Кингит. В. Х. Елдогир

Валентина Христофоровна Елдогир рассказывает сказку про Кингита — сказочное чудовище, полуптицу-получеловека. Кингит похищает человека, чтобы тот играл с его детьми. Однако человек находит способ вернуться домой и прогнать кингитов.

текст + перевод
(1) Тадук hэлэ hэhэндеӈо̄в нимӈака̄нмэ. (2) Амаскӣ опять бисё — амӣм hэhэниӈкӣн — Киӈгит гэрбӣси, сипка̄ка̄н-гу, ēкун-гу, дэги. (3) Дэги бисё-тэ монин. (4) hо̄ hэгды дэги. (5) Яӈилдӯ бивкӣ, бисё, тар иhэлдӯ. (6) Тар иhэлдӯ биденэ, тарэ hэргӣскӣ дэгивкӣ, булталэ исеттенэ: мо̄тылэ, бэйӈо̄лэ, никӣсёрэ, мундука̄рэ — эла исеттенэ. (7) Тар hувулбон дявана, hурувувкӣ бисё дюла̄и. (8) Умно̄ hэлэ бэе умуко̄н бултадеся, гиркудяса, сипка̄мӣдеса бисё. (9) Тар бэевэ исесо тар дэги-Киӈгит, Киӈгит тарэ. (10) Киӈгит исесё-дэ̄, ӈэ̄лэвсе-дэ̄. (11) Ойин hарикталча. (12) Туксантеса-до̄ — тэтыгэ̄дукин, hогдондодукин дэгивуhисе эрдэло̄н яӈилтыкӣкӯн,иhэлдуло̄. (13) Иртыкӣ-до̄ дэгивдерӣвон тар бэе эвкӣ эйдарэ. (14) Э̄лаhа-вал тэгэрэн тар дэги. (15) Яӈка̄кӯндула̄ эмэвсо, иhэлдула̄. (16) Куранэк иhэриктэ. (17) Тадӯ дюн бисё тар Киӈгитӈӣ. (18) «Эдӯ бидедеӈо̄с hэлэ. (19) Этэ̄ндэ илэ̄да̄ эдук hурурэ. (20) Эдуквэhин этэ̄ндэ ēкунмада̄ бакара ила̄да̄ hурурэ». — (21) — гусё тар бэевэ тар Киӈгит. (22) Тадӯ дюру hутэси бисё тар Киӈгит. (23) hутэлин бидесёл, бисёл тар дюрэ. (24) «Тариӈилнум бидедеӈо̄с, — (25) гусё. — (26) Би-кэ тырганӣвэ бултадеӈнэм, гиркудяӈнэм. (27) Долболтономок эмэӈнэм». (28) — тар Киӈгит гусё. (29) Тар ӈэлитнэ бэе, билдэн тар Киӈгиттӯ. (30) Долбо тадӯ иhэлдӯ нуӈарнунтын а̄вкӣ. (31) Тадук hэлэ тыма̄тнэ, ӈэ̄рӣлдэкин, тар бэе.... э̄ тар киӈгит hурувкӣ. (32) Дэгиливкӣ эрдэло̄н, бултана̄hинивкӣ. (33) Тар hутэлнунин бидевкӣ тар бэе. (34) hутэлин тадӯ бидевкӣл. (35) Э̄лаhа-вал эмэвкӣ тар, дэгнэ, эмэвкӣ тар Киӈгит бисё. (36) Эмэвувкӣ улдэлэ. (37) Бэйӈо̄е эмэвувкӣ. (38) Никӣсе̄рэ эмэвувкӣ. (39) Мундука̄рэ эмэвувкӣ. (40) Бэйӈо̄во ирэксэлгэлит эмэвувкӣ бисё. (41) Тар hэлэ тадук тар бэе девувкӣ. (42) hилатна, девувкӣ тар улдэе, эмэврэкин. (43) hутэлви девдо̄тын, тар дюгудевкӣ бисё тар Киӈгит. (44) Тар hэлэ умно̄, дэгилчолон, думайдеса тар бэе. (45) «Он нян ӈэлифкэ̄нми ая бино̄н эр hутэлвон, минэ дэгивдо̄тын дундэткӣ, тарэ дюв дагала̄н?». (46) hэлэ, думайдяна, думайдяна, тар бэе аӈча. (47) «hэлэ би эрэ, мо̄т аӈэ, бэйӈо̄ ирэксэвон олгӣкта. (48) Бэйӈо̄ ирэксэвон, тар Киӈгит эмэмнэвон... инӈактаван усса-да̄, дыласа̄ткӣ олгӣса нэпталэ. (49) Олгӣса-да̄, тадук hэлэ тариӈми тадӯ локосо, аямамат олгодо̄н. (50) Тэгэминин эпет дэгилча Киӈгит, эпет бултана̄де. (51) hэлэ бэе тар думайча: (52) «Би уӈтувунэ окта эр ирэксэдук. (53) Уӈтувунэ одям-да̄, hутэлвэн ӈэливкэ̄ндеӈо̄в, уӈтувунмэ дуктэнэ». (54) Тар hэлэ аминтын hурусолон, hēктака̄рвэ олча тар бэе. (55) hēктака̄рбэ... hēктака̄рдук, матана, аӈъян олча, мо̄ян уӈтувундӯ тарэ. (56) Мо̄ян оран hēктака̄ндук. (57) Аминтын эделин эмэрэ, тариӈилби дяяран. (58) Ирэксеӈми эпет олгосовэ дяяран. (59) Тар hутэлин hаӈӯктавкӣл бисол. (60) «Ēкунма одяндэ?» (61) «Эрэ̄, эвӣвунэвэр одям», — (62) Гусё тар бэе. (63) Гунивкӣ бисё тар бэе: (64) «Аминдӯвэр энэл hилбара. (65) hэлэ эвӣвунэвэр одям». (66) Дяявкӣ бисё: аминтын, эмэдерӣвон, исефкӣ-дэ̄! — эдо̄н исерэ. (67) Тар hэлэ тэгэминин эпет — тырганӣтыкин гиркудявкӣ — тэгэминин эпет hурусё. (68) Дэгилчо эрдэло̄н тар аӈэ, тар Киӈгит. (69) «Эhӣ hэлэ горолдёӈо̄в, — гусё бисё. (70) Горо, гороё гиркудяӈа̄в». (71) Тар hэлэ, тар hурумурэкин, олдан тарэ уӈтувунэ эhӣ тар бэе. (72) Тар ирэксеӈми аӈдан-да̄, оран тар уӈтувунэ, эhӣ тар hēктака̄рдук мо̄ян оканэм. (73) Аӈит, ирэксэт олгот тар буркӣрэн. (74) Буркӣрэн-до̄, мо̄ла... мо̄ӈилаи, дуктэвурэи оран анан мо̄лдук. (75) Дюр мо̄ва, мо̄ка̄рбэ оран, дуктэвурэи. (76) hэлэ дуктэмкорэн-до̄, hутэлин ёнмасилчал. (77) Киӈгит hутэлин-то̄ тар ёнмасилчал. (78) «Эбэ̄й, бэе, экэл ӈэлифсе бидегин. (79) Экэл дуктэрэ!» (80) «Эвӣдептэ-сэ, эhӣкоко̄н эвӣлдеӈо̄т эрэ», — (81) гусё тар hутэлвон. (82) Туӈ никэсэ-да̄, hэлэ би эhӣкоко̄н нуӈарватын ӈо̄лэфко̄ндеӈо̄в», — (83) гуннэ, думайча тар бэе. (84) Ӈо̄лэфко̄ндем-дэ̄ — hэгдыл тариӈилин. (85) Дэгивуфко̄ндеӈо̄в hамий тар дюи дагала̄н. (86) Дуктэлко̄кӯтчо тар уӈтувунми бэе. (87) Ӈэлифсипчу тар игин-гу... игин. (88) Иhэлдӯ hо̄ бивкӣ игин. (89) Ултадевкӣ, улталчака̄кун. (90) Эрэгэрит-эрэгэрит ёсал тар Киӈгит hутэлин. (91) Ёсал-да̄, «Бэеёй, этэкэл, этэкэл, этэкэл! — гулчэл тар бэевэ, алтасилчал. — (92) Ӈэлифсипчу-кэмэ, эрупчу эвӣвун-до̄ бими, этэкэл, этэкэл!» (93) «hэлэ, hурупкэлду минэ. (94) Дэгивускэлду дюктэ!» — гусё. (95) «Эдес дэгивуhинэ-да̄, эрит ваттиӈа̄в hунэ» — гусё. (96) Тариӈилин гусёл. (97) «hурупдеӈо̄вун, hурупдеӈо̄вун эhӣкоко̄н hинэ. (98) Иртыкӣ бирэн дюс?» (99) «Эръёкло̄ hурупкэлду, — гуннэ. — hэргӣскӣкӯн», — hилбатча тар бэе. (100) Дюктэдӯтын угранда̄ тарэ. (101) Уӈтувунми гаса. (102) Уӈтувунми гаканэм, уӈтувунми луhу дуктэденэ, ойитын. (103) Дэгивувко̄ндесё бисё, ойитын укканэм. (104) Мортын hэгдыло̄тын hо̄л. (105) Аминмэр боколтокоhал. (106) Эрдэло̄н hурупсёл тар бэевэ. (107) «hэлэ эдӯ но̄дакэлду, — угӣгит исеттерэн-бэр тар бэе. — (108) hэлэ эдӯ но̄дакэлду». (109) «Бурӣкэлду минэ, — гусё. — (110) Тэгэкэлду эдӯ». (111) Тадӯ hойдӯ тэгэвко̄сё, дюн исеврӣдӯн. (112) Дюн тадӯ бисё дагӣ. (113) Кэргэhэлин эрэгэрит hокорсёл, «Ило̄ одан эр? — гуннэ, — (114) Бултана̄сканэм, эрдэло̄н hокоривран». (115) Тар дюла̄н эмэврэ тариӈилин. (116) «hэлэ, ӈэнэдекэлду. (117) Экэлду эмэрэ эрэгэрит!» — гунденэ. (118) Эрэгэрит дуктэлчо уӈтувунми. (119) «hэлэ, hурурэв, hурурэв, ӈэлифсиёй, ӈэлифси. (120) Этэрэв эдук эмэрэ. (121) Этэрэв эрэгэрит эдук исевулдэ». (122) hурурэ эрдэло̄н. (123) Дэгилдэ дюткӣкӯнмэр тар Киӈгит hутэлин. (124) Тар бэело̄ этэсёл догадями тар Киӈгит hутэлин. (125) hутэлин-да̄ монин-да̄ ёсал эрэгэрит.
(1) Потом вот расскажу сказку. (2) Раньше опять [как и Мирэгды, про которого рассказывалось до этого] был — отец рассказывал — [некто] по имени Кингит: птица или что-то такое, летучее. (3) Сам птицей был. (4) Очень большая птица. (5) На горах бывал, был, на камнях. (6) Живя на камнях, он летал вниз, высматривая зверей: сохатых, диких оленей, уток, зайцев, что-то [ещё] смотрел. (7) Все это он, поймав, утаскивал домой. (8) Вот однажды один человек охотился, ходил, охотился на соболей. (9) Того человека увидел эта птица Кингит, "звенящий". (10) Кингит увидел и испугал [его]. (11) Над ним начал парить. (12) Побежал — за одежду, за спину его совсем понес на горы, на камни. (13) Куда его несет [=куда его перенесение] тот мужчина не понимал. (14) Наконец села эта птица. (15) На горы принесла, на камни. (16) Одни только камни. (17) Там дом был этого Кингита. (18) «Здесь вот будешь. (19) Никуда отсюда не уйдешь. (20) Отсюда ничего не найдешь, никуда не уйдешь». — (21) — сказал тому человеку тот Кингит. (22) Там у того Кингита было двое детей. (23) Детей у него было двое. (24) «Ты будешь с этими моими [детьми], — (25) сказал. — (26) Я же целые дни охочусь, хожу. (27) Только к вечеру прихожу». (28) — сказал тот Кингит. (29) Человек стал жить у того Кингита, боясь его. (30) Ночью там на камнях с ними спит. (31) Потом вот утром, когда посветлеет, этот человек [оговорка], этот Кингит уходит. (32) Улетает совсем, идет охотиться. (33) С его детьми этот человек. (34) Его дети там были. (35) В какое-то время приходит, прилетая, тот Кингит. (36) Приносит мясо. (37) Дикого оленя приносит. (38) Уточек приносит. (39) Зайцев приносит. (40) Дикого оленя он притаскивает со шкурой. (41) Потом тот человек ел. (42) Когда тот приносил мясо, он ел его, жаря на вертеле. (43) Тот Кингит приносил детям поесть. (44) Вот, однажды, когда тот улетел, этот человек подумал: (45) «Как бы напугать было бы этих детей, чтобы они привезли на землю, возле моего чума?» (46) Вот этот человек думал, думал и это... (47) «Вот я это, палкой высушу шкуру дикого оленя. (48) Шкуру дикого оленя, принесенную Кингитом... он подстриг шерсть и высушил на солнце, гладко. (49) Высушил и потом-то ее повесил там, чтобы хорошо высохла. (50) Назавтра опять улетел Кингит, опять полетел охотиться. (51) Вот тот человек думает: (52) «Я сделаю бубен из этой шкуры. (53) Сделаю бубен и испугаю его детей, стуча в бубен». (54) Вот когда улетел их отец, этот человек стал делать ветки тальника. (55) Тальники.... стал из тальников, загибая, делать это самое, палки [каркас] этому бубну. (56) Палки сделал из тальника. (57) Пока их отец не пришел, он их спрятал. (58) Сухую шкуру тоже спрятал. (59) Дети стали его спрашивать: (60) «Что ты делаешь?» (61) «Вот, игрушку делаю», — (62) сказал тот человек. (63) Человек говорит: (64) «Не говорите своему отцу. (65) Вот игрушку сделаю». (66) Спрятал: их отец, вернувшись, увидит же! — [спрятал], чтобы не увидел (67) Вот назавтра опять — он же каждый день ходил на охоту — опять улетел. (68) Улетел совсем этот Кингит. (69) «Вот сейчас далеко улетаю, — сказал. — (70) Долго, долго буду ходить». (71) Как только он улетел, тот человек стал делать бубен. (72) Сделав из тальника каркас, он шкуру это самое — и вот он сделал бубен. (73) Этим, сухой шкурой обтянул. (74) Обтянул и сделал себе палки, колотушки, специально, из палок. (75) Сделал две палки, две палочки-колотушки. (76) Вот он стал колотить, и дети очень испугались. (77) Дети-то Кингита очень испугались. (78) «Ах, человек, не надо, страшно, пусть будет. (79) Не бей!» (80) «Мы же поиграем, мы с вами будем играть», — (81) сказал он детям. (82) «Делая так, я их сейчас испугаю», — (83) подумал тот человек. (84) Испугаю — а они большие. (85) Заставлю их принести меня по воздуху прямо рядом с моим чумом. (86) Этот человек начал колотить в бубен. (87) Очень страшный был шум или как там... шум. (88) На камнях был сильный шум. (89) Отзывается эхо, очень сильно отзывается эхо. (90) Совсем, совсем испугались эти дети Кингита. (91) Испугались и стали говорить тому человеку: «Дружок, перестань, перестань перестань! — стали умолять. — (92) Очень страшно, потому что это плохая игрушка, перестань, перестань!» (93) «Вот, отнесите меня. (94) Отнесите меня по воздуху вдвоем!» — сказал. (95) «Если не унесете, поубиваю вас этим», — сказал. (96) Они сказали: (97) «Увезем, увезем сейчас тебя. (98) Где находится твой дом?» (99) «В эту сторону несите, — сказал, — вниз», — пояснил этот человек. (100) Он сел на них двоих. (101) Взял бубен. (102) Взяв бубен, в бубен все время колотя наверху. (103) Заставлял нести по воздуху, сидя верхом. (104) Сами очень большие. (105) Скоро отца догонят. (106) Совсем унесли того человека. (107) «Вот здесь оставьте, — сверху все видит же тот человек. — (108) Вот здесь оставьте». (109) «Уроните меня, — сказал. — (110) Садитесь здесь». (111) Там на тундре он их посадил, где был виден его чум. (112) Чум там был рядом. (113) Семья совсем [его] потеряла, говоря: «Куда он делся? (114) Пойдя на охоту, совсем потерялся». (115) В чум привезли эти его [дети Кингита]. (116) «Вот, идите. (117) Не приходите никогда!» — говорит. (118) Совсем начал бить свой бубен. (119) «Вот, уйдем, уйдем, страшно, страшно. (120) С этих пор больше не придем. (121) С этих пор никогда не станем показываться на глаза [=не будем видимыми]». (122) Ушли совсем. (123) Полетели себе домой дети Кингита. (124) К тому человеку не стали подходить дети Кингита. (125) Дети же сами очень испугались.