Рассказ об отце. В. Х. Елдогир

Валентина Христофоровна рассказывает о своем отце, Христофоре Елдогире. Тот родился в 1917 году, уже взрослым человеком учился, работал бригадиром. Даже в старости, ослепнув, не мог сидеть без работы.

текст + перевод

(1) Миннӣ амӣм балдиса бисо го̄дӯ городӯ революция о̄дяра̄кин. (2) Паспортадӯн дукувунин биңкӣн сэмнацатий гот. (3) Семнадцатый анңанӣдӯ революция о̄дяра̄кин балдиса бисо. (4) То̄лӣ hо̄ hэгди ургэпчу ин бисо. (5) Кэргэн семьядӯтин нуңардӯтин амӣнтин энӣнтин илан hутэсил бисол. (6) Амӣ амӣ нэкӯнмэн балдидяна тарэ энинтин мукураса бисо. (7) Тар куңакан аңадякан эмэ̄нмурэн. (8) Амӣ нэкӯнин тарэ Егор Васильевич бисо̄н. (9) Эhикоко̄н-до hутэлин индерэ а= аhал. (10) Амӣ экӣси бисо̄н. (11) Экӣси бисо̄н hристин= Ирина Васильевна гэрбӣси. (12) hо̄ атирка̄н бисо̄н. (13) Тар иргисо нэкнилби. (14) Тар атирка̄н иргисо нэкнилби. (15) Аhӣ-ти то̄лӣ бисо илмакта. (16) hавална нэкнилби иргирэн энӣнми бусёло̄н. (17) Амӣнтин бул= адилитчавкӣ булта̄дэвкӣ hутэлви иргида̄йи. (18) Миннӣ амӣм туг hэгдиhэрэн hэгдиhэрэн. (19) Мэ̄нин булта̄вкӣ о̄дан. (20) Делэкилвэ вавкӣ о̄дан. (21) hулвон вавкӣ о̄дан. (22) Амӣнин татига̄рэн адилисивко̄т . (23) Адилилва адилисивкӣ. (24) Дюкэ̄вэ дугифкӣ. (25) hулвон о̄фкӣ о̄дан. (26) Тар нэкӯнин эссо hуюкӯн бисё̄н Егор тарэ. (27) Егор-да hэгдиhэрэн. (28) hэлэ дӯктэ̄ hавалилдэ. (29) Экӣнтин-да экӣнтин мирэ̄нэн. (30) Всё равно мирэко̄нэм-да нэкнилби иргӣтчавкӣ. (31) Туг никэнэл hэгдиhэрэ нуңартин. (32) Амӣ hэhэниңкӣн тарэ. (33) hэгдиhэрэ-да амӣва о̄рӣрэ. (34) То̄лӣ аңил эмэфкӣл бисёл Туругӣт. (35) Гу= горолок дундэдук эмэфкӣл бисо̄л аңил тарэ грамотадӯ уситна̄дил бэел анан{*} лусал эмэфкӣл бисол орорди. (36) Истанокит орорди эмэфкӣл бисол. (37) Тар амӣва гӯсёл. (38) Уситта̄с нада грамотадӯ Турула̄ hуруда̄с. (39) Турудӯ калhознай школава аңамэсӣр. (40) Тадӯ усисилдяңас. (41) Тала̄ уситнаhиндяңас. (42) Уситтаңа биhиндэ илмэкта hи. (43) Тар уситна̄дэ hурурэн калhознай школала̄. (44) Нэ̄л= нэ̄лкӣ э̄дӯк орорди hурусо. (45) Орорди hурусо гурусмо̄дэлнун бэелнун. (46) hурулдирэн-да та̄ла̄ эмэнмурэн Тӯрӯдӯ. (47) Тӯрӯ то̄ли hуюкӯко̄н. (48) Тӯрӯду эмэнмурэн-да та̄дӯ дюганӣва hавалда. (49) Еhедук эдук бэел бисёл hурко̄ко̄р Екэндэлдӯк. (50) Дундэ hувулдукин-ти бисёл hурко̄ко̄р. (51) Аhал-да бисёл илмактал. (52) Та̄дӯ hавалдясал Тӯрӯдӯ исколавар колhознай школавар аңавдэла̄н. (53) Боло тар колhознай школатин аңаврэн-да усисилда. (54) Тэ̄лӣ эсэл эрэгэрит эпкӣл докуматирэ бисёл. (55) Мулдӣкар эрэгэрит э̄ва-да докудямӣ-да, эдямӣ-да. (56) Лусадит-та яңгудями та̄дӯ hэлэ татира. (57) Лусал лусал бисёл та̄дӯ адивал. (58) Лусадитнэл татира. (59) Лусадит мо̄ртин яңгулда тар усисилнунмэр. (60) Яңгувкӣл лусадит. (61) Доку= докуда̄тин татигаттэ таңда̄тин. (62) Туг никэнэл тар hэлэ усис= горово= горо аңанӣвэ уситта та̄дӯ. (63) Дюга дюлдулавэр эмэhинипкӣл биралдули эё̄нденэл тэ̄мулвэ о̄дянал та̄дук hаван гиркӯнал эмэденэл. (64) Эмэфкӣл фсё равно эр Сириндала̄. (65) hалтин Еhело̄ hурувкӣл. (66) Еhейгон= еhейгорнун тар бэ= hуркокорнун эмэhинифкӣл бисёл. (67) Туг hо̄т кэгэ̄нэл тар уситта hэлэ. (68) Та̄дӯк hэлэ тарэ аңдан бэе о̄дан. (69) Этэ̄рэн уситтямӣ. (70) hавалилдан эмэко̄нэм. (71) Адилисилдан-тэ рыбакилдан. (72) Антиптикин hава-да hавалча̄н амӣ. (73) Гуруhилвэ гэннэhивкӣ Тӯрӯдук орорди. (74) Тэ̄ли энӣвэ гаса бисё эла̄ эмэко̄нэм тар колhознай школадук эмэко̄нэм. (75) Тар энӣнун гиркӯдяпкӣл бисёл гурустӯ. (76) Ороргуру= орорди гуру= гуруhилбэ дюгӯдефкӣл Тӯрӯдук дэптилэ̄лвэ экурбанун-ти. (77) Бэел hувулин дюгӯдефкӣл бисёл кэгэ̄дефкӣл. (78) Тур= Тӯрӯла̄ эдук бе̄гава ңэнэфкӣл бисёл орорди. (79) Тӯрӯдук бе̄гава эмэрэ. (80) hо̄т кэгэ̄динэл гиркӯдяфкӣл бисёл. (81) Та̄дук hэлэ гурусмӣдемӣ этэ= этэко̄нэм hэлэ аңилдан адилисилдан. (82) Эр пенсионер о̄ка̄нэм-да луhу адилитчаңкӣн. (83) Пенсиялэ̄ ӣко̄нэм амӣ луhу адилитчаңкӣн. (84) Тэ̄ли илмактал биңэhӣвэр энӣнун адилитчавкӣл бисёл. (85) Энӣм минни эпет hо̄вэ= hо̄ рыбак бисё̄н бисо̄н. (86) Мэ̄нин адилилба тулэ̄вкӣ. (87) Мэ̄нин аңӣфкӣ адилисифкӣ. (88) Амӣ hэрэкэт адилитчафкӣ. (89) Тарилба hэлэ колhозтӯ сдава̄сифкӣл. (90) Пачотний грамоталвэ гаңкӣн амӣ луhу. (91) hо̄ кэтэвэ олдово ваңкӣн. (92) Бӯ куңакар биңэhӣвун мунэ иргитта̄йи тарэ hо̄т hавалдяңкӣн. (93) Та̄дук мо̄лба мо̄ла̄лифкӣ. (94) Мо̄л= мо̄я мо̄ла̄фка̄ таре. (95) Нэ= нелкирэ̄кин hэлэ олдово этэмӣл булта̄демӣ мо̄лба мо̄лалифкӣл. (96) Эр-кэ аңилдӯ-да эр интернатилдӯ элду мо̄ нада то̄ли магазирдӯ ишколалдӯ больницалдӯ элду пекарнялдӯ. (97) hувулдӯн мо̄ нада. (98) Тар мо̄ва готовифкӣл тугэнӣдӯ готовай бидэ̄н тарилвэ ирува̄ттеда̄тин. (99) Та̄дук дюгара̄кин hэлэ сӯкэлва когиливкӣ. (100) Бригадир биңкӣн луhу. (101) Эр-ко эдук эртикӣ эрэ севертикӣ амут бирэн тунңадяр километра эдук. (102) Таду hо̄вэл= hо̄вэл= hо̄ кэтэ̄ сюка бирэн биңкӣн. (103) Эhи-дэ-ти бирэн. (104) Тарэ тарилба коhидяңкӣн адидяр утясток таду. (105) Тарилба коhина̄hиниңкӣн амӣ. (106) Эду бригадаян тавувкӣл-да илмакталба бэелвэ. (107) Нуңанмэн бригадирит но̄фкӣл. (108) Нуңан hувулбэн hа̄рӣй тарэ hилбаттядан hурко̄ко̄рвэ алагӯдядан. (109) hуркокор ңи= ңилин до̄лчасифкӣл илмактал бэел нуңанмэн бисё̄тин. (110) Таду луhу когидяңкӣн. (111) Энӣм энӣм повардяфкӣ. (112) Повардӯ эпет тамафкӣл. (113) hо̄ hэгдӣ hава тар повардякӣт. (114) Би энӣндӯйи аhаткан биңэhийи бэлэдеңкӣв тадӯ. (115) Эния̄нун луhу гиркӯдяңкӣф hуюкӯн биңэhийи аhаткан биңэhийи. (116) Повардяңкӣ...кӣв энӣнун. (117) Энӣнунми мӯвэ мӯлӣдеңкӣф. (118) Мо̄ла моли= мо̄лӣңнэм. (119) Бэел бэел сукэлвэ коhина̄hисалатин таринилвун обеданафкӣл тирга обедат улӣко̄нэмил эпет эпет hавалилиңнэрэв энӣнун килэбэңилэтин килэбэңденэл. (120) hувулбэн энӣ мо̄нин одяңкӣн. (121) Олдолво адилисифкӣ энӣм бисо̄н дявит. (122) Тар адилитналви hэлэ тар олдолбо ирӣфкӣ дэпда̄тин бэеңилдӯйи тар hавава hавалдярӣлдӯ бэелдӯ. (123) hавалдярӣл бэел hо̄т демӯфкӣл. (124) Тарил= тарин= тарэ тариңилдӯйи ирӣфкӣ hо̄ва кэтэвэ депда̄тин айивукнаhал. (125) Та̄дук элэ тар колhоз о̄салан э̄-тэ= колhозпа пере= аңда переиминоваттэ. (126) Совхоз о̄дан. (127) Тэ̄ли тар совhозтӯ эпет hо̄т hавалча̄н амӣ. (128) Олдолбо тугэнӣвэ адилисивкӣ. (129) Эдук эртэки эргидатки hурупкӣ нулгӣhинифкӣ орорди эрдэла̄н симянунми. (130) Акӣм hэгдиhэрэн туг-до̄. (131) А= акӣм бисо̄н hурко̄ко̄н. (132) Таравэ татигаттэн hувулвэн булта̄дӯ. (133) Олдолбо hэрукифкӣ о̄дан акӣм. (134) Бэйиңо̄вэ-да эңкӣн hуларэ минни акӣм тарэ. (135) Бултавэ-да̄ эңкӣн hуларэ. (136) hо̄т hо̄ кэтэвэ бултавэ бултаңкӣн. (137) Сипка̄рва дянтакӣлва са̄тиралба делэкӣлбэ улукӣлбэ эва-да эңкӣн hуларэ. (138) hо̄ булта̄hит бэе бисё̄н. (139) Тарэ бултаhит бисё̄н hо̄. (140) Энӣнмун мукураран бурсэнэ. (141) hэгдиhэсалавун hэгдиhасалавун энӣнмун бусё̄н эгикон эгикон. (142) Ам= амӣнан булталдэн тарэ минни акӣм. (143) Амӣнан адилитчафкӣ. (144) Амӣнан бултадифкӣ. (145) Амӣнин адилитчафкӣ-тэ нуңан бултадифкӣ булталвэ. (146) Амӣнин сайиңдяфкӣ та̄дӯ. (147) Бӣhэ= би hэрэкэт гиркӯдяса̄в эдӯ. (148) hавалдяңкӣф бӣ-дэ аңилдӯ. (149) Садиктӯ hавалдяса̄в адидяр аңанӣвэ. (150) Та̄дук тарэ акӣм мукура̄ран. (151) Амӣм умукин эмэ̄нмурэн hэлэ. (152) Эмукин гиркӯдяфкӣ дӣлдулӣ. (153) Дя аңнунми нэкуннунми нэкунми семьянунин Егор Васильевич тар семьянунин гиркӯдяңкӣн. (154) Минни амӣм бисё̄н гэрбӣн Оёгир hристофор Васильевич. (155) Нэкунин бисё̄н тарэ Егор Васильевич. (156) Тар пенсиела̄ ӣкнэн бул= адилиттэн hо̄т. (157) hо̄вэ кэтэвэ олдово ва̄ңкӣн. (158) Пенсиедӯйи-дэ ӣко̄нэм адилисиңкӣн hо̄т-тэ. (159) Та̄дук hэлэ эhӣко̄н таварэ hагдака̄нэм этэ̄рэн иседемӣ. (160) Балӣран. (161) Турудӯ-да албаса̄н айисифкандемӣ. (162) Эфкӣл айда. (163) Э= этэко̄нэм иседемӣ горово̄ бисё̄н. (164) Тарэ этэко̄нэм-да иседемӣ адилилва тэтивдэңкӣн. (165) Тэгэттенэ монин адилилвэ тэти= тэтивдефкӣ. (166) Ңа̄лилин-ка hа̄рэ hувулвэн hава̄вэ. (167) Амаскӣ-ка илмакта биңэhӣйи кэтэ адилва тэтивсо̄н бэелдӯ элдӯ. (168) Бэлэдеңкӣн. (169) Бэелвэ усисифкӣ илмакталва тэтивдэ̄тин адилилавэр мо̄ртин. (170) Тариңӣлин нуңардук= нуңандукин татифкӣл. (171) Мо̄ртин тэтивэливкӣл та̄дук адилилавэр. (172) Тарэ энэ-до исерэ тэгэттенэ тэтивдеңкӣн адилилатин. (173) Бэелдӯ-да, мо̄ндӯйи-да мундӯ тэтивдеңкин адилилавун. (174) Бэел нуңандукин ё̄ниңкӣтин илмактал. (175) Амака̄ он э= эфкӣ исерэ бинэ тавэрэ тэтивуңнэндэ адилва. (176) Эло̄лӣ танифкӣ адил э̄hаван hувулбэн. (177) Та̄дук уйифкӣ ковилдила̄н товулило̄н. (178) Ту(г) никэнэ адилва о̄пки о̄мактава эрэгэрит hава̄е а̄син эдо̄йи татирэ[СЛИП] тэгэт= тэгэттэ. (179) hава̄йи асин эдо̄йи тэгэттэ татика̄нэмэ hавалдямӣ. (180) Ңалэлин луhу hавалмӯдяфкӣл. (181) Бӣ о̄галба ӣлдэ̄кивэ о̄галба мэ̄нңӣдяфкӣ дагӣф тэгэттенэ. (182) hуңтукивэ о̄hавэ бӯңнэм-да о̄hалба мэ̄нңӣдяфкӣ тэгэттенэ. (183) Тар hэлэ минңӣ амӣм туг индисё̄н. (184) Эгико̄н мокураса̄н амӣм тарэ hувулбон минэ татиhа= минэ татиг(h)а̄тка̄нэм. (185) Он адилисифка̄. (186) Адилитчаңкӣвун дюктэ исэвкӣ исевкӣ биңэhӣн. (187) Дюктэ адилитчаңкӣвун гоңда гэрбӣсӣдӯ а̄муттӯ. (188) Эдук туңадяр километрэ бирэн амут тар гонда гэрбӣсӣ. (189) hо̄ hо̄кон бай олдосӣ. (190) Аямамэл олдол. (191) Укусол бургукокур. (192) Муңӯрил-да бифкӣл. (193) hувулин олдо бирэн та̄дӯ. (194) Та̄дӯ адилитчаңкӣвун эhикокон паслэднэе врэмя амӣ исевкӣ биңэhӣн. (195) Та̄дӯ адилисиңкӣвун. (196) Та̄дӯ минэ hэлэ hувулбэн э= татига̄са̄н. (197) Мо̄м адилистиңнэм эhико̄ко̄н-дэ тугэнӣдӯ. (198) Дюганӣдӯ толко эңнэм адилитта. (199) Дявдук ңо̄лисиңнэм мӯдук. (200) Тугэ-рикта адилисиңнэм туганӣ. (201) Дюкэ булдирэ̄кин эр актабр'дук адилисилиңнэм. (202) Мо̄м тар hэлэ hэhэнэм. (203) Амӣм hо̄= hо̄ hо̄ ургэпчу врэмядӯ инчо̄н. (204) Тэ̄лӣ килэба-да дёгор бисё̄н. (205) Войнаңиhи долбонӣ тирганӣ hавалиңкӣтин. (206) Олдое бултаңкӣтин. (207) Тарилба тар аhал Тӯрӯмдеңкӣтин. (208) Энӣ эпет Тӯрӯмдеңкӣн. (209) hурувуңкӣтин тар фронтадӯ hа= бидерил hавалдярил бэел девувурэтин. (210) Эдук орорди hурувупкӣл тӯгэ Тӯрӯла̄. (211) Турудук тар са̄скӣ уңдефкӣл. (212) Эрэгэрит войнаңиhи долбонӣ тирганӣ hавалиңкӣтин. (213) Эвко̄ энэливрэ бисё то̄лӣ. (214) Аhал-да бэел-до hо̄т кэгэнэл hавалдясал бисёл кэhэдиңэл войнавэ давдӣда̄вэр. (215) Минңи амӣм та̄дӯ луhу hавалдяса̄н. (216) Обоко̄в тарэ Ирина Васильевна амӣ экӣнин мукураса̄н уедӯ. (217) Бӣ илмакта биңэhӣв аhатка̄н биңэhӣв мукураса̄н. (218) Дёнтядям-вэhин нуңанмэн. (219) Обоко̄в то̄лӣ тар аhаткан биңэhӣв hэгди биңэhӣв усисиңкӣн эпет о̄hалва туг ӣңнэкэл гуннэ. (220) Тугитуги ӣңнэкэл. (221) Туг улдӣңнэкэл. (222) Ңэнин hо̄ бисё̄н обоко̄в. (223) Энӣм-да̄-ти уситтянкӣн инңэhӣйи. (224) Тарит тарэ эhикэ̄кэ̄н бӣ мо̄м hувулбон о̄ңнам. (225) Адилва толко эңнэм тэтиврэ. (226) Эду бирэн аңив нэкӯм бэе экӣм hутэн. (227) Тарэ тар тэтивдефкӣ амакагисинми. (228) Амакан нуңанмэн уситтян инңэhӣйи. (229) Тар амакагисинми эпет рыбак hэгдэ. (230) Олдолбо луhу адилиттавкӣ дюганӣва туганӣва. (231) Тар адилилэ миндӯ-тэ о̄фкӣ тэтивуфкӣ. (232) Туг индерэв hэлэ эhико̄ко̄н. (233) Эгит= эги-вэhин аямамат иңдерэв.

(1) Мой отец родился давно, когда революция началась. (2) В его паспорте было записано "семнадцатый год". (3) В семнадцатом году, когда революция началась, родился. (4) Тогда сильно тяжелая жизнь была. (5) В их семье у их отца, матери было трое детей. (6) Рожая младшего брата отца, их мать умерла. (7) Тот ребенок сиротой остался. (8) Младший брат отца был Егор Васильевич. (9) И сейчас его дети живут, женщины. (10) У отца была старшая сестра. (11) У него была старшая сестра по имени Ирина Васильевна. (12) Сильная старуха была. (13) Она воспитала своих младший братьев. (14) Та старуха воспитала своих младших братьев. (15) Тогда была молодой женщиной. (16) Работая, воспитала своих их младших братьев после того, как их мать умерла. (17) Их отец рыбачил, охотился, чтобы прокормить (=воспитать) своих детей. (18) Мой отец так вырос, вырос. (19) Сам охотиться начал. (20) Горностаев убивать начал. (21) Все убивать, добывать начал. (22) Его отец научил, чтобы рыбачил. (23) Сети проверяет. (24) Лед долбит. (25) Все делать начал. (26) Тот младший брат еще маленький был, тот Егор. (27) Егор-то вырос. (28) Вот вдвоем начали работать. (29) Их старшая сестра вышла замуж. (30) Все равно, выйдя замуж, младших братьев воспитывает. (31) Так (=так собираясь (делать), так делая), вырасли они. (32) Отец рассказывал это. (33) Они вырасли, и отца вызвали. (34) Тогда какие-то приезжали из Туры. (35) Из далекой земли приезжали какие-то эти, грамоте учить специально люди русские приезжали на оленях. (36) По станкам (стойбищам) на оленях приезжали. (37) Те отцу сказали: (38) Надо, чтобы ты учился грамоте, поехал в Туру. (39) В Туре колхозную школу должны открыть. (40) Там будешь учиться. (41) Туда учиться поедешь. (42) Учиться ты сможешь, молодой ты. (43) Вот поехал учиться в колхозную школу. (44) Весной отсюда на оленях поехал. (45) На оленях поехал с людьми, которые возили груз. (46) Поехал (с ними) и там остался в Туре. (47) Тура тогда маленькая . (48) В Туре остался,и там все лето работали. (49) Из Ессея, из этого самого тоже люди были, парни, из Эконды. (50) Со всей земли (со всего района) были парни. (51) Женщины тоже были молодые. (52) Там работали в Туре до того, как открылась их колхозная школа. (53) Осенью вот их колхозная школа открылась, и они учиться начали. (54) Тогда даже не писали совсем. (55) Не умели совсем ничего, ни писать, ничего. (56) По-русски разговаривать там вот научились. (57) Русских, русских было там несколько. (58) По-русски говоря, научились. (59) По-русски сами они стали говорить с тем своим учителем. (60) Говорили по-русски. (61) Писать учили, читать. (62) Поэтому (=так собираясь (делать), так делая) вот долгие годы (несколько лет) учились там. (63) Летом, когда по домам уезжают, по рекам плывут, плоты делают, потом половину пешком идут. (64) Приходили все равно в эту Чиринду. (65) Половина в Ессей уходят. (66) С ессейцами, с этими парнями шли. (67) Так в очень тяжелых условиях (=мучаясь) выучились вот. (68) Потом вот это сделал, стал человеком взрослым (69) Кончил учиться. (70) Работать стал, когда приехал. (71) Сети проверять начал, рыбаком стал. (72) На разных работах работал отец. (73) За грузами ездил в Туру на оленях. (74) Тогда мать взял в жены, когда сюда приехал, из колхозной школы приехал. (75) Вот с матерью ездили за грузом. (76) Оленями грузы возили из Туры, продукты, всякое-разное (=с какими-то). (77) Все люди возили, мучились. (78) В Туру отсюда месяц ездили на оленях. (79) Из Туры за месяц приезжали. (80) Сильно мучаясь, ездили. (81) Потом вот, когда кончил быть грузчиком, это начал делать, рыбачить начал. (82) Когда стал пенсионером, все время рыбачил. (83) Когда на пенсию пошел, отец все время рыбачил. (84) Тогда, когда молодые были, с матерью рыбачили. (85) Мать моя тоже сильной, хорошей рыбачкой была. (86) Сама сети ставила. (87) Сама это делала, рыбачила. (88) Отец отдельно рыбачил. (89) Вот это все (рыбу) в колхоз сдавали. (90) Почетные грамоты получал отец всегда. (91) Очень много рыбы добывал. (92) Когда мы детьми были, он много работал, чтобы нас прокормить (=воспитать). (93) Потом дрова готовит. (94) Дрова готовить надо. (95) Когда весна придет, вот рыбу когда кончают добывать, дрова готовят. (96) Тогда в это, в интернат дрова нужны тогда, в магазин, в школу, в больницу, в пекарню. (97) Везде дрова надо. (98) Дрова готовят, чтобы к зиме готовые были, чтобы их возили. (99) Потом, когда настанет лето, вот сено косить начинает. (100) Бригадиром был всегда. (101) Отсюда в сторону севера озеро есть, 50 км отсюда. (102) Там очень много травы есть, было. (103) И сейчас тоже есть. (104) Вот ее (траву) косил, несколько участков там. (105) Ее (траву) отец отправлялся косить. (106) Здесь его бригаду собирали, молодых людей. (107) Его бригадиром ставили. (108) Он все знал, чтобы показывать, молодых обучать. (109) Парни ли, кто ли (=парни, кто) слушали его, молодые люди. (110) Там все время косил. (111) Мать поварила (работала поваром). (112) Повару тоже платили. (113) Очень большая работа это – поварить. (114) Я матери, когда девчонкой была, помогала там. (115) С родителями всегда ходила, когда маленькая была, когда девчонкой была. (116) Поварила (работала поваром) с матерью. (117) С матерью воду таскала. (118) Дрова таскала. (119) Люди, уходя косить траву, затем приходили обедать днем, и, обедом кормя их, опять, опять работать начинаем с матерью, хлеб им стряпая. (120) Все мать сама делала. (121) Рыбу ловила мать на лодке. (122) Эту рыбу, которую ловила, варила, чтобы ели, людям, работающим людям. (123) Работающие люди сильно есть хотят. (124) Им варит очень много, чтобы ели досыта. (125) Потом вот тот колхоз стал... колхоз переименовали. (126) Совхоз стал. (127) Тогда в этом совхозе опять сильно работал отец. (128) Рыбу всю зиму рыбачил. (129) Отсюда туда [на восток], в эту сторону уезжал, аргишил на оленях всегда с семьей. (130) Мой старший брат вырос так. (131) Мой старший брат был парнишкой. (132) Его научил он (отец) всему, в охоте. (133) Стал рыбу добывать (=беспокоить) мой старший брат. (134) Диких оленей не упускал мой старший брат. (135) Добычи не упускал. (136) Очень много добычи добывал. (137) Ни соболей, ни росомах, ни песцов, ни горностаев, ни белок – никого не упускал. (138) Хорошим охотником был. (139) Хорошо охотился. (140) Мать наша умерла, болея. (141) Когда повзрослели, когда повзрослели, мать наша умерла недавно. (142) С отцом стал охотититься мой старший брат. (143) С отцом рыбачил. (144) С отцом охотился. (145) Отец рыбачит, а он охотится на зверей. (146) Отец чай готовил там. (147) Я отдельно ходила (жила) здесь. (148) Работала я тоже в этом самом. (149) В садике работала несколько лет. (150) Потом старший брат умер. (151) Отец один остался вот. (152) Один ходил в тайге. (153) С этим, с младшим братом, с семьей младшего брата, с семьей того Егора Васильевича ходил. (154) Моего отца звали Оёгир Христофор Васильевич. (155) Его младший брат был Егор Васильевич (156) До выхода на пенсию много рыбачил. (157) Очень много рыбы добывал. (158) Когда пошел на пенсию, тоже много рыбачил. (159) Потом вот недавно, когда постарел, перестал видеть. (160) Ослеп. (161) В Туре не смог вылечиться. (162) Не вылечивают. (163) После того как не стал видеть, долго жил. (164) Когда не стал видеть, сети насаживал. (165) Сидя, сам сети насаживал. (166) Руки-то знают всю работу. (167) Раньше, молодым когда был, много сетей насадил людям всяким (=этим самым). (168) Помогал. (169) Людей учил молодых насаживать сети самим. (170) Они от него учатся. (171) Сами насаживают потом сети. (172) Хоть и не видя, сидя, насаживал сети. (173) Людям, себе, нам насаживал сети. (174) Люди ему (=от него) удивлялись молодые. (175) Дедушка, как, не видя, насаживаешь сети? (176) Как раз в это время считает все ячейки (=глаза) сети. (177) Потом завязывает с поплавком, с кольцом. (178) Так делая (=собираясь (делать)), сеть делает новую, совсем без работы чтобы не научиться[оговорка], сидеть. (179) Без работы чтобы не сидеть, (т. к.) привык (=научился) работать. (180) Руки все.время хотят работать. (181) Когда я камысы выделываю, камысы мнет, сидя рядом. (182) По очереди камысы (=другой камыс) даю — камысы мнет, сидя. (183) Вот мой отец так жил. (184) Недавно умер отец мой, всему меня научив. (185) Как нужно рыбачить. (186) Рыбачили вдвоем, когда он видел. (187) Вдвоем рыбачили на озере под названием Гонгда. (188) В пятидесяти километраах отсюда это озеро под названием Гонгда. (189) Сильно богатое рыбой. (190) Очень хорошая рыба. (191) Пелядки жирные. (192) Чиры тоже бывают. (193) Всякая рыба есть там. (194) Там рыбачили сейчас, последнее время, когда отец видел. (195) Там рыбачили. (196) Там меня вот всему научил. (197) Сама рыбачу сейчас зимой. (198) Летом только не рыбачу. (199) С лодки боюсь воды. (200) Зимой только рыбачу, зима. (201) Лед когда встанет, с октября начинаю рыбачить. (202) Сама вот рассказала. (203) Отец в очень тяжелое время жил. (204) Тогда хлеба не хватало. (205) Во время войны ночь, день работали. (206) Рыбу добывали. (207) Эту рыбу женщины солили. (208) Мать тоже солила. (209) Увозили на фронт, чтобы рабочие люди ели. (210) Отсюда на оленях увозили зимой в Туру. (211) Из Туры дальше отправляли. (212) Совсем во время войны ночью, днем работали. (213) Нельзя лениться было тогда. (214) Женщины и мужчины сильно мучились, работали, мучились, войну чтобы победить. (215) Мой отец там всегда работал. (216) Бабушка (тетя) Ирина Васильевна отца сестра старшая умерла давно. (217) Я молодая когда была, девушкой я когда была, (она) умерла. (218) Помню я ее. (219) Бабушка (тетя) тогда эта, девушка когда я была,большая когда была, учила опять, говоря: "Камысы так выделывай!". (220) Так-так выделывай. (221) Так-так шей. (222) Мастерица большая была бабушка (тетя). (223) Мать тоже учила, когда живая была. (224) Поэтому сейчас я сама все делаю. (225) Сети только не насаживаю. (226) Здесь есть этот, племянник, сын старшей сестры. (227) Он насаживает, как дедушка. (228) Дедушка его научил, когда живой был. (229) Он, как дедушка, тоже рыбак большой. (230) Все время рыбачит, летом, зимой. (231) Он сети мне делает, насаживает. (232) Так живем сейчас. (233) Сейчас-то хорошо живем.