ эмэндэ-тэ, эпэт минӈӣ-вали тогов hӣврэн. (70) Эва оса̄с? (71) hилбакал!» (72) hоӈолдан тар аhӣ. (73) hоӈодяна, эбэко̄и баргӣкла̄н тэгэтчэнэ, hэhэнилдан, «туӈ никэсэ̄в, — гуннэ. — (74) Пуртат гидаса̄в тогои hаранман. (75) Тумнисав тадук. (76) Эр-сэ мӯт эптыhисав эрэгэрит, эдо̄н лургирэ. (77) Тарэ гуннэ, эбэко̄н тэпкэлчо. (78) «hо̄ эру аhӣ биhиндэ, кэмэдисэ. (79) hо̄ кэмэдисэ аhӣ биhиндэ. (80) Ēкундӯ-да̄ кэдюси асин биhиндэ. — (81) гуннэ эбэко̄н, логӣлчо. — (82) Аӈкал, алтаткал тогово. (83) Эhӣкоко̄н, он-мэл никэнэ, иладяӈа̄в тогово. (84) Тогово о̄кин-да̄ эвко̄ эрут яӈуврэ, эвко̄ эвра-да̄. (85) Тогово иладям-да̄, эhӣкоко̄н интыда̄и тогодӯ. (86) Тогово... тогои иласилдан атырка̄н. (87) Он-мэл никэнэ, иларан тогои атырка̄н. (88) Имӯксэвэ бӯрэн hуна̄ттӯи. (89) «hэлэ эр имӯксэ... имӯксэвэ интыкэл тогодӯ. (90) Гукэл: "Это̄м эдук hинэ э̄лаhа-да̄, э̄лаhа-да̄ эрут некэрэ. (91) Луhу имӯксэлэ бӯдедеӈдеӈо̄в. (92) Аят илаттяӈа̄в. (93) Экэл минду... миндук тыкулитта"». (94) «Тогоӈис эр hувулбон hа̄вкӣ. — (95) гусо эбэко̄н. — (96) Эр тогот индерэп эсе. (97) Тогоё асир одякта, эр-до̄ будеӈо̄т, доӈотонол, эя-да̄ энэл иримтырэ. (98) Тогодӯ hувулбон эр hулӣсиӈнап. (99) Депда̄вэр ириӈнэп. — (100) гусё эбэко̄н. (101) Эда̄ туӈ никэдендэ, туӈ никэӈнэндэ тогово? (102) Эвко̄ туӈ никэврэ», — (103) гуннэ, логӣдерэн эбэко̄н луhу тар аhӣва. (104) Аhӣ тар, hоӈодёно, тогово алтасилдан. (105) Имӯксэвэ бӯрэн. (106) Мо̄... hēктака̄рди, аямамалди мо̄лди иларан, hубденэ. (107) Тогон но̄дэ лургилдэн, атырка̄н тогон. (108) Туӈ никэрэн-да̄. (109) «Эӈнэкэл hэлэ эдук о̄кин-да̄ туӈ никэрэ!» — гуннэ, эбэко̄н луhу логӣдерэн. (110) Туӈ никэрэн-да̄, дюи тоговон илана̄hинэн тар аhӣ. (111) Эпэт, туӈ никэденэ, аракӯка̄н, алтаттяна, алтаттяна, мо̄лва аямамалба, опкоро̄лбо мо̄лаканэм, иларан. (112) Имӯксэвэ но̄дарэн тогодӯи, аят лургидо̄н. (113) «Это̄м эдук туӈ никэрэ больше», — гунэн hэлэ. — (114) hувулбэн одяӈа̄в. (115) Мо̄ладяӈа̄в аяла мо̄ла, аят лургидо̄с. (116) Это̄м-да̄ тумнира. (117) Это̄м-да̄ пуртат гидара эдук», — (118) гусё тогои. (119) Алтасилча. (120) Тар тогон но̄дэ лургилдэн. (121) Эбэко̄н эмэрэн-да̄ дюкчала̄н. (122) Эпэт логӣлдэнЖ (123) «Экун энэлӈэс?! (124) Экугдат а̄ӈнэндэ? (125) Этырко̄ндэ. эр эмэконэм, эмэден-да̄ эhӣкоко̄н. (126) Эмэконэм, эя девулдеӈо̄н? (127) Эя-да̄ эда̄ эӈнэндэ ирирэ? (128) Эр улдэӈил-дэ̄ бидерэ. (129) Ирэксэӈил-дэ̄ бидерэ тавэр. (130) Эва-да̄ эӈнэндэ ора эда̄? (131) Экугдат а̄ӈнэндэ? (132) Он бэёда̄и? (133) А̄диӈнандэ тырганӣлва. (134) hавалда̄с надо, ирэксэӈилби олгӣда̄с, улдэӈилби hэрбиндо̄с. (135) Этырко̄ндэ эмэден-дэ̄. (136) Эя девулден эhӣкоко̄н? (137) Девдо̄н, иридо̄с надо этырко̄ндӯи луhу. (138) Тэтыгэ̄лон улдӣдедо̄с надо, энэ энэ̄лдэ. (139) Энэлӈэс тар экун-да̄, экунма-да̄ это̄н айда. (140) Мондэ будеӈо̄с, эя экуна-да̄ асин она, эр булта экун hокоривракин. (141) Этырко̄ндэ бултадевкӣ, тар эсе аӈда̄с, hэрбиндэ̄с дептылэлвэ, тавэр hувулбэн ирэксэӈилбибэн hэрбиндэ̄с, о̄hаӈилбан, тэтыгэ̄лон улдӣдедо̄с. (142) hи, эва-да̄ энэ никэрэ, тырганӣва а̄девкӣ биhиндэ. (143) Тогои hӣвукнэнин, а̄вкӣ биhиндэ. (144) Мӯӈмот, эя эвкӣ мӯламтыра биhиндэ», — (145) гуннэ, эбэко̄н луhу логӣдерэн. (146) Тар аhӣ, hоӈодёно, hэлэ эбэко̄дӯи гунэн: (147) «hэлэ, эбэко̄, эдук дюло̄скӣ этэдеӈо̄в туӈ никэдеми. (148) hаваливкӣ одяӈа̄в. (149) Ирэксэӈилби тэлэлдеӈэ̄в, о̄hаӈилби. (150) Улдэӈилби hэрбиндеӈэ̄в. (151) Мо̄яи мо̄ладяӈа̄в. (152) Мӯӈэи мӯлӣӈнэдеӈэ̄в. (153) Этырко̄ндӯи, девдо̄н, ириӈнэдеӈо̄в, эмэрӣдӯн, эмэми, девдо̄н. (154) Тар-та̄ туг одан тар аhӣ hэлэ. (155) Эбэко̄н hо̄т логӣрэн, мēвандула̄н ӣкнэнин. (156) hоӈодёно, hоӈодёно, hувулбэн hавалилдан. (157) Этэрэн энэ̄лдеми. (158) Эбэко̄н hэлэ урунэн, hутэи этэрэкин энэ̄лдеми. (159) hувулбэн овкӣ одан. (160) Логӣвуни hо̄т. (161) Тар тогои этэрэн аhӯдями, hэлэ эрэгэрит аямамалба мо̄лба мо̄ладяна. (162) Монин иласивкӣ одан. (163) Тар-да̄ тогон этэрэн hӣвдеми. (164) Амаскӣ мундӯ-дэ̄ hагдыл атырка̄р гуниӈкӣтын: (165) «Тогово эӈнэкэлду логӣрэ о̄кин-да̄. (166) Аят мо̄т иласиӈнакалду. (167) То̄лӣ нямапчут бидеӈо̄hун. (168) Нямадядяӈа̄hун мо̄рдун. (169) Этэс эт-та̄ кэгэрэ. (170) Деммӯрэ-дэ̄ этэс. (171) Того hувулбэн улӣдеӈо̄н. (172) Чайникилаhун hуювдеӈо̄н. (173) hувулен иридеӈо̄н-да̄. (174) Морбоhун-да̄ нямалгӣдяӈа̄н. (175) Тарит тогово эвко̄ логӣврэ. (176) Тумнивра-да̄ эвко̄ тоготкӣ, эвра-да̄ эрут яӈувра.
(1) На одном стойбище жило четыре семьи. (2) В одном чуме была женщина с мужем. (3) Эта женщина была очень ленивой. (4) Ничего не хочет делать. (5) Работу не хочет работать. (6) Камусы не растягивает. (7) Ее муж был очень удачливый охотник. (8) [Она] ест и ложится спать. (9) Муж идет на охоту. (10) Однажды муж пошел на охоту. (11) Жена поела, насытилась, легла спать. (12) Пока спала, днем огонь в чуме совсем погас. (13) В какое-то время проснулась вечером. (14) Огонь у нее погас. (15) Не смогла разжечь огонь. (16) Не смогла. (17) Когда не смогла разжечь, рассердилась. (18) Рассердилась, взяла нож и проткнула место огня. (19) Так сделала и наплевала сильно-сильно в очаг, в огонь. (20) Не смогла зажечь и так ушла. (21) Вышла. (22) Вышла и зашла к соседям, к женщине. (23) Только вошла к той женщине-соседке, как у той погас огонь. (24) Та женщина стала говорить: (25) «Ой! (26) Почему, как ты зашла, огонь погас? (27) Что ты сделала? (28) Почему мой огонь погас, когда ты вошла?» (29) Эта женщина молчит. (30) Не сознается, что так делала с огнем. (31) Посидела и вышла. (32) У той женщины совсем погас огонь. (33) Не смогла разжечь. (34) Вышла та женщина. (35) Вот вышла та плохая женщина. (36) Вышла — (37) как только вышла, как только закрыла дверь — огонь у той женщины хорошо разгорелся [и шумит???]. (38) Хорошо разгорелся. (39) Вот к другой-то женщине вошла та женщина. (40) Когда вошла к другой женщине с ее мужем, их огонь тоже погас. (41) Совсем у них погас огонь. (42) «Ой! (43) Почему погас наш огонь? (44) Что ты сделала?» — (45) сказал тот мужчина. (46) Та женщина молчит. (47) Говорит: «Я ничего не делала». (48) «Почему же наш огонь погас, когда ты вошла?» (49) Сидела, сидела. (50) Эта женщина не смогла разжечь свой огонь. (51) Эта плохая женщина вышла. (52) Вышла и думает [, говоря]: «Почему же так стало со мной?» (53) Пошла к своей бабушке. (54) Ее бабушка там тоже была с отдельным чумом. (55) Вошла к бабушке. (56) Как только вошла к бабушке, огонь бабушки тоже совсем погас. (57) Бабушка закричала. (58) Эта старуха, бабушка той женщины, слышала, как они ругаются с этими кострами. (59) Бабушка закричала на внучку, на ту женщину. (60) Сказала... (61) Сказала: (62) «Что ты сделала? (63) Чертова дочь! (64) Что сделала? (65) Огонь ты это самое... (66) Почему весь наш огонь погас? (67) У всех начинало гаснуть. (68) Когда ты входила, у них гас огонь. (69) И когда ко мне вошла, у меня тоже погас огонь. (70) Что ты сделала? (71) Признавайся!» (72) Заплакала та женщина. (73) Плача, сидя напротив бабушки, стала рассказывать: «Так я сделала. (74) Ножом я проткнула очаг. (75) Потом оплевала. (76) Еще водой обрызгала, чтобы совсем не горело». (77) [Она] сказала, и бабушка закричала. (78) «Ты очень плохая женщина, шкодливая. (79) Ты очень шкодливая женщина. (80) Ни в чем от тебя нет пользы. — (81) стала ругаться бабушка. — (82) Это, проси прощения у огня! (83) Сейчас как-нибудь разожгу огонь. (84) На огонь нельзя плохо говорить и тому подобное делать. (85) Сейчас я разожгу огонь, чтобы кормить его {бросать кусочки жира}». (86) Стала старуха разжигать огонь. (87) Как-то разожгла огонь старуха. (88) Сало дала внучке. (89) «Вот это сало брось в огонь. (90) Скажи: "Никогда с этих пор не буду тебе плохо делать. (91) Все время буду давать жир. (92) Хорошо топить буду. (93) Не сердись на меня"». (94) «Твой огонь все знает. — (95) сказала бабушка. — (96) Этим огнем мы с тобой живем еще. (97) Когда станем без огня, умрем, потому что замерзнем и не сможем ничего сварить на еду. (98) У огня мы всё сушим. (99) Варим себе поесть, — (100) сказала бабушка. (101) Зачем ты так делаешь, так обычно делаешь с огнем? (102) Не надо так делать», — (103) ругает бабушка все время ту женщину. (104) Женщина, плача, стала просить прощения у огня. (105) Жир дала. (106) Ветками, хорошими дровами разожгла, раздувая. (107) Ее огонь хорошо разгорелся, огонь старухи. (108) Потом... (109) «Больше никогда так не делай!» — все ругается бабушка. (110) Потом [=так сделала и] та женщина пошла разжигать огонь своего чума. (111) Опять, так делая, потихоньку уговаривая, уговаривая, нарубив хороших сухих дров, она разожгла. (112) Бросила в свой огонь сало, чтобы хорошо горел. (113) Вот сказала: «Не буду так больше делать. (114) Все буду делать. (115) Нарублю хороших дров, чтобы ты хорошо горел. (116) Не буду плевать. (117) Не буду больше протыкать ножом». — (118) сказала огню. (119) Стала просить. (120) Ее огонь хорошо разгорелся. (121) И бабушка пришла в ее чум, (122) Опять стала ругать: (123) «Почему ты такая ленивая [=что за твоя лень]?! (124) Сколько же ты обычно спишь? (125) Муж, когда придет-то... придет сейчас. (126) Когда придет, что он будет есть? (127) Почему же ты никогда ничего не варишь? (128) Вот мясо есть. (129) Шкуры есть. (130) Почему же ты ничего не делаешь? (131) Сколько же ты обычно спишь? (132) Как выжить[?] [с тобой]? (133) Ты спишь целыми днями. (134) Надо работать, сушить шкуры, разделать мясо. (135) Муж же придет. (136) Что он будет сейчас есть? (137) Надо всегда варить мужу, чтобы он поел. (138) Одежду ему надо шить, не ленясь. (139) Твоя лень ничем не поможет. (140) Сама умрешь, если ничего не будет, если добыча потеряется. (141) Твой муж охотится, чтобы ты это самое делала, разделывала еду, разделывала всё это: шкуры, камусы; чтобы шила одежду. (142) Ты спишь весь день, ничего не делая. (143) Пока твой огонь гаснет, ты спишь. (144) Вода, воду на еду не носишь», — (145) говорит бабушка, все время ругается. (146) Та женщина, плача, сказала бабушке: (147) «Вот, бабушка, больше не буду так делать. (148) Стану работать. (149) Буду растягивать шкуры, камусы. (150) Мясо буду разделывать. (151) Дрова буду рубить. (152) Воду себе буду таскать. (153) Мужу буду варить, чтобы поел, во время его прихода, чтобы поел, когда пришел». (154) Вот так стала та женщина. (155) Бабушка очень сильно ругала, дойдя до ее сердца. (156) Плача, плача, стала все делать. (157) Перестала лениться. (158) Вот бабушка обрадовалась, что ее ребенок перестал лениться. (159) Стала все делать. (160) Ее сильно обругали. (161) Огонь вот совсем перестала трогать, рубит очень хорошие дрова. (162) Сама стала топить. (163) Вот огонь перестал гаснуть. (164) Раньше у нас старые старухи говорили: (165) «Никогда не ругайтесь на огонь. (166) Хорошими дровами топите. (167) Тогда будете в тепле. (168) Согреетесь сами. (169) Не будете ничем мучиться. (170) Не будете голодать. (171) Огонь всех накормит. (172) Чайники ваши вскипятит. (173) И всё сварит. (174) Вас самих согреет. (175) Поэтому огонь нельзя ругать. (176) Плеваться нельзя на огонь и другое делать, плохо говорить.