Большая работа. В. Х. Елдогир

Текст записан в пос. Чиринда в 2007 году в экспедиции под руководством О. А. Казакевич. Валентина Христофоровна рассказывает, что ее родители работали проводниками в экспедициях, или каюрами. У них была хорошая собака, которая могла защитить от медведя.

текст + перевод

(1) Омңосо биhим эссэ тарэ э hэhэндӯйи hэhэндэңа ами аңдулин дюгӯлин. (2) Амия энинун hо̄т hавалдяса̄тын то̄лӣ. (3) Кэтэвэ экспедициявэ дю... эксектэдеңкӣтын. (4) Амаскӣ экспедициялвэ эксэктэңкӣтын орорди. (5) Тэ̄лӣ-кэ вертолет-тэ асин. (6) Дёгор вертолёт бими-да̄. (7) У... умно̄ hурупсёл бисёл экспедициява дигин бэевэ. (8) Тэ̄р еhэ саскикунин. (9) Еhэдук, Еhэдук няма̄ километра тар Тукалан гэрбиси бира̄ бирэн. (10) Тала̄ hурупсёл бисёл. (11) hавалдянэл ңэнэдерэ эдук, бол... боло... бологида̄дӯ иссал тар Тукаланмэ. (12) Эдук-кэ дундэлӣ горон hо̄ Еhэ са̄гидалан. (13) Еhэла̄-дэ эдук горон hо̄ дундэли hурумӣ. (14) Нуңартын тар дюганидӯ ңэнэдерэ орорди дюктэмэкон энӣнэн энӣнун. (15) Ңинакисил бисёл hэгдыко̄кун. (16) Ңинакинтын hо̄ бисё. (17) Элдук-тэ эфкӣ ңолэттэ. (18) Тариңитпар гиркитафкӣл бисёл. (19) Тар hэлэ Тукаланмэ иhӣвра тар бэелбэ. (20) Тукаландӯ тар эмэнмурэ тар бэеңилтын иhэлбэ тавулда[тын] тарэ Тукалан гэрбисидӯ бирадӯ, hо̄ hэгды бира. (21) Тар гӯнифкӣл делӣл, экур, олдон аямама таду. (22) Делӣл бирэ. (23) hувулин олдо ая бирэн. (24) Таду эмэнмус... эмэтчол тар лусаңилбар. (25) Приказ эмэсё аңдук, Турудук. (26) Тала̄ вертолет эмэдеңон. (27) Тадӯк вертолетыт тар лусалва гамасил... гамасир бисёл. (28) Нуңарватын гӯсёл: (29) "Ңэнэдекэлду hӯскӣ. (30) Сириндала̄ зарплативаhун уңдеңо̄тын Турудук". (31) hавалдяχпэтын тарэ. (32) Тар энӣя аминэн дюктэкон эмэhинэ. (33) Ңинакинтын илитын, тар гиркитын, орортын. (34) Нулгиденэл эмэдерэ. (35) Адилил... адилявэр тулэвкӣл амудилдӯ. (36) Олдо̄лбэ девуфкӣл. (37) Экспедиция начальникин тадӯ дептилэлэ̄тын бутчо: тушонкалбэ, укунмилбэ, hувулбон Чириндава иhивунатын. (38) Еhэла̄ энэл о̄да. (39) Еhэ дагалӣн илтэнэ лупӯлэ, Чириндаткӣкун эвгискӣ. (40) Чириндала̄-тэ эмэдерэ эла̄. (41) Тар Еhэ, Еhэ эвгида̄дӯн, тарэ бирадӯ этиркон удялбан исесёл угӯдӯ. (42) hэгдыко̄кун бирадӯ. (43) Чаңга̄да гэрбиси бира бирэн тадӯ. (44) Та̄дӯ исесёл этыркон удялбан. (45) Ңинакинтын пуракталча. (46) hэгдыко̄кун ңинакин бисё. (47) Пуракталча. (48) Эрдэлон динӣлэhися-ма удялӣн, тар этыркон удялӣн. (49) Имаккэкон бисё. (50) Тар биравэ дакканэмилэ, эвгиски бирава дакча-да, тар Чаңгадава, гороконмэ нул... нулгиконэмилэ, аңчал, дюктяканэвэр hериhисал. (51) Орорбор ңолитнэл эсэл тыттэ, амардукивун аhана эмэден, гуннэ. (52) Орорбор уйитчол. (53) Ңинакинмэр ала̄силчал эмэриё̄н. (54) Ңинакинтын эрдэлон hокорився. (55) Ңинакинтын hо̄ эвлэпчу бисё. (56) Тариңмэр эвлонмил аласилда ңинакинмэр эда̄вэр эмоннэ. (57) Гулувурба илаття амӣ. (58) Тар амаскӣвэр амаскӣ hоктоткӣйи илаття. (59) Гулувундук ңэлисивкӣ бисё тар hомоты. (60) Эпкӣ до̄вара гулувундула̄ бисё. (61) Тар ңинакинмэр алаттесэл. (62) Элаhавал, элаhавал долболтоно эмэсё ңинакинтын, эрэгэрит hэгэрсё. (63) Му hувулин инңактан, сӣта̄. (64) Аңи, аңи-тэ но̄дугатча бира дяпкадӯн. (65) Песокит, угут, но̄дугаття, сӣта̄т, ңинакинмэ эрэгэрит эрэгэрит. (66) Дилилгалин, инңакталгалин hувулин hо̄ сӣта̄. (67) Эрэгэрит hэкэргэконэм эмэсё тар ңинакин. (68) Тар гогодесо бисё. (69) Тар бококонэм тар hомотывэ, тариңӣн тарэ ситалди но̄дугатча. (70) Тар албаканэм гогодемӣ, но̄да̄нэ, эмэсё hуңилби hоктолӣтын. (71) Тар эмэконэм-да, эфки деврэ-да, эра-да, hэкэргэсё эрэгэрит тар hомо̄тыдук-hинчэ, аhактаса-hинчэ бисё. (72) Эфкӣ девра-да, эра-да бисё. (73) Луhу hэ... амаскӣйи hоктоткӣйи исеттесо. (74) Тар долбонӣвэ аран анңиттял. (75) Тыматнэ унэмэмэ эн... эвгискӣкун нулгиhисёл. (76) Горово̄ нулгисёл. (77) Ңинакинтын эмэhилдыся аңэ. (78) Ңинакинмэр эмэрэкин урусё̄л. (79) hо̄ ңинакин бисё. (80) Амаскӣ таргасир ңинакир бисёл. (81) Бэевэ элбаттеңол. (82) Тар эмэрэ эла̄. (83) Эдӯ зарплатэлтын эмэсёл. (84) Уедӯ уңчол Турудук. (85) Тар дюган... болосола̄н эмэрэ эрэгэрит эла̄. (86) Тадук эhико̄н эпет эртикӣкокун, Туругида̄ткӣ Ембисимбэ гэрбиси бирэн бира, Туруткӣ. (87) Тартики эпет эксэктэдеңкӣтын, эпет hо̄вэ кэтэвэ экспедициялбэ орорди, дэптилэлбэтын инивденэл hувулбон. (88) Тадук hӯски муса̄нифкӣл. (89) Эла̄ эмэвуфкӣл тар бэеңӣлвэр. (90) Бэеңилтын эдӯк дэгилифкӣл Турула̄. (91) Эhико̄н hэлэ последний раз эксектэсо̄тын аhӣвэ, биологпа. (92) Дигин бинэл, эмэсо̄тын Москвадук бисову... бисо̄тын тар аhа̄л. (93) Иланматын hуңтул бэел hуруврэ. (94) Иртики тартики hурувуттэ. (95) Ами hуруврэн умукон бэе... аhӣва. (96) hагдӣяка̄н аhӣ бисё̄н. (97) Виктория Викторовна гэрбӣн бисё̄н. (98) Би hурулдыся̄в нуңарнӯнтын эпат. (99) Эртикӣкон hуруса̄вун муруктэгида̄ткӣ, западтикӣ, э̄, востоктикӣ-кун. (100) Эрдэлон hуруса̄вун. (101) hо̄вэ горово дӯндэвэ гиркуса̄вун. (102) Ко̄туй бирэн тавэрдӯ гэрбӣси бира̄. (103) Таравэ да̄грав баргискӣ-кун. (104) Тар баргида̄дулин эпет эвгиски муса̄нэв ӣлӣвэл ӣбэл дундэлӣ. (105) Эла̄ Сириндала̄ эмэрэв. (106) Сириндала̄ эмэрэв-да, би эду эмонмэм. (107) Дэрум. (108) Эбэко̄дӯйи эмонмэм эдӯ. (109) Эния эпет hуруврэ. (110) Эсӣн тар аhи маршрутын эсӣн манавура бисо. (111) Эртикӣ-кун hуруврэ лупӯлэ. (112) Эду дептилэлэвэр гада-да, Дюпкунтикӣ-кун, эр севэргида̄ткӣ hуруврэ эпет. (113) То̄лӣ горово гиркуса̄тын. (114) Бологидадӯ боло̄ эрэгэрит hиңилгэн эдиликонэн бурӯрэ, эмэрэ. (115) Тар аhиңитын Туру... дэгилчо̄н Турула̄ самолотит. (116) Сӯкэлба олгӣмни бисо̄н тар аhи. (117) Сука hувулбэн тапдяна биралдук, элдук, олгӣдяфкӣ. (118) Тар hэгды hава бисё̄н, тарэ экспедициявэ эксэктэвкӣ... эксектэдякӣ, дюганӣдӯ ңанмактанда, орорбо этэетчэктын. (119) hо̄ hэгды hава бисё̄н тар. (120) Бэел hагдыл бэелбэ гэ... га̄ңкӣтын тар каюрдӯ. (121) Илмакталба эфкӣл hавалифканэ бисо̄тын то̄ли. (122) Илмактал-ка дундэвэ эсэл аят hа̄рэ. (123) Тар дундэвэ hа̄рилба аят hэлэ га̄фкӣл бисё̄л каюрдӯ, аят эксэктэдо̄н экспедицялба тарэ. (124) hо̄т уважасиңкӣтын амӣвэ геологил тарэ. (125) Дуку... дукувурба дукуңкӣтын Москвадук эхикон-до. (126) Тар аhи эпет дукудяса̄н эхикоко... эхи, недавно, амӣ инңэhӣн. (127) Дукӯңкин писмо̄лва Москвадук. (128) Луhу дёнтадярэн, дёнтадяса̄н аят эксэктэнэвэтын энинунмэ амӣва. (129) Луhӯ дё̄нтядяңкӣн тар аhӣ аят эксэктэнэвэтын нуңанман. (130) Всё. 

(1) Забыла еще в своем рассказе рассказать про это, про отца. (2) Отец с матерью очень много работали тогда. (3) Много экспедиций сопровождали. (4) Раньше экспедиции сопровождали на оленях. (5) Тогда же вертолета-то не было. (6) Вертолет дефицитный, хотя и был. (7) Однажды увезли экспедицию, четверых людей. (8) Туда, подальше Ессея. (9) От Ессея сто километров, там река под названием Тукалан [топоним от слова тукала «песок, грязь»] есть. (10) Туда увезли. (11) По работе едут отсюда, к осени доехав до Тукалана. (12) Отсюда по земле далеко очень, дальше Ессея. (13) И до Ессея-то отсюда далеко очень по земле ехать. (14) Они вот летом едут на оленях вдвоем с матерью. (15) Были с большой собакой. (16) Собака хорошая была. (17) Ничего не боялась. (18) С ней друзьями были. (19) Вот до Тукалана довезли этих людей. (20) На Тукалане остались эти люди камни собирать, на [реке] под названием Тукалан — очень большая река. (21) Говорят, таймени, что-то [еще] — рыба очень хорошая там. (22) Таймень есть. (23) Вся рыба хорошая есть. (24) Там они оставили этих русских. (25) Приказ пришел из этого, из Туры. (26) Туда вертолет прилетит. (27) Потом этих русских должны были забрать вертолетом. (28) Им сказали: (29) «Возвращайтесь. (30) В Чиринду зарплату вашу отправят из Туры». (31) За отработанное ими. (32) Мать с отцом вдвоем поехали. (33) Собака их третья, этот друг их, олени их. (34) Кочуя, едут. (35) Сети ставят на озерах. (36) Рыбу едят. (37) Начальник экспедиции там продукты выдал: тушенку, молоко, все, — чтобы они доехали до Чиринды. (38) В Ессей не заезжая. (39) Поблизости от Ессея проехали, миновав [его], в Чиринду, сюда вниз. (40) В Чиринду едут сюда. (41) С этой стороны от Ессея на реке следы старика [=медведя] увидели на берегу. (42) На большой реке (43) Река под назанием Чангада была там. (44) Там увидели следы старика [=медведя]. (45) Их собака стала по следу бегать. (46) Большая собака была. (47) Стала бегать по следу. (48) Совсем убежала она по следу, по следу того старика [=медведя]. (49) Свежий был [след]. (50) Когда перешли эту реку, в эту сторону речку перешли, эту Чангаду, когда далеко откочевали, то вдвоем жерди для чума вырубили. (51) Боясь [медведя], они не отпустили оленей, думая: «Он придет, гонясь за нами». (52) Оленей привязали. (53) Прихода своей собаки стали ждать. (54) Собака совсем потерялась. (55) Собаку очень жалко было. (56) Собаку стали они ждать, чтобы не оставлять, потому что жалко ее стало. (57) Костры разжег отец. (58) Вдоль своей дороги он поразжигал костры. (59) Костра боялся медведь. (60) Не подходил к костру. (61) Собаку свою ждали. (62) Однажды вечером пришла собака, совсем уставшая. (63) Шкура вся мокрая, грязная. (64) Он [медведь] это делал, бросался [песком, грязью] на берегу реки. (65) Бросал песком, грязью в собаку очень сильно. (66) Голова, шерсть — все в грязи. (67) Совсем сердитая пришла эта собака. (68) Лаяла. (69) Когда догнала этого медведя, тот бросался грязью. (70) Когда не могла уже лаять, оставила [медведя] и пришла по дороге своих хозяев. (71) Когда пришла, не ела, ничего не делала, рассердившись совсем, вроде, на этого медведя, потому что, вроде, она гоняла [его]. (72) Не ела, ничего не делала. (73) Все время назад на дорогу смотрела. (74) В эту ночь еле переночевали. (75) Назавтра рано сюда вниз поехали. (76) Долго ехали. (77) Собака побежала с ними, это самое. (78) Обрадовались, когда собака пришла. (79) Хорошая собака была. (80) Раньше такие собаки были. (81) Человека защищали. (82) Вот пришли сюда. (83) Здесь зарплаты пришли. (84) Давно отправили из Туры. (85) Осенью приехали. (86) Потом вот опять в эту сторону, в сторону Туры есть река под названием Тембенчи, к Туре. (87) Туда они опять возили очень много экспедиций на оленях, при этом продукты верхом на оленях возили все. (88) Потом обратно возвращаются. (89) Сюда привозят этих людей. (90) Люди отсюда улетают в Туру. (91) Недавно, последний раз, возили женщину-биолога. (92) Вчетвером приехали из Москвы эти женщины. (93) Трех другие люди увезли. (94) Туда-сюда возили. (95) Отец увез одну женщину. (96) Пожилая женщина была. (97) Ее звали Виктория Викторовна. (98) Я поехала с ними. (99) В эту сторону ездили, в сторону Мурукты, на запад, нет, на восток. (100) Далеко ездили. (101) Очень долго по земле мы ходили. (102) Там-то есть река под названием Котуй. (103) Через нее переправились мы вот на другой берег. (104) По той стороне опять сюда вниз возвратились, по какому-то месту, по какой-то земле. (105) Сюда в Чиринду приехали. (106) В Чиринду мы вернулись, и я здесь осталась. (107) Я устала. (108) Я у бабушки осталась здесь. (109) Родители опять повезли. (110) Маршрут этой женщины не кончился. (111) Повезли мимо вот этого места. (112) Здесь продукты взяли и в сторону Дюпкуна, на север, повезли опять. (113) Тогда долго ездили. (114) Под осень, осенью, когда снег еще не выпал, они приехали. (115) Та женщина улетела в Туру самолетом. (116) Травы сушила эта женщина. (117) Сушила травы все, собирая на реках, где-то. (118) Это большая работа была — эту экспедицию возить, комаров полно, когда они [родители] оленей пасли. (119) Очень большая, тяжелая работа была это. (120) Пожилых людей брали каюрами. (121) Молодым не разрешали работать [каюрами] тогда. (122) Молодые-то землю хорошо не знают. (123) Вот хорошо знающих эту землю брали каюром, чтобы хорошо возил он экспедиции эти. (124) Очень уважали отца геологи эти. (125) Письма писали из Москвы недавно. (126) Та женщина тоже писала, сейчас, недавно, когда отец живой был. (127) Писала письма из Москвы. (128) Все время вспоминала, как хорошо возили мать с отцом. (129) Все время вспоминала эта женщина, как хорошо возили ее. (130) Все.